ብርቱዕ ናይ ተስፋን ለውጥን ጽሎት – ኣጽኒዑ ዝሕዝ ሓይሊ ኣምላኽ

2. ኣጽኒዑ ዝሕዝ ሓይሊ ኣምላኽ

ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነበር…..ሰላም ንኣኺ…..ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን። ኣሜን።

ጽኑዕ መሰረት ኣምላኽ ግና ዘይንቅነቅ ኢዩ። እግ-ሔር ነቶም ናቱ ዘበሉ ይፈልጦም ኢዩ። ስም እግ-ሔር ዝሰሚ
ዘበለ ከኣ ካብ ክፍኣት ይርሓቅ ዚብል ማሕተም ኣለዎ” (2ጢሞ 2፡19)። ሓንሳእ ኣብ ኣምላኽ ምስ
ተሰረትካ፣ ኣይትንቅነቅን ኢኻ። ናቱ ስለ ዝኾንካ ኣምላኽ ይፈልጠካን፣ ካብ ጥፍኣት ድማ ይሕልወካ።
ሓንሳእ ኣብ ጽኑዕ መሰረት ኣምላኽ ምስ ተሰረትካ፣ ቅዱስ ሕይወት ክትነበር፡ ካብ ክፍኣት ክትርሕቅ፣
ኣምላኽ ማሕተም ሓቲሙ ክሕልወካ ኢዩ። ካብ ጥፍኣት ዝሕልወካ፣ ብቅድስና ከም እትነበርን ካብ
ሓጢኣት ከም እትርሕቅን ዝገበረካ “ስም እግ-ሔር ኣምላኽካ ኢዩ።

እንተ ጠፋእካን፡ ኣብ ሓጢኣት እንተ ወደቃንውን ኣምላኽ፡ ክሳብ ናብኡ ትምለስን፡ ካብ ሓጢኣትካ ክሳብ
ትትንስእን ኣምላኽ ኣይገድፈካን ኢዩ። ኣምላኽ ናቱ ከም ዝኾንካ መፍለጢ ብማሕተም መንፈስ ቅዱስ
ሓቲሙካ ኢዩ። ኣምላኽ ናቱ፡ ወዱ ስለ ዝኾንካ፡ ብሓያል ቅልጽሙ ኣጽኒዑ ሓዙካ ኣሎ። ኣምላኽ፡ ከምቲ
ጥፋእ ወዲ ዝጠፍኡ ደቂ ስኢኑ ኣይፈልጥን ኢዩ። ግና ከኣ ክመልሰናን ክጽበየናን ፍቅርን ትዕግስትን ጐዲልዎ
ኣይፈልጥን ኢዩ። ኣብቲ ኣጽኒዑ ዝሕዘካን ዝሕልወካን ዘገርም ሓይሊ ኣምላኽ ኣጸቢቃ ሕሰብ። በቲ ኵሉ
ኣብ ሕይወትካ ዝገብሮ ድማ ኣመስግኖ። “ካብ ፍቅሪ ኣምላኽ ክፈልየካ ዝኽእል ሓደኳ የልቦን” (ሮማ
8፡35)።

ኣቦ ንሕጻን ወዱ ከም ዝሓቈፎን ዝሕንግሮን፡ ኣምላኽ ሓቈፉካን ሓንጊሩካን ይኸይድ ከም ዘሎ ፍለጥ። ስለዚ
‘ሞት ኮነ ሕይወት፡ መላእኽቲ ኾኑ ግዛእቲ፣ ዘሎ ኾነ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት፡ ላዕለዋይ ኮነ ታሕተዋይ፡ ካልእ
ፍጥረትውን እንተ ኾነ፣ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘላትካ ፍቅሪ ኣምላኽ ክፈልየካ ዝኽእል ከም ዘየለ
ኣረጋግጺካ ፍለጥ’ (ሮማ 8፡38-39)። ከም ‘ኣብርሃም ብእምነትካ እናበርታዕካ ደኣ ንኣምላኽ ክብሪ ሃብ
እምበር፣ በቲ ኣምላኽ ዝህበካ ተስፋ ኣይትጠራጠር’ (ሮማ 4፡20)። ‘እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ፍጹም ዝኾነ
ፍቃድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ መርሚርካ ክትፈልጥ፣ ኣእምሮኻ ብምሕዳስ ተለወጥ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትፍተዋ’ (ሮማ 12፡2)።

ኢየሱስ ‘ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክህበካ ኢዩ፣ ንዘለዓለምውን ኣይክትጠፍእን ኢኻ። ካብ ኢድ ኢየሱስ ክምንዝዓካ ዝኽእል ሓደኳ የልቦን’ (ዮሓ 10፡28-29)። ‘እግ-ሔር፣ ጐደናታቱ ከፍልጠካ ኢዩ፣ መገዲታቱ ክምህረካ ኢዩ። ንሱ ኣምላኽ ምድሓንካ ኢዩ እሞ፡ ከም ትእዛዛቱ ክትነብር ክምህረካ ኢዩ፣ ኵሉ መዓልቲ ትጽቢትካ ኣብ ኣምላኽ ግበር’ (መዝ 25፡4-5)።

ጸሎት

ኦ ኢየሱስ ጐይታይ፡ ብዓቢይ ትሕትናን ኣኽብሮትን፡ ኣብ ቅድሜካ ቀሪበ፡ ተንበርኪኸ፡ ኣእዳወይ ኣልዒለ እጽሊ ኣሎኹ። ዘፍቀርካኒ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ካብ ኢድካ ሓደኳ ክምንዚዓኒ ከም ዘይክእል ዘረጋገጽካለይ
ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኣብቲ ኣነ ኣባኻ ዘይጸንዓሉ፡ ኣጽኒዕካ ትሕዘኒ፣ ኣብቲ ካባኻ ዝጠፍኣሉ ደሊኻ ትረኽበኒ፡
ኣብ ሓጢኣት ኣብ ዝወድቀሉ ብምሕረት ተተንስኣኒ፡ ኦ ኢየሱሰይ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኣብቲ ዝጠልመሉን
እሙን ኮይነ ዘይርከበሉ ጊዜ፡ ንስኻ ግና እሙን ኮይንካ፡ ከም ቢለን ዓይኒኻ ገይርካ ትሕልወኒ ኣመስግነካ
ኣሎኹ። ሃዲመ ዝዕቀበሉ ጸግዔን ዝሕልወኒ ዋልታን ስለ ዝኾንካ ኣመስግነካ ኣለኹ።

ኦ እግ-ሔር መንፈስ ቅዱስ፡ ሕይወት ብመንፈስ ቅዱስ ክንነብር ሓይለይ ዝኾንካ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ንኣይ
ዝበለጸ ንሱ ስለ ዝኾነ፡ ድላይካን መገድኻን ይመርጽ ኣሎኹ። ከይጠፍእ ዝሕልወኒ፡ ብቅድስና ዘመላልሰኒ፡
ብርቱዕ ሓይልኻ ዝገለጽካለይ ኦ ኤልሻዳይ ኣምላኽ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኣብ ሓቀይና ሕይወት፡ ኣብ ኢየሱስ
ጸኒዐ ከም ዝነበር ትገብር፡ ካብ ኢየሱስ ክርሕቅን ክሃድምን ኣብ ዝደልየሉ ባዕልኻ ትሕልወኒ፣ ጸገመይ
ባዕልኻ ትፈትሓለይ ኣመስግነካ ኣሎኹ።

ኣብ ልዕሊ ከሰሓሕተኒ ዝደሊ ዝኾነ ክፋእ መንፈስ ብስም ኢየሱስ ክስዕር ሓይሊ ሃበኒ። ሰይጣንን ኵሎም
ተንኮላቱን ብስም ኢየሱስ ካባይን ካብ ከባቢየይን ኣርሕቀለይ።

ኦ ኢየሱስይ፡ ጐይታ ትማልን ሎምን ጽባሕን ንስኻ ጥራይ ኢኻ። ናባኻ ኣቅሪብካ፡ ከም ዝሰምዓካን
ዝእዘዘካን ትገብረኒ ኣመስግነካ። ንስኻ ኪድ ናብ ዝበልካኒ ጥራይ ከም ዝኸይድን፡ ንስኻ ግበሮ ዝበልካኒ
ጥራይ ከም ዝገበርን ግበረኒ። ኦ መንፈስ ቅዱስ፡ ኣብ ሕይወተይ ዝኣቶኻ፡ ኣብ ኢየሱስ ከም ዝስረትን ተሃኒጸ
ከም ዝዓብን ዝገበረካ ኣመስግነካ። ሕይወት ብመንፈስ ቅዱስ ክነብርን ክቅጽልን ትድግፈኒ ኣመስግነካ። ኦ
ኢየሱስ ወትሩ ብቅዱስ ቅብኣት ትቀብኣኒ፡ ካብ ኵሉ መንፈሳዊን ስጋዊ ሕማማት ፈውሰኒ፣ ብርእሰይ ፈሲሱ
ብእግረይ ከም ዝወርድ ግበረለይ። ኦ ኢየሱስ በቲ ትቀብኣኒ ቅዱስ ቅብእኻ ንኻልኦት ክቀብእ ደግፈኒ። በቲ
ትቀብኣኒ ቅዱስ ቅብኣትካ፡ መንፈሳዊን ስጋውን ሕማማት ክፍውስ ደግፈኒ፣ መንፈስ ቅዱስካ ኣዕዚዝካ
ኣፍስስ፡ ኣብ ሕይወትናን ከባቢናን ከም ዝውሕዝ ድማ ግበር። ኦ ኢየሱሰይ ስለ ኵሉ ሰናይ ትገበረልና፡ ክብርን ስብሓትን ውዳሴ ነቅርበልካ ኣሎና።

ኦ ሰማያዊ እግ-ሔር ኣቦይ፣ ኣሕዋተይ ኵሎም፡ ኢየሱስ ወድኻ ብእምነት ኣብ ልቦም ክሓድር፡ ኣብ ፍቅሪ
ክርስቶስ ሱር ክሰዱን ክስረቱን፡ ምስ ኵሎም ቅዱሳን ኮይኖም ከኣ ናይ ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ፡ ግፍሕን
ምንዋሕን፡ ዕምቆትን ቁሞትን ክፈልጡ፡ ብስም ኢየሱስ እልምነካ ኣሎኹ (ኤፈ 3፡17-18)። ነዚ ኵሉ
ከም ትገብሮ ፈሊጠ ድማ ተመስገን እብለካ ኣሎኹ።

ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር….. ሰላም ንኣኺ…. ስብሓት ንኣብን ንወልደን ንመንፈስ ቅዱስን። ኣሜን።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.