ብርቱዕ ናይ ተስፋን ለውጥን ጽሎት – ብድሕሪት ዘሎ ረሲዕካ፡ ናብ ቅድሜካ ዘሎ ዕላማ ጉየ

3. ብድሕሪት ዘሎ ረሲዕካ፡ ናብ ቅድሜካ ዘሎ ዕላማ ጉየ

ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነበር…..ሰላም ንኣኺ…..ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን። ኣሜን።

“ክርስቶስ ኢየሱስ ናቱ ስለ ዝገበረኒ፡ ኣነ ድማ ናተይ ክገብሮ እጽዕር ኣሎኹ። ግና ናተይ ከም ዝገበርክዎ ገይረ
ኣይግምትን ኢየ። ግና ነቲ ብድሕሪት ዘሎ እናረሳዕኩ፡ ናብቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ኣቢለ እናተመጣጠርኩ፡ ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ ኣቢለ….እጐዪ ኣሎኹ” (ፈሊጲ 3፡14)።

 

ኢየሱስ ናቱ ገይሩካ ኢዩ። ንስኻ ናይ ኢየሱስ ኢኻ። ሕጂ ንስኻ ንኢየሱስ ናትካ ክትገብሮ ክትጽዕር ኣሎካ።
ካብታ ንኢየሱስ ዝፈለጥካላ ጊዜ፡ ንኢየሱስ ናትካ ክትገብሮት ትጽዕር ኣሎኻ። ኣብዚ ንኢየሱስ ናትካ ክትገብሮ ትገብሮ ዘሎኻ ጻዕሪ፡ ክንደይ ጊዜ ተጋጊኻ ትኸውን፡ ክንደይ ጊዜ ወዲቃ ትኸውን፣ ክንደይ ጊዜ ንኢየሱስ ብቃልን ብግብርን ክሒድካዮ ትኸውን። ሕጂ ዝሓለፈ ጌጋኻ ትእርመሉ፡ ካብ ዝሓለፈ ውድቀትካ ትትንስኣሉ፣ ካብ ዝሓለፈ ጥልመትካን ክሕደትክን እትምለሰሉ ጊዜ ኢዩ።

“ካብ መገዲ ሓጢኣት ውጻእ፡ ናይ ክፍኣትን ዓመጽን ሓሳባት ኣቋርጽ፡ ናብ እግ-ሔር ኣምላካ ተመለስ፣ እግ-ሔር ከኣ ክምሕረካን ኣዚዩ እቅረ ክብለልካን ኢዩ (ኢሳ 55፡7)።

ነዚ ዝሓለፈ ኵሉ፡ ሓጢኣትካን ክሕደትካን ጥልመትካን ንኣምላኽ ኣረክቦ።

“ኦ ሰማያዊ ኣቦይ፡ ኣበሳይ ይፈልጦ ኢየ፡ ሓጢኣተውን ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ኣሎ፣ ንኣኻ በዲለካ ኢየ፡ ኣብ ቅድሜኻ ድማ እከይ ገይራ ኢየ፡ ኦ እግ-ሔር ኣምላኻ ሕጂ ምእንቲ ዘለዓለማዊ ምሕረትካ ኢልካ ይቅረ በለለይ፡ ምእንቲ ዓቢይ ርሕራሔካ ኢልካ ከኣ ኣበሳይ ደምስሰለይ፡ ካብ ኣበሳይ ኣጸቢቃ ሕጸበኒ፡ካብ ሓጢኣተይውን ኣጽርየኒ”(መዝ 51፡ 1-5)። እናበልካ ንኣምላኽ ኣረክቦ።

ጊዜ ኣብ ዝረኸብካሉ ድማ ብዝቀልጠፈ ብምስጢራ ንስሓ፡ ንኢየሱስ ብምስጢራዊ መገዲ ብኣካል ረኺብካ
ኵሉ ሓጢኣትካ ተናዘዝ። እግ-ሔር ኣምላኽ ብካህን ገይሩ፡ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ኢዩ ብሰላም ኪድ ምስ
በለካ፣ ኵሉ ነገር ተወዲኡ ኢዩ። ዝሓለፈ ኵሉ ሓሊፉ ኢዩ፡ ሓዲሽ ሕይወት ጀምር። ዝሓለፈ ኵሉ ረሲዕካ፣
ናብቲ ኣብ ቅድሜካ ተሓንጺጹ ዕላማ ጉየ።

“ሕጂ ኣብ ኢየሱስ ስለ ዘሎኻ ኵኔነ የቢልካን። ሕይወት ዝህብ ሕጊ መንፈስ ቅዱስ፡ ካብ ሕጊ ሓጢኣትን ሞትን ሓራ ኣጺኡካ ኢዩ (ሮማ 8፡1-2)። ሕጂ ንስኻ ሓራ ውጺእካ ኢኻ። ነጻ ወጺእካ ኢኻ። ናይ መንፈስ ምእንቲ ክትሓስብን ክትገበርን መንፈሳዊ ኮይንካ ኢኻ። “ሕጂ ሰብነትካ ሕያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕትን ጌርካ ኣቅርቦ። ሰናይን ንኣምላኽ ባህ ዘብል ፍቃድ ኣምላኽ ፈሊጥካ፡ ብፍቃድ ኣምላኽ ተመላለስ” (ሮማ 12፡1-2)።

ኢየሱስ ሕያዋይ ጓሳ፡ ንስኻ ሕይወት ምእንቲ ክትረክብ፡ ብምልኣትውን ምእንቲ ክትረኽባ፡ በጃኻ ሕይወቱ
ኣሕልፉ (ዮሓ 10፡10-11)። ንስኻ ምእንቲ ክትድሕንን መሊኡ ዝተርፍ ሕይወት ክትነበርን ኢየሱስ
ምእንታኻ ሞይቱ። ነታ ሞይቱ ዘድሓና ሕይወትካ፡ ከይትጠምን ከይትጸምን፡ ብቅዱስ ቁርባን ስጋኡ መግቢ
ሕይወት፡ ደሙ ድማ መስተ ሕይወት ሂቡካ። ከይጠምየካ ከይጸምኣካ ኢየሱስ መግብን መስተን ሕይወት
ኣሎካ። ሕጂ ስጋኡን ደሙን እናተመገብካ፡ ብቃሉን ብትምህርቲ ቤተክርስትያን ተመሪሕካን፡ ሰናይ ገድሊ
ተጋደል፣ ኣብቲ ተሓንጺጹልካ ዘሎ መገዲ ቅድስና ጉየ፣ ንእምነትካ ሓልዋ፣ ቅኑስ ፈራዲ ኢየሱስ፡ ኣንቢሩልካ
ዘሎ ኣኽሊል ጽድቂ ክትቅበል ተሰናዶ (2ጢሞ. 3፡7-8)።

ጸሎት

ኦ ኢየሱስ ጐይታይ፡ ብትሑት ልብን ብዓቢይ ኣኽብሮትን ኣብ ቅድሜኻ ቆይመ፡ ኢደይ ኣልዒለ እጽሊ ኣሎኹ። ኦ ኢየሱስ መድሓኒየ፡ “ምሕረት ምእንቲ ክትቅበል፡ ብጊዜ ጸበባውን ረድኤተይ ዝኽወን ጸጋ ክትረክብ፡ ብትብዓት ናብቲ ጸጋ ዝረኽበሉ ዝፋን ኣምላኽ ቅረብ ዝበልካኒ (ዕብ 4፡15) ኣመስግነካ ኣሎኹ። እንሆ ድማ ምሕረት ክቅበል፡ ዝሕግዘኒ ጸጋኻ ደልየ፡ ብቃልካ ትብዓት ረኺበ ኣብ ቅድሚ ዙፋንካ ተንበርክኸ ኣሎኹ።

ኦ እግ-ሔር ኣቦ፡ ብትብዓት ናባኻ ክመጽእን፡ ኣባኻ ከም ዝጽጋዕን ዝገበረካኒ ኣመስግነካ ኣሉኹ። ኣብ ክንዲ
ብሓጢኣተይን ብበደለይን ትርሕቀንን ትቀጽዓንን፡ ብዓቢይ ርሕራሔን ብብርቱዕ ምሕረትን ዝተቀበልካኒ፡
ኣጸቢቀ ኣባኻ ከም ዝጽጋዕን ዝቀርብን ዝገበርካኒ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኦ እግ-ሔር ኣምላኸይ፡ ንድሕሪት
ተመሊሰ ሕይወተይ ክርኢ እሞ፡ ነቲ ኵሉ ዝገበርካለን ርእየ ከመስግን፡ ብትሕትናን ብትብዓትና ድማ
ንቅድሚት ክጥምት ተተባብዓኒ ዘሎኻ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ሓጢኣተይን ውድቀተይን ድኻምነተይ ክሕደተይን ከይጠመትካ ብምሕረትን ብፍቅርን ዝተቀበልካኒ ኣመስግነካ ኣሎኹ።

ኦ መንፈስ ቅዱስ፡ መንፈስ እግ-ሔር ኣቦን፡ መንፈስ እግ-ሔር ወልድን፣ ብሓጢኣተን በደለይን ተነሲሐ፡
ሕድገት ሓጢኣት ክልምን ናብ ቅድሚ ዙፋን እግ-ሔር ኣቦይ ክቅርብ ዘኽእልካኒ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኦ መንፈስ ቅዱስ መምህረይ፡ ቅድሚ ሕጂ ዝፈጸምክዎን ጌጋን በደልን እንተ ገና ከይደግሞ፡ ክፈልጦን ክመሃሮን ዘሎኒ ትምህረኒ፡ ብፈዋሲ ፍቅርካ ኵሉ ክፍልታት ሕይወተይ ዝተንከፍካ ኣመስግነካ ኣሎኽ። ኣብ ውሽጠይ ብዝነብር መንፈስ ቅዱስን ብስም ኢየሱስ፡ ኣብ ልዕሊ ኵሉ ኣብ ሕይወትይ ክገጥመኒ ዝኽእል፡ ክፉኣትን ሕማቃትን ሓይልታትን፡ ጽልዋታቶም ስልጣን ዝሃብካኒ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ብስም ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ መንፈስ ስዕረት፡ መንፈስ ተስፋ ቁርጸት፡ መንፈስ ፍርሓት፡ መንፈስ ክሕደትን ጥልመትን፡ ኣብ ልዕሊ ኣይኮነለይን ኣይሰልጠንን ዝብል መንፈስ ስልጣን ዝሃብካኒ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ነዞም ኵሎም ብስም ኢየሱስ ካብ ሕይወተይ ሕጂ ይሰጐምን የርሕቆምን ኣሎኹ።

ኦ እግ-ሔር መንፈስ ቅዱስ፡ ሕይወተይ ብህያባትካ ብህያባት ኣገልግሎትን ብህያባት ቅድስናን፡ ብፍረታትካ
ብታሕጐስ ብሰላም ብትዕግስቲ ገዛእ ርእሰይ ብምቁጽጻር ምልኣኒ። ኦ መንፈስ ቅዱስ፡ ኣብ ቅድሚ ጌጋን
ድኻምነትን ውድቀትን ካልኦት ርሕሩሕን ደንጋጺ ዝርዳእ ሰብ ግበረኒ። ኦ ኢየሱሰይ፡ መንፈስ ሓይልን ፍቅርን
ሰላምን እምበር መንፈስ ፍርሒን ምጥርጣን ዘይሃብካኒ ተመስገን እብለካ ኣሎኹ። ኦ ኢየሱሰይ ብመገዲ
ሓቅን ጽድቅን ቅንዕናን ትመርሓኒ ዘሎኻ ኣመስግነካ ኣሎኹ።

ኦ ኢየሱስይ፡ ብምሉእ ልበይ፡ ብኵሉ ሓይለይ፡ ብኵልንትናይ፡ እፈትወካን ኣፍቅረካን ኢየ።
ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነበር…..ሰላም ንኣኺ…..ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ….ኣሜን።

ኣባ ተ/ልደት

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.