ምስ ኣምላኽ ኣብ ጽምዉ ቦታ – ገዛእ ርእስኻ ንኣምላኽ ምርካብ

5. ገዛእ ርእስኻ ንኣምላኽ ምርካብ

“…ሎሚ ገዛእ ርእሱ ንኣምላኽ ክቅድስ ዚደሊ መን ኣሎ?” (1ዜና 29፡5)።

ኵልንትናና ንኢየሱስ ክነረክብ ከሎና፡ ክንሓውን ክንብርትዕን ንጅምር። ብዙሓት ሰባት፡ ገዛእ ርእሶም ንኢየሱስ ምስ ኣረከቡ፡ ኢየሱስ ኣብ ሕይወቶም ብብርቱዕ ሓይሊ ክዓዪ ይርእይዎ፤ ኣብ ቅድሚኡ ከኣ ንሳቶም ድኹማት ከም ዝኾኑ ይስምዖም። ኣብ መንፈሳዊ ሕይወትካ፡ ንኢየሱስ ብኵሉ ልብኻ፡ ብኵሉ ሓይልኻን፡ ብኵሉ ነፍስኻን “ሕራይ” ካብ ምባል ዝበልጽ ወይ ዝዓቢ ነገር የልቦን። ንመንፈስ ቅዱስ ድማ ነቲ ሕራይ ዝበልካዮ፡ ኣብ ሕይወትካ ክፍጽሞ ኣፍቅደሉ።

ኣምላኽ ከም ዝፈትወካን፡ ኵሉ ጊዜ ምሳኻ ከም ዝህሉን፡ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ርግጸይና ኩን። ኣብ ሕይወትካ ዘለዎ መደብ ወይ ዕላማ ኵሉ ሰናይን ጽቡቅን ኢዩ። መጠን ልብና ንኢየሱስ ዝኽፈትናሉ፡ መጠን ርእስና ዘረከብናሉ፡ መጠን ሕይወትና ናብ ኢየሱስ ክቀርብ ዘፍቀድናሉ፡ መጠኑ ሕይወትና ቅኑዕ መስመር ይሕዝ። ሕጂ ንኢየሱስ “ሕራይ” ክትብሎዶ ትደሊ? ኣብ ሕይወትካ ብዙሕ ጊዜ ሕራይ ኢልካዮ ትኸውን፡ ሎሚ ንሕራይካ ኣጸቢቃ ክተዕምቆ ይጽውዓካ ኣሎ። ሕጂ ብምሉእ ልብኻ፡ ነዚ ዝቅጽል ጸሎት ጸሊ።

ገዛእ ርእስኻ ንኣምላኽ ናይ ምርካብ ጸሎት፣

ኢየሱስይ “ፍቃድካ ይኹን” (ማቴ 26፡42)

ኦ እግ-ሔር ኣቦይ፡ ብምሉእ ልበይን ነፍሰይን፡ ሕጂ ሕይወተይ ንኣኻ ኣረክበካ ኣለኹ። በጃኻ ናብ መዓሙቅ ልበይ እቶ። ኣብ ሕይወተይ ክትኣቱ ሕጂ “ሕራይ” ይብለካ ኣሎኹ። ኵሉ ምስጢራት ልበይ እኸፍተልካ ኣሎኹ። ንዓ ሕጂ ኣብ ልበይ እቶ እብለካ ኣሎኹ። ኦ ኢየሱስ ንስኻ ጐይታ ናይ ምሉእ ሕይወተይ ኢኻ። ኣነ ይኣምነካ ኢየ። ከም ጐይታይን ድሓኒየይን
ድማ እቅበላካ ኣሎኹ። ካብኻ ዝሐብኦን ዘግድሎን ሓንቲኳ የቢለይን። ሕይወተይ ብምልኡ ኣረክበካ ኣሎኹ፡ በጃኻ ተቀበለኒ።

ኦ መንፈስ ቅዱስ፡ ብሓቂ ተለዊጠን ተቀይረን ናብ ኢየሱስ ከም ዝቀርብ ግበረኒ። ኣእምሮይን ድሌተይ ስሚዒተይ ብምልኡ ሓዲስካን ለዊጥካን ናብ ኢየሱስ ኣጸቢቀ ከም ዝቀርብ ግበረኒ። ሕይወተይ ኵሉ ንኣኻ ኣረክቦ ኣሎኹ፤ ጥዕናይ፡ ስድራይ፡ ገንዘበይ፡ ስርሐይ፡ ክእለተይ፡ ፍልጠተይ፡ ምሕዝነተይ፡ ኣጠቃቅማ ጊዜይ፡ ዓወተይን ውድቀተይን፡ ሕጂ ኣረክበካ ኣሎኹ። ካብ ቁጽጽረይ ኣውጺአ ናባኻ ኣሰጋግሮ ኣሎኹ። ባዕልኻ ተቆጻጸሮ። ሓሳበይ፡ ድሌተይ፡ ምርጫይ ኣረክበካ ኣሎኹ። ሓሳበይ ድሌተይ ምርጫይ ፍቃድካ ምፍጻም ግበረለይ። ዝኣተኽዎ ቃል፡ ዝፈጸምክዎን ዘይፈጸምክዎን ንኣኻ ኣረክበካ ኣለኹ። ድኻመይን ሓይለይን ተርከበቦ።

ስምዒተይ፡ ፍርሐተይ፡ ምጥርጣረይ፡ ኣረክበካ ኣሎኹ፡ ባዕልኻ ተቆጻጸሮ። ኦ ጐይታይ ምሉእ ሕይወተይ፡ ዝሓለፈ፡ ዘሎ፡ ዝመጽእ ተረከቦ። ኣብ ጥዕናን ሕማምን፡ ብሕይወትን ብሞትን፡ ንስኻ ምሳይ ኩን።

ኦ ጐይታይ፡ ነጻነተይ፡ ምርጫይ፡ ተዘክሮታተይ፡ ርድኢተይ፡ ኵሉ ድሌተይ ንስኻ ኢኻ ሂብካኒ። ኣነ ድማ ናባኻ ይመልሶ ኣሎኹ። ኵሉ ናትካ ኢዩ። ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ገይርካ ተጠቀመሉ። ፍቅርኻ ሃበኒ፡ ጸጋኻ ሃበኒ። ፍቅርኻን ዘጋኻን ይኣኽለኒ።

ኣድላይነት ርእስኻ ንኣምላኽ ምርካብ ዝገልጹ፡ ጥቅሲታት

“ኣሕዋተይ፡ ሰብነትኩም ሕያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዜብልን መስዋዕቲ ጌርኩም ክተቅርብዎ፡ ብምሕረት ኣምላኽ እልምነኩም ኣሎኹ። እዚ ማለት እቲ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም ኢዩ” (ሮማ 12፡1)።

“ሽዑ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ፡ ክስዕበኒ ዚደሊ ሕይወቱ ይመንን፡ መስቀሉ ኣልዒሉ ድማ ይስዓበኒ” (ማቴ 16፡24)።
“ወደየ፡ተጠንቂቅካ ስምዓኒ (ልብኻ ሃበኒ)፡ በቲ ዘርኣኩኻ መገዲ ከኣ ተመላለስ” (ምሳሌ 23፡26)።

“ምእንቲ እቲ መዘና ዘይቢሉ ፍልጠት ናይቲ ጐይታይ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ንኵሉ ነገር ከም ክሳራ እቆጽሮ ኣሎኹ። ምእንትኡ ኽብል ኵሉ እስእን ኣሎኹ። ንእኡ ኽረክብን ምስኡ ክኸውንን ከኣ ንኵሉ ከም ጐሓፍ እቈጽሮ ኣሎኹ” (ፊልጲ 3፡8)።

“ከምኡ ድማ ነፍሲ ወከፍ ካባኹም ዘለዎ ዘበለ ኵሉ ዘይኃደገ፡ ወዲ መዝሙረይ ኪኽውን ኣይክእልን ኢዩ” (ሉቃ 14፡33)።

“ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ እሞ፡ፍቃድካ ምግባር ምሃረኒ፡ ሰናይ መንፈስካ ብቅኑዕ መገዲ ይምርሓኒ” (መዝ 143፡ 10)።

“ኣምላኸይ፡ ፍቃድካ ንምግባር ባህጊ ኣሎኒ፡ ሕግኻውን ኣብ ውሽጢ ልበይ እዩ” (መዝ 40፡10)።

“ንስኻ ድማ ንእግ-ሔር ኣምላኻ ብኵሉ ልብኻን ብኵሉ ነፍስኻን ብኵሉ ሓይልኻን ኣፍቅሮ” (ዘዳ 6፡5)።

“ብምሉእ ልብኻ ብእግ-ሔር ተኣመን፡ ኣብ ልቦናኻ ኣይትጸጋዕ” (ምሳ 3፡5)።

“ክትጽውዑኒ፡ መጺእኩም ድማ ክትልምኑኒ ኢኹም እሞ ክሰምዓኩም እየ። ክትደልዩኒ ኢኹም፡ እወ፡ ብምሉእ ልብኹም ስለ እትደልዩኒ ኸኣ ክትረኽቡኒ ኢኹም” (ኤር 19፡ 12-13)።

“በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኵሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኪረክብ እምበር ከይጠፍእሲ፡ ኣምላኽ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዚህብ ክሳብ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ” (ዮሓ 3፡16)።

“ከመይ ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም ዝወረስኩምዎ ከንቱ ዝኾነ ሕይወት፡ ብደም እቲ ኣበርን ርኽሰትን ዘይቢሉ ገንሸል፡ ማለት ብኽቡር ደም ክርስቶስ ኢኹም ዝደሓንኩም እምበር ብጠፋኢ ነገር፡ ብብሩር ወይ ብወርቂ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም” (1ጴጥ 1፡ 18-19)።

“ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ዘይኮነስ ብምሕረቱ፡ ማለት በቲ ካልኣይ ልደት ዚህብ ምሕጻብን
ብመንፈስ ቅዱስን ብምሕዳስን ኣድሓነና” (ቲቶ 3፡5)።

“ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጐይታ እዩ ኢልካ እንተ መስከርካ፡ ብልብኻውን ኣምላኽ ካብ ምዉታት ከም ዘተንስኦ እንተ ኣመንካ ክትድሕን ኢኻ።….ከመይ ስም እግ-ሔር ዚጽውዕ ዘበለ ኵሉ ኪድሕን ኢዩ” (ሮማ 10፡9. 13)።

“ብሕይወት እንተ ነበርና፡ ንጐይታ ኢና እንነብር። እንተ ሞትናውን ንጐይታ ኢና እንመውት።

ስለዚ ብሕይወት እንተ ነበርና ወይ እንተ ሞትና ናይ ጐይታ ኢና” (ሮማ 14፡8)።

“ንስኻትኩምውን ከምኣቶም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትኮኑ ተጸዊዕኩም ኢኹም” (ሮማ 1፡6)።

“ናብ ግዳም ኣውጺኡ ድማ ጐይቶተይ፡ ምእንቲ ክድሕንሲ እንታይ ክገብር ይግብኣኒ በሎም።

ንሳቶም ከኣ ብጐይታና ኢየሱስ እመን፡ ንስኻን ስድራኻን ድማ ክትድሕኑ ኢኹም በልዎ” (ግሓ 16፡30-31)።

“ንዓለም ዚስዕራኸ መን እዩ? እቲ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዚኣምንዶ ኣይኮነን” (1ዮሓ 5፡5)።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.