ምስ ኣምላኽ ኣብ ጽምዉ ቦታ – ንእግ-ሔር ኣምላኽ ምውዳስ

1. ንእግ-ሔር ኣምላኽ ምውዳስ

“ኦ እግ-ሔር ይውድሰካ ኣለኹ፡ ኵልንትናይ ንቅዱስ ስምካ ይውድስ ኣሎ። ኦ እግ-ሔር፡
እውድሰካ ኣሎኹ፣ ዝተገብረለይ ሰናይ ኵሉ ኣይረሳዕክዎን። ንስኻ ንኵሉ ኣበሳይ ትሓድገለይ፡
ንኵሉ ሕማመይ ትፍውሰለይ። ንሕይወተይ ካብ ጥፍኣት ትብጀዋ። ብዘለዓለማዊ ምሕረትን
ርኅራኅን ትኽልለኒ። ንስኻ ንሕይወተይ ብጽቡቅ ነገር ተጽግባ፣ ኣነ ኸኣ ከም ንስሪ ተሓዲሰ፡
ድልዱል ኮይነ ይነብር” (መዝ 103፡ 1-5)።

ንኣምላኽ ክንውድሶ ከሎና፡ ልዕልናን ስልጣንን ኣምላኽ ኣብ ሕይወትና ንእመን። ብውድሴ
ንሕና ድኹማት፡ ንስኻ ግና ብርቱዕ ኢኻ ንብል። ውዳሴ ድላይ ኣምላኽ ኣብ ሕይወትና
ክፍጸም ከም እንደሊ ይገብረና። ንሱ መወዳድርቲ ዘይቢሉ ልዕሊ ኵሉ ኢዩ። እዚ ዘገርም
ፈጣሪ፡ ኣዚዩ ዘፍቅረና፡ ኣባላት ስድራ-ቤቱ ምእንቲ ክገብረና፡ ኢየሱስ ምእንታና ምእንቲ
ክመውት ዝለኣኸልና ኣምላኽ፡ ኣምልኾን ውድሴን ይግብኦ። ንኣና ዘለዎ ፍቅሪ፡ ወሰን
ዘይቢሉን ክንርድኦውን ኣይንኽእልን ኢና።

ንኣምላኽ ናይ ዝውድሱ ሰባት ፍሉይ ነገር ኣሎ። ኣብ ኣዕንቶም፡ ገለ ዘንጸባርቅ፡ ድሙቅ
ብርሃን ኣሎ። ዝውድሱ ሰባት ናይ እምነት ሰባት ኢዮም። ሕይወቶም ባዕሉ ንዓለም፡ ኣብ
ሰማያዊ ኣቦኦም እምነት ከም ዘለዎም፡ ኣቦኦም ንደቁ ሰናይ ከም ዝሓስበሎም ከም
ዝፈልጡ፡ መልሲ ጸሎቶም ብዙሕ በረኸት ኣምላኽ ከም ዝጽበዩ ይነግራ።

ክንውድስ ዘሎና፡ ጸሎት ውዳሴ፡ ናብ ህልውና ኣምላኽ ይስሕበና። ክንውድስ ከሎና፡ እዚ ናይ
ልቢ ሓሳብን ድልየትን ስራሕ፡ ጥዕና ስጋን፡ ቅሳነት ኣእምሮን፡ ርግኣት መንፈስን ይህበና።ውዳሴ
ናብ ጽብቅ ናይ ኣእምሮ ሰላምን ቅሳነትን ይስሕበና። ውዳሴ ብፍቅሪን ብቅድስናን ናይ ምንባርን
ምዕባይን ክእለት የብዝሓልና። ውዳሴ ናብቲ ኣምላኽ ክንነብሮ ዝፈጠረና ምልኣት ሕይወት
ይስሕበና። ኣምላኽ ብኵሉ ነገር ብጽባቔኡ፡ ግርማኡ፡ ዕቤቱ፡ ክብሩ ክንውድሶ ይግብኣና።
ነዚ ዝስዕብ ናይ ውዳሴ ልጣንያ ዓው ኢልካ ጸልዮ፡ ኣምላኽ ልብኻን መንፈስካን
ክኸፍተልካን፡ ኣብ ሕይወትካ ሓይሉ ክገልጽን ተኣምራት ክገብርን ኣፍቅደሉ። ንዝተወሰነ
ደቃይቅ፡ ገዛእ ርእስኻ ረሲዕካ፡ ኣብቲ ቅዱስን ጻድቅን ኣምላኽ ኣቅልብ። ንሱ ዘገርምን
ዘደንቅን ዘስደምምን ኣምላኽ ኢዩ።

ጸሎት ውዳሴ

ኢየሱስ፡ ሕይወተይን ፍቅረይን፡ ይውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ልዕሊ ኵሎም ኣስማት ስም ዘሎካ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ኣማኑኤል፡ ኣምላኽ ምሳና፡ እውድሰካ ኣሎኻ።
ኢየሱስ ንጉስ ነገስታት፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ንጉስ ኵሉ ፍጥረት፡ እውድሰካ ኣሎኹ።

ኢየሱስ፡ ጐይታ ጐይቶት፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ኵሉ ትኽእል፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ብመንፈስ ቅዱስ ቅቡእ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ክርስቶስ ንጉስ፡ እውድሰካ ኣለኹ።
ኢየሱስ፡ ገንሸል ኣምላኽ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ናይ ይሁዳ ኣንበሳ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።

ኢየሱስ፡ ብሩህ ኮኸብ ጽባሕ፡ እውድሰካ ኣሎኹ
ኢየሱስ፡ ጅግናን መዕቆብን፡ እውሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ሓይልን መዝሙርን፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ መገድን ሓቅን ሕይወት፡እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ዘደንቅ መኻሪ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ዘገርም መጸናንዒ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ንጉስ ሰላም፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ብርሃን ዓለም፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ሕያው ቃል ኣምላኽ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ መድሓኒ ዓለም፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ መሲሕን ቅቡእን፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ናይ እስራኤል ቅዱስ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ሕያዋይ ጓሳ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ኣፍደገ ኣባጊዕ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ጐይታ ሰራዊት፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ጽኑዕ ዕርዲ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ጽኑዕ መዕቆቢ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ እንጌራ ሕይወት፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ምንጪ ቅድስና፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ማይ ሕይወት፡ እውድሰካ ኣሎኻ።
ኢየሱስ፡ ጉንዲ ወይኒ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ዕርድናን መዕቆቢናን፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ነጻ ተውጽኣና፡ እውድሰካ ኣሎና።
ኢየሱስ፡ ዓወት ትህበና፡ እውድሰካ ኣሎና።
ኢየሱስ፡ ድሕነትና፡ እውድሰካ ኣሎና።
ኢየሱስ፡ ጽድቅና፡ እውድሰካ ኣሎና።
ኢየሱስ፡ ጥበብና፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ቅድስናና፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ናብ ኣቦ ዘእቱ መዓጾ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ሊቀ ካህን፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ታሕጓስና፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ፈዋሲና፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ናይ ኣቦ ተስፋ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።

ኢየሱስ፡ ዘለዓለማዊን ልዑልን ኣምላኽ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ዝተሰውዐ ገንሽል ኣምላኽ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ቅኑዕ ፈራዲ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ብርቱዕ ተዋጋኢ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ተንሳኤን ሕይወትን፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ኣልፋን ኦመጋን፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ መጀመርታን መወዳእታን፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ኵሉ ዘድልየና ትህበና፡ እውድሰካ ኣሎኹ።

ኣድላይነት ውዳሴን ክብርን ምስጋናን ዝገልጹ፡ ጥቅስታት

“ንኣምላኽ ኵሉ ጊዜ ኣመስግኖ፣ ውዳሴኡ ንሓዋሩ ኣብ ኣፈይ እዩ፣ ንኣምላኽ በቲ ዝገበሮ
ከመስግኖ ኢየ፣ ጥቁዓት እዚ ሰሚዖም ኪሕጐሱ እዮም። ንኣምላኽ ምሳይ ኳንኩም ኣዕብይዎ፡
ንስሙ ኃቢርና ልዕል ነብሎ….እግ-ሔር ሰናይ ምዃኑ ጥዓሙን ርኣዩን። ኣብኡ ዝውከል ሰብ ዕዉት
ኢዩ። ነቶም ዚእዘዝዎ ገለ ኣይጐድሎምን ኢዩ እሞ ኣቱም ቅዱሳኑ ንእግ-ሔር ኣምላኽዎ። ኣናብስ
ይስእኑን ይጠምዩን፡ ንእግ-ሔር ዚእዘዝዎ ግና ሰናይ ዘበለ ከቶ ኣይጐድሎምን ኢዩ” (መዝ 34፡
1-3፤ 8-10)።

ኢየሱስ፡ “ካብ ኣፍ ቈልዑን ሕፃናትን ምስግና ኣዳሎኻ ዝብልዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም በሎም”
(ማቴ 21፡16)።

“ኣብ ማእከልኩም ዝጸበቦ እንተሎ ይጸሊ። ሕጐስ እንተሎ ይዘምር። ኣብ ማእከልኩም ዝሓመመ
እንተሎ ንመራሕቲ ቤተክርስትያን ይጸውዕ፡ ንሳቶም ከኣ ብስም ጐይታ ብዘይቲ እናቐብኡ
ይጸልዩሉ። እታ ብእምነት ዝተገብረት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ክተሕውዮ ኢያ። ጐይታውን
ከተንስኦ ኢዩ። ሓጢኣት ገይሩ እንተ ኮይኑውን ኪኅደገሉ ኢዩ” (ያዕ 5፡16-15)።

“ንኣምላኽ ኣመስግንዎ፡ ንኣምላኽ ኣብ መቅደሱ ኣመስግንዎ፣ ኣብ ሰማይ ንዘሎ ኃይሉ
ኣመስግንዎ። ስለ ግብርታቱ ኃይሉ ኣመስግንዎ፣ ከም ልዕልና ዕቤቱ ኣመስግንዎ። ብጽምጺ መለኸት
ኣመስግንዎ፣ ብበገናን መሰንቆን ኣመስግንዎ። ብኸበሮን ብሳዕሳዒትን ኣመስግንዎ፡ ብቃና ኣውታርን
እምብልታን ኣመስግንዎ። ብጸናጽል ኣመስግንዎ፡ ብብርቱዕ ዝደሃዩ ጸናጽል ኣመስግንዎ። ሕያው
ዘበለ ፍጥረት ኵሉ፡ ንእግ-ሔር የመስግኖ፣ ንእግ-ሔር ኣመስግንዎ” (መዝ 150፡ 1-6)።

“ንእግ-ሔር ምምስጋን ሠናይ እዩ፣ ኦ ልዑል እግ-ሔር ንኽብርካ ምዝማር ሠናይ ኢዩ። ንግሆ
ንግሆ ምሕረትካ፡ ለይቲ ለይቲውን እሙን ምዃንካ ምዝንታው ሠናይ እዩ። ዓሰርተ ኣውታር
ብዘለዎ በገናን ብጭራን ብምውቃዕ መሰንቆን ንኣኻ ምምስጋን ሠናይ ኢዩ” (መዝ 92፡ 1-3)።
-“ጐይታይ፡ ምስጋናኻ ክነግርሲ ክእለት ዘረባ ሃበኒ” (መዝ 51፡15)።

“ንእግ-ሔር ስለቲ ምሕረቱን፡ ስለቲ ንድቂ ሰብ ዝገብሮ ተኣምራቱን ከመስግንዎ ይግባእ።
መስዋዕቲ ምስጋና ኪሥውዑሉን፡ ንግብርታቱ ብዕልልታ ኺነግሩን ይግባእ” (መዝ 107፡ 22)።
-“መስዋዕቲ ምስጋና ክስውዓልካ እየ፡ ስምካ እናጸዋዕኩ ድማ ናባኻ ክጽሊ እየ” (መዝ
116፡17)።

“ንስኻትኩም ግና ዕቤት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዜገርም ብርሃኑ ዝጸውዓኩም ምእንቲ
ኽትነግሩ ኅሩይ ወለዶ፡ ናይ ንጉስ ካህናት፡ ቅዱስ ሕዝቢ፡ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ሕዝቢ ኢኹም”
(1ጴጥ 2፡9)።

“እምበኣርከስ ኵሉ ጊዜ ንኣምላኽ ብኢየሱስ መስዋዕቲ ምስጋና ነቅርብ። እዚ ከኣ ንስሙ
ዚእመን ናይ ከናፍርና ምስጋና ኢዩ” (ዕብ 13፡15)።

“ሽዑ ድማ ረኣኹ፡ ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም ኣርባዕተ እንስሳን እቶም ኣሕሉቅን ከኣ ድምጺ
ብዙኃት መላእኽቲ ሰማዕኩ፣ ቍጽሮም ድማ ኣእላፍ ጊዜ ኣእላፍ፡ እሽሓት ጊዜውን ኣሽሓት እዩ።
ዓው ብዝበለ ድምጺ ከኣ፤ -እቲ ዝተሓርደ ገንሸል፡ ሥልጣን፡ ሃይሊ፡ ጥበብ፡ ኃይሊ፡ ክብሪ፡ ግርማ፡
ውዳሴ ኪቅበል ብቁዕ እዩ በሉ። እቶም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ኣብኣቶም ዘለዉ ኵሎም ፍጡራት ድማ፤-ውዳሴን ክብርን ግርማን ሥልጣንን ነቲ ኣብ ዝፋን
ተቀሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ኪብሉ ኸለዉ ሰማዕኩ። እቶም ኣርባዕተ እንስሳን ኸኣ
“ኣሜን” በሉ። እቶም ኣሕሉቅውን ፍግም ኢሎም ሰገዱ” (ራእይ 5፡ 11-14)።

“እቶም መላእኽቲ ኵላቶም ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም ኣሕሉቅን እቶም ኣርባዕተ እንስሳን
ቆሙ።ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ብግንባሮም ተደፊኦም ከኣ ንኣምላኽ ሰገዱሉ። ከምዚ ዝስዕብ ከኣ
ይብሉ ነበሩ፤-ኣሜን፡ ውዳሴን ግርማን ጥበብን ምስጋናን፡ ክብርን ሥልጣንን ኃይልን ንዘለዓለም
ዓለም ንኣምላኽና ይኹን። ኣሜን።” (ራእይ 7፡11-12)።

“ብድሕሪ’ዚ ኣቱም እትፈርህዎን ኵልኵም ናእሽቱን ዓበይትን ኣገልገልቱ፡ ንኣምላኽና ወድስዎ
ዚብል ድምጺ ካብቲ ዝፋን ወጸ” (ራእይ 19፡5)።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.