ምስ ኣምላኽ ኣብ ጽምዉ ቦታ – ንእግ-ሔር ኣምላኽና መዝሙር ንዘምርሉ፡

2. ንእግ-ሔር ኣምላኽና መዝሙር ንዘምርሉ፡

ቅዱስ ኣጎስጢኖስ “ዝዝምር ክልተ ጊዜ ይጽሊ” ይብል። መንፈሳዊ ሙዚቃ፡ ንመንፈስና ክንቀሳቅስን ከለዓዕልን ዝኽእል ብርቱዕ ሓይሊ ኣለዎ። ዓይንኻ ዓሚትካ፡ ጸጥ ኢልካ፡ ሙዚቃ መንፈስካ ከንቀሳቅስ ኣፍቅድ። ቀስ ኢልካ ዘምር፡ ፍቅሪ ኢየሱስ ዝገልጽ መዝሙር ዘምር። ኵልንትናኻ ናብ ኢየሱስ ኣቅልብ፡ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝመርሓካ ድማ ብውሽጥካ ጸልን ዘምርን።

ኣድላይነት መዝሙር ምዝማር ዝገልጹ፡ ጥቅስታት

“ንዑ፡ ንእግ-ሔር ብሓጐስ ንዘምር፣ ንከውሒ ምድኃና እልል ንበለሉ፣ ብምስጋና ኣብ ቅድሚኡ ንብጻሕ፡ ብመዝሙር እልል ንበለሉ። …ንዑ፡ ፍግም ኢልና ንስገደሉ፡ ኣብ ቅድሚ እግ-ሔር ኣምላኽና ንምበርከኽ” (መዝ 92፡ 1-2፤ 6)።

“ንእግ-ሔር ሓድሽ መዝሙር ዘምሩ፡ ኣብ ምድሪ እትነብሩ ኵልኹም ንእግ-ሔር ዘምርሉ። ንእግ-ሔር ዘምሩ፡ ኣመስግንዎ፡ መዓልቲ መዓልቲ ንሱ ከም ዘድኃነና ኣበስሩ።….ሰማያት ይተሓጐሱ፡ ምድሪውን ባህ ይበላ፣ ባሕርን ኣብኡ ዘሎን እልል ይበል። መሮርን ኣብኡ ዘሎ ኵሉን ባህ ይበሎም፡ ኵላቶም ኣእዋም ዱር ኣብ ቅድሚ እግ-ሔር እልል ኪብሉ እዮም” (መዝ 96፡ 1- 2፤ 11-12)።

“ኦ እግ-ሔር፡ ብዛዕባ ምሕረትካ ንዘለዓለም ክዝምር እየ፡ እሙን ምዃንካ ድማ ንውሉድ ወለዶ ክነግር ኢየ” (መዝ 89፡ 1)።

“ንእግ-ሔር ኣመስግንዎ፡ ንእግ-ሔር ሓዲሽ መዝሙር ዘምሩ፡ ሕዝቢ እግ-ሔር ኣብ ዝተኣከበሉ ኣመስግንዎ። …ንስሙ ብሳዕሳዒት ኣመስግንዎ፡ ብኸበሮን በገናን ዘምሩሉ” (መዝ 149፡ 1፤3)።

“ብሕይወተይ ክሳዕ ዘለኹ ከመስግነካ እየ፤ ኣእዳወይ ናባኻ ኣልዒለ ክጽሊ ኢየ። ነፍሰይ ከም ብስብሕን ኣንጉዕን ትጸግብ፡ ኣነ ከኣ ብመዝሙር እልልታ ከመስግነካ እየ።….ረዲአተይ ንስኻ ኢኻ፡ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣኽናፍካ ኮይነ ድማ ብሓጐስ እዝምረልካ። ኣነ ናባኻ እሕቆፍ፡ ንስኻ ከኣ ብየማነይቲ ኢድካ ትድግፈኒ” (መዝ 63፡ 4-7)።

“ኣብ ምድሪ ትነብሩ ኵልኹም፡ ንእግ-ሔር እልል በልሉ። ንእግ-ሔር ብሓጐስ ተገዝእዎ፡ እልል እናበልኩም ናብኡ ምጹ” (መዝ 100፡ 1-2)።

“ብመንፈስ ክጽሊ በእምሮይውን ክጽሊ እየ፣ ብመንፈስ ክዝምር በእምሮይውን ክዝምር ኢየ” (1ቆር 14፡15)።

“ብመዝሙርን ብቅኔን ብመንፈሳዊ ዜማን ንሓድሕድኩም ተዘራረቡ፡ ንጐይታ ብልብኹም እናዜምኩምን እናዘመርኩምን ከኣ ንእግ-ሔር ኣቦና ስለ ኵሉ ነገር ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኵሉ ሳዕ ኣመስግንዎ” (ኤፈ 5፡19)።

“መዝሙርን ቅኔን መንፈሳዊ ዜማን ብምስግና ንኣምላኽ ብልብኹም እናዘመርኩም፡ ንሓድሕድኩም ክትምህሩን ክትምዕዱን ከሎኹም፡ ቃል ክርስቶስ ብኵሉ ጥበብ መሊኡ ይኅደርኩም” (ቈላ 3፡16)።

እግ-ሔር፡ “ካብ ጕድጓድ ጥፍኣት፡ ካብቲ ረግረግ ጸብሪ ኣውጺኡኒ፤ ነኣእጋረይ ኣብ ከውሒ ኣቍሙ ንስጉምተይ ኣጽንዖ። ሓዲሽ መዝሙር ምስጋና ከም ዝዝምር ገበረኒ፡ ብዙሓት እዚ ርእዮም ክልብሙ እዮም፣ ናብ እግ-ሔርውን ክውከሉ ኢዮም” (መዝ 40፡2-3)።

“ንሳቶም፡ ሰሎሞን ኣብ ኢየሩሳሌም ቤት እግ-ሔር ክሳብ ዚሠርሕ፡ ኣብቲ እግ-ሔር ዝርከበሉ ድንኳን ብመዝሙር የገልግሉ ነበረ” (1ዜና 6፡32)።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.