ምስ ኣምላኽ ኣብ ጽምዉ ቦታ – መንፈስ ቅዱስ ምቅባል

4.መንፈስ ቅዱስ ምቅባል

ሓዋርያት ኣብ ጰራቅሊጦስ (ግሓ 2) መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ልሳናት ሓዊ፡ ኣብ ልዕሊኦም ወሪዱ፡ ኣብ ዓለም ክምስክሩ ትብዓትን ሓይልን ክሳብ ዝህቦም ኣብ ጸሎት ተጸሚዶም ነበሩ። ገለ-ሰባት ነዚ “ምውራድ መንፈስ ቅዱስ”፡ ገለ-ሰባት ድማ “ጥምቀት ብመንፈስ ቅዱስ ወይ ምስዓም መንፈስ ቅዱስ” ይብልዎ። ቀዳማይ ዕላማኡ፡ ክርስትያን ክስርስቶስ ናብ ዓለም ንኸምጽኡ፡ ሓይሊን ብርታዔን ምሃብ ኢዩ። ቀንዲ ውጽኢቱ ከኣ ብዝርአ መገዲ ፍቅሪ ኢየሱስን፡
ሓቈፉ ስዒሙ ዝቅበለካ ፍቅሪ እግ-ሔር ኣቦ ምስትምቃር ኢዩ።

መንፈስ ቅዱስ ዘውረደልና፡ ብመንፈስ ቅዱስ ዘጠመቀና፡ ብመንፈስ ቅዱስ ዝሰዓመና ቀጻሊ ክነመስግኖ፡ መዓልቲ መዓልቲ ድማ ኣብ ሕይወትና ኣብዚሑን፡ ኣዕሚቁን ብመንፈስ ቅዱሱ ክመልኣና ንለምኖ። ብመንፈስ ቅዱስ ሓይልን ብርታዐን ምስ ረኸብና ጥራይ ኢና፡ ገዛእ-ርእስና ክንልወጥን፡ ዓለም ንምልዋጥውን መሳርሒ ክንከውን እንክእልን። ሓዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቀበሉ ሕይወቶም ተለዊጡ፡ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም ምስ ሰበኹ ድማ ስብከቶም
ልቢ ሰማዕቶም ክትንክፍን ይልውጥን ነይሩ። ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም ምስ ጸለዩ፡ ጸሎቶም ይስማዕ ነይሩ። ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ፡ ሕሙማት የሕውዩ፡ ኣጋንንቲ ድማ የውጽኡ ነበሩ። ሕይወት ክርስትና፡ መንፈሳዊ ሕይወት ስለ ዝኾነ፡ ብመንፈስ ቅዱስ ኢዩ ዝንበር፡ ብመንፈስ ቅዱስ ድማ ይስራሕ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሕይወትና ክሰርሕን፡ ብኣና ገይሩ ድማ ክሰርሕን፡ በዚ ዝቅጽል ጸሎት ንለምኖ።

መንፈስ ቅዱስ ምቅባል ዝግበር ጸሎት

“መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዚወርድ ግና ኃይሊ ክትቅበሉ ኢኹም። ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኵላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳብ ወሰን ምድሪ ከኣ መሰኻኽረይ ክትኮኑ ኢኹም” (ግሓ 1፡8)።

ንዓ መንፈስ ቅዱስ፡ ብሓዊ ፍቅርኻ ኣጠምቀኒ። ዓቅመይ ብዝፈቅዶ፡ ገዛእ ርእሰይ የረክበካ ኣሎኹ፡ ሕጂ ብጸጋኻ ክትመልኣኒ ይደሊ ኣለኹ፤ ኣብ ሕይወተይ ሓይሊኻ ይደሊ ኣሎ። በጃኻ ንዓ ሕጂ ምልኣኒ። ኦ ጐይታ፡ ሕይወተይ ኣረክበካ ኣለኹ እሞ፡ ምሳኻ ከም ዝሓብር ግበረኒ።

ንስኻ ጉንዲ ወይኒ ኢኻ፡ ኣነ ድማ ጨንፈር ኢየ። ኵሉ ናተይ ዘበለ ንስኻ ዝሃብካኒ ኢዩ እሞ ኣመስግነካ ኣለኹ። ሕይወተይ ካባኻ ኢያ ትምንጩ። ክሓተካን ክልምነካን ከለኹ ከም ትምልሰለየን ከም ትህበንን ይኣምን ኢየ። ሕጂ ሓይልካን ጥበብካን ፈውስኻን የድልየኒ ኣሎ።

ከም ክርስትያን ክዓቢ፡ ናይ ቅድስና ህያባትካ፡ ጥበብን ኣእምሮን፡ ምኽሪን ሓይልን፡ ፍልጠትን ፍርሓት እግ-ሔርን ክትህበኒ እልምነካ ኣሎኹ። ኣብዛ ቆሲላ ዘለ ዓለም ድሕነትን ምሕረትን ከበስር፡ ናይ ኣገልግሎት ህያባትካ፤ ጥበብን ፍልጠትን፡ እምነትን ተስፋን፡ ምፍዋስን ተኣምራት ምግባርን፡ ትንቢት ምንባይን ቃልካ ምዝራብን፡ መናፍስቲ ምልላይ፡ ብቋንቋታት ምዝራብ፡ ቋንቋታት ምቱርጓም ክትህበኒ እልምነካ ኣለኹ።

ሕይወተይ፡ ብሓይልኻን ብመሪሕነት መንፈስካን ጥራይ ኢያ ፍረ ትህብን፡ ዓወት ክረክብ ብመንፈስ ቅዱስካ ምልኣኒ። መንፈስ ቅዱስ ንዓ፡ መንፈስ ሓቂ ንዓ፡ መንፈስ ምጽንናዕ ንዓ፡ ኣብ ልዕለይ ፍሰስ። ንኵልንትናይ ከኣ ምልኣዮ። ኵሎም ህያባትካ፡ ኣብ እታ ዝዓበየት ህያብ “ፍቅሪ” ጠቅሊልካ ክትህበኒ ይደሊ ኣሎኹ። ብፍቅርኻ ኣምክኸኒ፡ ከም ብሓድሽ ንኣኻ
ዘክብር መሳርሒ ገይርካ ስርሓኒ። ብጸጋኻ መሊእኻ ንኽብርኻ ኣቁመኒ። ህያባትካ ፍቅርኻን ምሕረትካን ዘበስረሉ ኣገልግሎት ኵሉ ጊዜ ሃበኒ። ጐይታይ፡ ህያባትካ ኣብ ኵሎም ሰባትን ቦታን ኣብጽሐ ዝኽእለሉ ፍሉይ ናይ ምምስካር ጸጋ ሃበኒ።

መንፈስ ቅዱስ ክእለተይ ኣብዝሓዮ። ኣባይ ብብርቱዕ ሓይሊ ዕየ። ኦ ኣምላኽይ ኣብ ሕይወተይ ዘሎካ መደብን ዕላምን ኵሉ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ምልኣትን ፍጻሜን ኣብጽሓዮ። ሓያል መንፈስ ኣምላኽ፡ ኣብ ሕይወተይ ብሓይሊ ክትዓዪ እደሊ ኣለኹ። መንፈስ ቅዱስ ንዓ፡ ንዓ መንፈስ ሓቂ፡ ንዓ መንፈስ ጽድቂ፡ ልበይ ምልኣዮ።

ኦ መንፈስ ኣቦን መንፈስ ኢየሱስ፡ ኣገልጊለ ምእንቲ ክኽእል፡ ብህያባት ኣገልግሎት ምልኣኒ። ኣባይ ንበር ብኣይ ሕለፍ፡ ሕይወተይ ሓድሶን ለውጦን። ንመዓሙቅ ልበይን ሕይወተይን ብፈዋሲ ፍቅርኻ ምልኣዮ። ሓሳባተይን ስምዒተይን ዝገዝእ ዘሎ፡ ብነፍስን ብስጋን ኣሲሩኒ ዘሎ፡ ቁስለይን መጉዳእተይን ክተሕውየለን ክተንጽሓለይን እምልነካ ኣለኹ። ኦ መንፈስ ቅዱስ ኣቦይ፡ ኣብ ጸልማት ነፍሰይ ብርሃን፡ ኣብ ዛሕሊ ልበይ ሙቀት ፍጠር።

ኦ ርሕሩሕ መንፈስ ቅዱስ፡ ኣዚዩ መሪር ስለ ዝኾነ፡ ዘይበኸኹሉ፡ ሓዚነ ዘይወዳእክዎ፡ ኣብ ውሽጠይ ተቀቢሩ ዘሎ፡ ናይ ዝገጠመኒ ግፍዕን መከራን፡ ዓመጽን በደልን ቁስሊ ብፈዋሲ ቅብኣትካ ፈውሰለይ።

ኦ መንፈስ ጥበብ፡ ካብቲ መሰረት ናይ ኵሉ ውድቅውትን ሓጢኣትን ትዕቢት ነጻ ግበረኒ። ኦ ሕያዋይ መንፈስ ቅዱስ፡ ካብ ንእስነተይ ምሳይ ዝተጓዓዝካን፡ ኣብ ዝሓለፈ ሕይወተይ ምሳይ ዝነበርካን፡ ሕጂ’ውን ምሳይ ዘሎኻ፡ ክሳብ መወዳእታ ዘመነይ ምሳይ ኩን።

ኦ መንፈስ ቅዱስ፡ ካብ ወለደይ ኣሕዋተይ ኣዕሩኽተይ ዝጐድለኒ ሃጓፍ ፍቅሪ፡ ብፍቅሪ ኢየሱስ ትምልኣለይ ነበርካ፡ ሕጂ’ውን ትምልኣለይ ዘሎኻ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኦ መንፈስ ቅዱስ፡ ምሳይን ኣብ ልበይን ዘሎኻ፡ ብኣይ ገርካ ናብ ካልኦት ሕለፍን ፍሰሰን። ኦ መንፈስ ሓቂ፡ ዓርካይ፡ መምህረይ፡ መጸናኒዕየይ፡ ኣማኻርየይ፡ መማለድየይን፡ ወሃቢ ዘገርሙ
ህያባትን ተመስገን።

ኦ መንፈስ እግ-ሔር ኣቦይ፡ ውዳሴን ግርማን፡ ጥበብን ምስጋናን፡ ክብርን ሥልጣንን ኃይልን ሕጅን ንዘለዓለምን ንኣኻ ይኹን ። ኣሜን።

ኣድላይነት መንፈስ ቅዱስ ምቅባል ዝገልጹ፡ ጥቅስታት

“በቲ ዝተዋህበና መንፈስ ቅዱስ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለ ዝመልአ፡ እታ ተስፋ ኣይተሕፍረናን ኢያ” (ሮማ 5፡5)።

“ብድሕሪዚ መንፈሰይ ናብ ልዕሊ ኵሉ ሰብ ክኽዑ እየ፣ ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ኪንበዩ፡ ኣረገውትኹም ሕልሚ ኪሓልሙ፡ ኣጕባዝኩም ከኣ ራእይ ኪርእዩ እዮም” (ኢዮኤል 2፡28)።

“ኣነስ ንንስሓ ብማይ ኣጥምቀኩም ኣሎኹ፣ እቲ ድሕረይ ዚመጽእ ግና …ብመንፈስ ቅዱስን ብሓዊን ከጥምቀኩም እዩ” (ማቴ 3፡ 11)

“እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ግዳ ንዚልምንዎ ክንደይ ኣብዚሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይህቦም?” (ሉቃ 13፡11)።

“እቲ ኣቦይ ብስመይ ዚሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ፡ ንሱ ኵሉ ኪምህረኩም ነቲ ኣነ ዝነገርክኹም ዘበለውን ከዘክረኩም እዩ” (ዮሓ 14፡ 26)።

“ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ከኣ ነቲ “ኣባ፡ ኣቦ” ኢሉ ዚጽውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብኹም ለኣኾ” (ገላ 4፡6)።

“ንሕና ከኣ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳውያን ሰባት እናሰማማዕና፡ ጥበብ ሰብ ብዚምህረሉ ቃል ዘይኮነስ፡ መንፈስ ቅዱስ ብዚምህረሉ ቃል ንዛረብ ኣሎና” (1ቆሮ 2፡13)።

“እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ናብ ኵሉ ሓቂ ዘበለ ኪመርሓኩም እዩ” (ዮሓ 16፡13)።

“መንፈስ ናይቲ ንኢየሱስ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ ኣባኻትኩም ሓዲሩ እንተ ኣልዩ ግና እቲ ንክርስቶስ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ፡ ንሱ ነቲ መዋቲ ስጋኹምውን በቲ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ዘሎ መንፈሱ ገይሩ ሕያው ኪገብሮ እዩ” (ሮማ 8፡11)።

“ንስኻትኩም ግና መንፈስ ኣምላኽ ሓዲሩኩም እንተ ኣልዩስ ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣይኮንኩም ዘሎኹም። እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘይቢሉ ሰብ ግና ናይ ክርስቶስ ኣይኮነን” (ሮማ 8፡9)።

“ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም፡ መንፈስ ኣምላኽ ኣባኹም ሓዲሩ ምህላዉንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም” (1ቆር 3፡16)።

“ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ብምዃን፡ ነፍሲ ወከፍኩም ከምቲ ዝተቀበልኩምዎ ውህበት ጸጋ ጌርኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ” (1ጴጥ 4፡10)።

“…እግ-ሔር ንዘሩባቤል ዓወት እትረክብ ብመንፈሰይ እምበር፡ ብኽእለትካን ሓይልኻን ኣይኮነን…” (ዘካ 4፡6)

“ብሃንደበት ከኣ ከም ሓደ ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ፡ ካብ ሰማይ ድምጺ መጸ። ነታ ተቀሚጦምላ ዝነበሩ ቤትውን መልአ። ልሳናት ሓዊ ዚመስል ድማ ተራእዮም፡ ተመቃቂሉ ከኣ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም። ንኵሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም” (ግሓ 2፡ 2-4)።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.