ምስ ኣምላኽ ኣብ ጽምዉ ቦታ – መንፈሳዊ ቃልሲ ኣብ ሕይወት ኣመንቲ

3. መንፈሳዊ ቃልሲ ኣብ ሕይወት ኣመንቲ

“ብጐይታን ብጽንዓት ኃይሉን በርትዑ። ንፍሕሶ ሰይጣን ተቃዊምኩም ምእንቲ ክትክእሉ ኣጽዋር
ኣምላኽ ብምልኡ ልበሱ…” (ኤፈ 6፡120።

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ከምቲ ኣምላኽ ክንኮኖ ዝደልየና ክፉታትን ኣፍቀርትን ሰባት ከይንኸውን፡ ኣብ ሕይወትና ብኣሉታዊ ዝጸልዉናን፡ ነጻ ናይ ምዃን ክእለትና ዘጐድሉልና መንፈሳውያን ሓይልታት ከም ዘለዉ ይነግረና። መጽሓፍ ቅዱስ፡ ንሓይሊ ጸላኢ ክንስዕረሉ ዘኽእለና ስልጣን ከም ዝተወሃብና’ውን የዘክረና። “ነቶም ዚኣምኑ እዚ ምልክት እዚ ኪስዕቦም ኢዩ። ብስመይ ኣጋንንቲ ኼውጽኡ፡ ብሓድሽ ቋንቋ ከኣ ኪዛረቡ፡ ኣትማን ኪኅዙ፡ ዚቀትል እንተ ሰተዩ ከኣ ኣይኪጐድኦምን እዩ፡ ኣእዳዎም ኣብ ሕሙማት ኬንብሩ ንሳቶምውን ኪሓውዩ እዮም” (ማር 16፡17)። ነዚ ንጸላኢ ክንስዕረሉ ዝተዋህበና ስልጣን ብግቡእ ክንጥቀመሉን ክንሰርሓሉን፡ ጥበበናታትን ተብዓትን ክገበረና ንመንፈስ ቅዱስ ንለምኖ።

ኣብ ጉዕዞ ሕይወትካ ብዘይ ምፍላጥ፡ ናብ ጽልዋታት ናይ እዞም መንፈሳውያን ሓይልታት፡ መንፈስካ ከፊትካ ክትከውን ትኽእል። ሕጂ ነዞም ማዕጾታት ትዓጽወሉ ጊዜ ኢዩ። ክንጽሊ ከሎና፡ ገዛእ ርእስና ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ኢየሱስ ክንገብርን፡ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ክፋእ ሓይሊ ስልጣን ክህልውና ኣዚዩ ኣገዳሲ ኢዩ። ውዳሴ ሓደ ካብ እቶም ዝበርትዑ ኣጽዋር ኣንጻር ጸላኢ ስለ ዝኾነ፡ እዚ ድሮ ጀሚሩ ኣሎ።

ጸሎት መንፈሳዊ ቃልሲ

ኦ ሰማያዊ ኣቦይ፡ ክውድሰካን ክሰግደልካን ከምልኸካን፡ ኣብ ቅድሜኻ መጺአ ኣሎኹ። ሕይወት ክህበኒ፡ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ፡ ኣባል ስድራ-ቤትካን ክገብረኒ፡ ንኢየሱስ ወድኻ ዝሰደድካለይ ኣመስግነካ ኣለኹ። ኣብ መዓልታዊ ሕይወተይ ክመርሓኒ ከጸናንዓኒ ከበርትዓኒ መንፈስ ቅዱስ ዝሰደድካለይ ኣመስግነካ ኣለኹ። ኦ ሰማያዊ ኣቦይ፡ ዕቤትካ ክፈልጥ፡ ግርማኻ ከድንቅ፡ ዓወትካ ክርኢ ኣዒንተይ ክፈተለይ።

ሕይወተይ ኣብ ትሕቲ መስቀል ኢየሱስ ኣንብር ኣለኹ፡ በቲ ምእንቲ ድሕነተይ ዝፈሰሰ ኽቡር ደም ኢየሱስ ሓልወኒ። ሕይወተይ ብብርሃን ክርስቶስ እኸድን ኣሎኹ። ኣብቲ ኣምላኽ ኣብ ሕይወተይ ዝገበሮ ዘሎ ናይ ድሕነትን ቅድስናን ዕቤትን መስርሕ፡ ሓደኳ ጣልቃ ከይኣቱ ብስም ኢየሱስ እኽልክል ኣለኹ።

ተንኮል ሰይጣን ተቃዊመ ምእንቲ ክኽእል፡ ኵሉ ስዒረ ድማ ብዓወት ደው ክብል፡ ኣጽዋር ኣምላኽ ብምልኡ እለብስ ኣሎኹ። ኣብ ሕቋይ ሓቂ ተዓጢቀ፡ ድርዒ፡ ጽድቂ ተኸዲነ ቆይመ ኣሎኹ። ኣብ እግረይ ሳእኒ-ወንጌል ወድየ ይጐዓዝ ኣሎኹ። ነቲ ሃልሃል ዚብል ኩናት ጸላኢ ክዓግት ዋልታ እምነት ሒዘ ኣሎኹ። ኣብ ርእሰይ ቆቡዕ ኣኽሊል ድሕነት ተኸዲነ ኣሎኹ። ኣብ ኢደይ ሰይፊ መንፈስ ቅዱስ፡ ቃል ኣምላኽ ዓቲረ ኣሎኹ (ኤፈ 6፡10-17)።

ኦ ሰማያዊ ኣቦይ፡ ኣብ ሕይወተይ ብዝኾነ መገዲ ሰይጣን ዝቆጻጸሮ ክፍሊ ከይህልወኒ፡ በጃኻ ሓልወኒ። ሰይጣን ዝቆጻጽሮ እንተ ኣልዩ፡ ሕጂ ካብ ስልጣን ሰይጣን ኣሕዲገ፡ ንኣኻ ኣረክቦ ኣለኹ። ኣብ ሕይወተይ ንስኻ ክበር፡ ንስኻ ንገስ። ሕይወተይ ናትካ ኢዩ፡ ካባኻ ኢየ ተቀቢለዮ፡ ሕጂ ድማ ንኣኻ ኣረክቦ ኣሎኹ። ኦ ኢየሱስ፡ ንስኻ ምእንቲ ክትቆጻጸሮ ኣብ ትሕቲ ጐይትነትካ ኣረክቦ ኣሎኹ።

ኦ እግ-ሔር ኣቦይ፡ ዙርያይ ኵሉ ንስኻ ተቆጻጸሮ። ኣብ ኣየር፡ ኣብ ሓዊ፡ ኣብ ማይ፡ ኣብ ምድሪ ዘለዉ መናፍቲ ኵሎም ካባይ ኣርሕቆም። ዙርያይ ብምልኡ ብክቡር ደም ኢየሱስ ሕጸረለይ። ኵሉ ሓይሊ ሰይጣን፡ ኵሉ ተንኮላቱን ብስም ኢየሱስ ካባይን ካብ ኵሉ ከባቢየይ ቀንጥጦ። ኦ መንፈስ ቅዱስ፡ መንፈስ ኣቦን መንፈስ ወልድን፡ ከባቢየይ ኵሉ፡ ኣብ ኣየር፡ ኣብ ሃዋሁ፡ ኣብ ማይ፡ ኣብ ምድሪ ንስኻ ምልኣዮ። ብስም ኢየሱስ ነዛ ዘሎኹዋ ቦታን፡ ኣብ’ዛ ቦታ እዚኣ ዘሎናን፡ ንስድራ-ቤተይን፡ ኣዝማደይን ኣዕሩኽተይን፡ ንኵሉ ዘሎኒን ዝውንኖን ንስኻ ተቆጻጸሮን። ኦ እግ-ሔር ኣቦይ፡ ካብ ዝኾኑ ረቀቅቲ ምድራውያንን ሰማያውያን መናፍቲ፡
ብስም ኢየሱስ ሓልወኒ።

ብስም ኢየሱስ ንኵሉ ተንኮላትን ምስሕሓት ሰይጣን እኽሕድ ኣሎኹ። ሰይጣን ኣብ ልዕሌይ ዝኾነ ሓይልን ሰልጣን ከም ዘይቢሉ እእውጅ ኣሎኹ። ንሰይጣንን ንኵሉ ስርሓቱን ንኵሉ ኮንቱ ተስፋታቱን እነጽግ ኣሎኹ።

ሰማያዊ ኣቦይ፡ ምስ ኢየሱስ ዝጻረር ሓይልን መንፈስን ዝጸዋዕናሉ፡ ምእንቲ ገዛእ ርእሰይን፡ ኣዕሩኽተይን፡ ቤተ-ሰበይን ምሕረት እልምን ኣለኹ። ኵሉ ዓይነት ጥንቆላን፡ ሕቡእ ስርሓት መናፍስትን፡ ኵሉ ዓይነት ኣምልኾ ጣዖትን እኽሕድ ኣለኹ። ኦ ኣምላኸይ ካባኻ ወጻኢ፡ ንኣኻ ክብሪ ዘይህብ ኵሉ ዓይነት ስግደትን ኣምልኾን እኽሕድ። ኣብ ልዕለይን፡ ኣብ ስድራይን ኣዕሩኽተይን ዝተባህል ኵሉ ዓይነት መርገም ሕጂ ብስም ኢየሱስ ይሰብሮ ኣሎኹ።

ኦ እግ-ሔር ኣቦይ፡ ብስም ኢየሱስ ወድኻ፡ መንፈስ ቁጥዓን ባእስን፡ መንፈስ ቂምታን ጽልእን፡ መንፈስ ፍርሕን ምጥርጣን፡ መንፈስ ስቃይን ሕማምን ካባይን፡ ካብ ፈተውተይን ኣዝማደይን ኣርሕቀለይ። ጐይታይ ኢየሱስ፡ ንፍርሒ ብፍቅሪ ክትክኦ፡ ፍቅርኻ ምልኣኒ። ንድኻምነተይ ብሓይሊ ክትክኦ፡ ሓይሊ ሃበኒ። ንድንቁርና ብፍልጠትን ጥበብን ክትክኦ፡ ፍልጠትን ጥበብን ለግሰለይ። ንሕማምን ስቃይን ብጥዕናን ደስታን ክትክኦ፡ ጥዕናን ደስታን ሃበኒ።

እግ-ሔር ኣቦይ፡ በቲ ዘፍቅረኒ ክርስቶስ ኢየሱስ፡ ኣብ ልዕሊ ሞት ኮነ ሕይወት፣ ኣብ ልዕሊ መለእኽቲ ኮኑ ገዛእቲ፤ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ይኹን ዚመጽእ፡ ኣብ ላዕለዎይ ኮነ ታሕተዋይ፡ ኣብ ልዕሊ መከራን ጸበባን፡ ኣብ ልዕሊ ስደትን ጥሜትን፡ ኣብ ልዕሊ ዕርቃንን ድንገትን ሞትን፡ ዓወት ሂብካኒ፡ ካብ እቶም ዝሰዓሩ ዝበለጸ ስለ ዝገብርካኒ ብኵሉ ሓይለን ልበይን ነፍሰይን ኣመስግነካ ኣሎኹ (ሮማ፡ 8፡35-39)።

ኦ እግ-ሔር ኣቦና፡ ውዳሴን ግርማን፡ ጥበብን ምስጋናን፡ ክብርን ሥልጣንን ኃይልን ሕጅን ንዘለዓለምን ንኣኻ ይኹን ። ኣሜን።

መንፈሳዊ ቃልሲ ዝገልጹ፡ ጥቅስታት

“ለይቲ ኃሊፋ መዓልቲ ቀሪባ እያ። ስለዚ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢና ኣጽዋር ብርሃን ንልበስ። ብጓይላን ስኽራንን፡ ብምንዝርናን ዕብዳንን፡ ብባእስን ቅንኣትን ዘይኮነ፡ ከም ብመዓልቲ ብቅንዕና ንንበር። ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ልበስዎ እምበር፡ ንዊንታ ሥጋኹም ከተርውዩ ኢልኩም ኣይትሕሰቡ” (ሮማ 13፡12)

“ሓቂ ብምዝራብ፡ ብሓይሊ ኣምላኽ፡ ኣጽዋር ጽድቂ ብየማንን ብጸጋምን ብሓዝ” (2ቆር 6፡7)። -“ንሕና ግና ደቂ መዓልቲ ስለ ዝኾና፡ እምነትን ፍቅርን ከም ድርዒ ለቢስና፡ ናይ ድሕነት ተስፋ ከኣ ከም ቁራዕ ርእሲ ደፊእና፡ ገዛእ ርእስና ብምግታእ ንንበር” (1ተሰ 5፡8)

“ኣቱም ደቀይ፡ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም። ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ መንፈስ፡ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ መንፈስ ዚዓቢ ስለ ዝኾነ፡ ንስኻትኩም ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ስዒርኩምዎም ኢኹም” (1ዮሓ 4፡ 4)

“ንኵሉ መርምርዎ፡ ነቲ ሠናይ ኃዝዎ። ካብ ክፋእ ዘበለ ኵሉ ርሓቁ” (1ተሰ 5፡ 21-22)።
“እቲ ገዛኢ እዛ ዓለም እዚኣ ዝኾነ ሰይጣን፡ ብርሃን ወንጌል ምእንቲ ከይርእዩ ንልቢ እቶም ዘይኣምኑ ደፈኖ። እዚ ብርሃንዚ ከኣ ኽብሪ ናይቲ ኣርኣያ ኣምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ ኢዩ” (2ቆሮ 4፡4)።

“ብናይ ዓለም ክፋእ መገዲ ትነብሩ ነበርኩም፡ ነቲ ሕጂ ነቶም ንእግ-ሔር ዘይእዘዙ ሰባት ዚመልኽ ርኹስ መንፈስ ሓለቃ ገዛእቲ ኣየር ትእዘዙ ነበርኩም” (ኤፈ 2፡2)።

“ንኣይ ብምእማን ከኣ ኅድገት ሓጢኣት ኪርኽቡ፡ ምስቶም ብእምነት ዝተቀደሱ ከኣ ርስቲ ኪቅበሉ፡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን፡ ካብ ስልጣን ሰይጣንውን ናብ ኣምላኽ ኪምለሱ ኣዕይንቶም ክትከፍተሎም እልእከካ ኣሎኹ” (ግሓ 26፡18)።

“ናይቲ ሕጊ ዘይቢሉ ምምጻእ በቲ ሰይጣን ዚዓዮ ኵሉ ናይ ሓይልን ሓሳዊ ትእምርትን ተኣምራትን ዝተሰነየ ኪኸውን ኢዩ” (2ተሰ 2፡9)።

“እቲ ወዲ ኪቀርብ ከሎ፡ እቲ ጋኔን ኣብ ምድሪ ጻሕ ኣቢሉ ኣንገርገሮ፡ ኢየሱስ ግና ነቲ ርኹስ መንፈስ ገሠጾ። ነቲ ቆልዓ ኣሕውዩ ከኣ ነቦኡ ሃቦ” (ሉቃ 9፡42)።

“ዲያብሎስ፡ እቲ መጻርርትኹም ዚውሕጦ ደልዩ ከም ዚጓዝም ኣንበሳ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቁ፡ ንቅሑ። ኣብ እምነት ጸኒዕኩም ተቃወምዎ፡ ምኽንያቱ ነቶም ኣብ ምሉእ ዓለም ዘለዉ ኣኅዋትኩምውን እዚ መከራ እዚ ይበጽሖም ከም ዘሎ ትፈልጡ ኢኹም” (1ጴጥ 5፡8-9)።

“ንድያብሎስ ከኣ መገዲ ኣይትሃብዎ” (ኤፈ 4፡27)።

“ንተጻረርትና ብኣኻ ኢና እነውድቆም፡ንተቃወምትናውን ብስምካ ኢና እንረግጾም” (መዝ 44፡5)።

“እንሆ ተመንን ዕንቂርቢትን ኵሉ ኃይሊ ጸላኢ ክትረግጹ ሥልጣን ሂበኩም ኣሎኹ፡ ዚጐድኣኩም ከኣ ከቶ የልቦን” (ሉቃ 10፡19)።

“እምበኣር ኣብ ልዕሊ እዚ ኵሉ በቲ ዘፍቅረና ክርስቶስ ዓወት ብምርካብ ካብቶም ዝሰዓሩ ኣዚና ንበልጽ ኢና” (ሮማ 8፡37)።

“ንዓለም ዝስዕራ መን ኢዩ? እቲ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዚኣምንዶ ኣይኮነን?” (1ዮሓ 5፡5)።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.