ብርቱዕ ናይ ተስፋን ለውጥን ጽሎት – ልብኻ ዚደልዮ ዝህብ ኣምላኽ

4. ልብኻ ዚደልዮ ዝህብ ኣምላኽ

ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነበር…..ሰላም ንኣኺ…..ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን። ኣሜን።

ፍቁር ሓወይ ንስኻ ስራሕ ኢድ ኣምላኽ ኢኻ። ኣምላኽ ክሰርሓካ ከሎ፡ ኣእምሮ ዘሎካ፡ ድሌት ዘሎካ፡
ስሚዒት ዘሎካ ገይሩ ሰሪሑካ። ኣምላኽ ኣእምሮኻ ቅኑዕ ክሓስብ፡ ድሌትካ ጽቡቅ ክትደሊ፡ ስሚዒትካ ድማ
ታሕጐስ ክኸውን ይደሊ። ቅኑዕ ክትሓስብ፡ ሰናይ ክትደሊ፡ ሕጐስ ክትከውን ኣብ ኣምላኽ ክትህሉ የድልየካ።

ንስኻ “ብእግ-ሔር ተሓጐስ፡ ንሱ ድማ ልብኻ ዝደልዩ ክህበካ ኢዩ። ኣብ እግ-ሔር ተማዕቆብ፡ ንኣምላኽ እመኖ፣ንሱ ከኣ ሓሳብ ልብኻ ከስልጠልካ ኢዩ” (መዝ 37፡4-5)። እግ-ሔር ኢዩ፡ ልብኻ ዝምነዮ ዝህበካ፡ ኣእምሮኻ ዝህቅኖ ድማ ዝፍጽመልካ (መዝ 20፣4)።

ኣምላኽ ልብኻ ዝደልዮ ክህበካ፡ ኣእምሮኻ ዝሓስቦ ክፍጽመልካ፡ ሕጐስ ከኣ ክትከውን፡ ከምቲ ኣምላኽ
ዝመርሓን ዝምህረካን ዓይነት ሕይወት ክትነብር ኣሎካ። “ንሱ ባዕሉ ክምህረካ ኢዩ፡ መምህርካ ካባኻ
ኣይርሕቅን ኢዩ። ካብታ መገዲ ንየማን ወይ ንጸጋም እንተ ኣልጊስካ፡ ብድሕሬኻ ኮይኑ እታ መገዲ እዚኣ እያ ብእኣ ተመላለስ ክብለካ ኢዩ (ኢሳ 30፡20-21)።ትምህርቲ ኣምላኽ እንተ ተኸቲልካ፡ ኣምላኽ ብዝመርሓካ
መገዲ እንተ ተመላሊስካ። ሓሳብ ልብኻ ክፍጽመልካ፡ ድሌት ልብኻውን ክህበካ ኢዩ።

“ንስኻ ነቲ ኣምላኽ ኣቀዲሙ ዘዳለወልካ ሰናይ ተግባር እናፈጸምካ ምእንቲ ክትነበር ብክርስቶስ ኢየሱስ
ዝተፈጠርካ ሓዲስ ፍጥረት ኢኻ (ኤፈ 2፡10)።

ብጥምቀት ኣብ ክርስቶስ ምስ ተወሃሃድካ፡ ሓዲሽ ፍጥረት ኮይንካ ኢኻ፡ ብጥምቀት ምስ ደሓንካ፡ ብእምነት ዝነበር ሓዲሽ ሕይወት ኢኻ ትነበር። ኣብ ጥምቀት ዝተቀበልካዮ ጸጋን ሓዲሽ ሕይወትን ከኣ ነቲ ኣምላኽ ክትገብሮን ክትነብሮ ዝደልየካ ሕይወት ክትነብር የኽእለካ። ኣምላኽ ብእምነት ክትነብርን፡ ነቲ ትኣምኖ እናነበርካ ፍረ እምነት ክትፈርን ይደልየካ። ንስኻ ሓዲሽ ፍጥረት ኮይንካ ሓዲሽ ሕይወት ብክርስቶስ ክትነበር ከሎኻ፡ ንኣምላኽ ዘሐጐስ ሕይወት ትነበር።

ኣምላኽ ከኣ ወትሩ ብጸጋኡ ይባርኸካ። ኣምላኽ ሓይሊ ይህበካ፡ ብሓይሊ ኣምላኽ ዕዉትን ሕጐስን ሕይወት
ትነብር። ብሕይወትካ ንኣምላኽ ስለ ተሓጐሶን፡ ኣብ ሕይወትካ ስለ ተንግሶን ተኽብሮን፣ ኣምላኽ ከኣ
ዝለመንካዮን ይህበካ።ትሓስቦን ትደልዮን ድማ የቅንዓልካ።

“እግ-ሔር ምስ ባረኸካ ትህብትም” (ምሳ 10፡12)። “ንጻድቃን ግና ዝተመነይዎ ይወሃቦም” (ምሳ
10፡24)።

ጻድቅ ብፍቃድን ትእዛዝን ኣምላኽ ተመሪሑ ዝነበር ሰብ ኢዩ። ንስኻ ብጽድቂ ክትነበር፡ ክርስቶስ
ሕይወቱ ከፊሉ ዘጽደቀካ ወይ ዘድሓነካ ሰብ ኢኻ። ንኣምላኽ ተኣዚዝካን ብፍቃድ ኣምላኽ ክትነበር ምእንቲ
ክትነብር ድማ መንፈስ ቅዱስ ተቀቢልካ ኢኻ። ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ፡ ሓዲሽ ብመንፈስ ቅዱስ ዝንበር
ሕይወት ተነብር እንተ ኮይንካ፡ ኣምላኽ ይባርኸካ። ኣምላኽ ብመንፈሳዊ ሃብቲ ጥራይ ዘይኮነ፡ ብምድራዊ
ሃብቲውን ይባርኸካ።

“ዘይተፈጸመ ትጽቢት ንልቢ የማህምኖ፡ ዝተፈጸመ ትምኒት ግና ንልቢ የሓጕሶ” (ምሳ 13፡12)። “ሕጉስ
ምዃን ጥዑይ ይገበረካ፡ ሓዘን ግና ቀሰይ ኢሉ ይቀትለካ” (ምሳ 17፡22)።

ኣምላኽ ድሌት፡ ትምጽቢት፡ ትምኒት፡ ሃረርታ ዘለካ ገይሩ ፈጢሩካ። እዚ ውሽጣዊ ድሌትን ሃረርታን እንተ ዘይተፈጺሙ ንልብኻ የማህምኖ፡ ልብኻ እንተ ማህሚኑ ኣብ ሓዘንን ተስፋ ቁርጸትን ትነብር። ኣብ ሓዘንን ተስፋ ቁርጸትን ትነበር እንተ ኮይንካ ድማ ትሓምም። ቀስ ኢልካ ድማ ናብ ሞት ግጽካ ትጓዓዝ። ኣምላኽ ግና ድሌታን፡ ትምኒትን፡ ሃረርታን ዘሎካ ገይሩ ክፈጥረካ ከሎ፡ ንድሌትን ሃረርታኻን፡ ክህበካን ክፍጽመልካን ኢዩ ፈጢሩካ። በዚ ከኣ ልብኻ ክሕጐስን ክድሰትን እሞ ሰውነትካ ጥዑይን ድልዱልን ቅሱንን ክኸውን ኢዩ።

ኣብ እግ-ሔር ተማዕቆብ፡ ንኣምላኽካ እመኖ፣ ንሱ ከኣ ሓሳብ ልብኻ ከስልጠልካ ኢዩ” (መዝ 37፡4-5)።
እግ-ሔር ኢዩ፡ ልብኻ ዝምነዮ ዝህበካ፡ ኣእምሮኻ ዝህቅኖ ድማ ዝፍጽመልካ (መዝ 20፣4)። ንሱ ኢዩ
“ኣበሳኻ ዝሓድገልካ፡ ንኵሉ ሕማማትካ ዝፍውሰልካ። ንሱ ኢዩ፡ ንሕይወትካ ካብ ጥፍኣት ዝብጀዋ፡
ብዘለዓለማዊ ምሕረትን ርሕራሔን ዝኽልለካ። ንሱ ኢዩ፡ ንሕይወትካ ብጽቡቅ ነገር ዘጽግባ፡ ንሱ ኢዩ፡
ንሕይወትካ ሓዳስን ድልድልትን ዝገብረ” (መዝ 103፡3-5)።

ጸሎት

ኦ እግ-ሔር ኣቦይ፡ ብዓቢይ ትሕትናን ብብርቱዕ እምነትን፡ ኣብ ቅድሜኻ ተንበርኪኸ ኣሎኹ። ሎሚ መዓልቲ
ብኣኻ ተሓጐሰ ክውዕክ ወሲነ ኣሎኹ። ንስኻ ዘገርምን ዘደንቅን ኣቦ ኢኻ እሞ፣ ብኵሉ ሓይለይን ልበይን
እፈትወካ ኣለኹ። ከምዚ ዘለኽዎ ዝገበርካኒ፣ ናይ ልበይ ድሌት ክትህበኒ ተስፋ ዝሃብካኒ ኣመስግነካ
ኣሎኹ። ኣብቲ ንስኻ ዝወሰንካዮ ጊዜ ክትህበኒ፡ ኵሉ ሕልምታተይን ሃረርታይ መደባተይን ኣብ ርሕሩሕ
ሓለዮትካ ኣረክቦ ኣለኹ።

ኦ ሰማያዊ ኣቦይ፡ ኣብ ውልቃዊ ሕይወተይ ይኹን፡ ኣብ ማሕበራዊ ሕይወተ ዘለካ ኵሉ ጽቡቅን ሰናይን መደብ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ካብቲ መዲብካለይ ዘሎኻ ጽቡቅ መደብ፡ ካብቲ ክጐዓዘሎ ሓንጺጽካለይ ዘለኻ ቅኑዕ መገዲ ከውጽኣኒ ዝፍትን፡ ብስም ኢየሱስ ካባይ ይሰጐን የርሕቆን ኣሎኹ። ኦ ኢየሱስ፡ ድሌተይን ሃረርታ ልበይን ምስቲ ናትካ ድሌትን ሃረርታ ልብን ከም ዝሰማማዕ ግበረለይ።

ኦ ሰማያዊ ኣቦይ፡ ንስኻ ኢኻ ንልበይ ፈጢርካዮ፣ ኣብ መዓሙቅ ልበይ ድሌትን ሃረርታን ዘስፈርካውን ንስኻ
ኢኻ። ናይ ልበይ ድሌትን ምንዮትን ካባኻ ኣብሊጹ ዝፈልጦ የልቦን። ካባይ ንላዕሊ ንስኻ ትፈልጦ ኢኻ። ኦ
እግ-ሔር ኣቦይ፡ ንስኻ ትሓስበለይ ዝጸበቀን ዝበለጸን ሃበኒ። ንኣይ ንወድኻ፡ ሓሳብ ኣእምሮይን ክሰምረላይ፡
ድሌት ልበይን ክቅበል ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ዘሐጐስካ የልቦን እሞ፡ ሓሳበይን ኣስሚርካን ድሌተይን ሂብካን
ብሓጐስ ምልኣኒ።

ኦ እግ-ሔር፡ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ፡ ኣነጊሀ እደልየካ ኣሎኹ። ከምቲ ደረቅን ንቁጽን ምድሪ ማይ ዝጸምእ፡ ኣነ
ከኣ ንኣኻ ይጸምእን ሃረር እብልን ኣሎኹ። ኦ እግ-ሔር፡ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ፣ ከምቲ እራብ ናብ ዓይኒ
ማያት እትናፍቅ፡ ኣነ ከኣ ኦ ኣምላኽ ንኣኻ ይናፍቅ ኣሎኹ። ኣብ ሰማይ ብዘይካኻ ካልእ የቢለይን፡ ንኣኻ
ምስ ረኸብኩ፡ ካልእ ኣብ ምድሪ ዝደልዮ የብለይን። ኣምላኽ ንዘለዓለም ሓይለይ ንስኻ ኢኻ፡ ዘድልየኒ ንስኻ
ጥራይ ኢኻ። ንኣይ ናባኻ ናብ ኣምላኸይ ምቅራብ ይሕሸኒ።

ኦ እግ-ሔር ኣቦይ፡ ሓሳብ ልበይ ከም ተስልጠለይ፡ ልበይ ዝምነዮን ሃረር ዝብሎን፡ ንስኻ ከም ትህበኒ ኣሚነ፡
ብዘይጓሂ፡ ብዘይታህዋኽ፡ ከይተጨነቁ፡ ተፋይ ኣባኻ ኣብ ኣምላኽይ ጌረ እጽበ ኣሎኹ። ኦ ሰማያዊ ኣቦይ፡ ንኣኻ ይጸምእ ኣሎኹ፡ ንኣኻ እናፍቅ ኣሎኹ። ናይ ውሽጢ ልበይ ድሌትን ሃረርታን ንስኻ ኢኻ፡ ኦ ጐይታይ ንዓ፡ ንዓ ንስኻ ንልበይ ምልኣዮ።

ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር….ሰላም ንኣኺ…..ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን። ኣሜን።

ኣባ ተ/ልደት

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.