ብርቱዕ ናይ ተስፋን ለውጥን ጽሎት – ኢየሱስ ምፍላጥን ምቅባልን

1. ኢየሱስ ምፍላጥን ምቅባልን

ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነበር…..ሰላም ንኣኺ…..ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን። ኣሜን።

ኢየሱስ ከም ዝፈትወና ካብ ንእስነትና ንፈልጦ ኢና። ካብ ንእስነትና ኣብ ገዛና ካብ ወለድና ተማሂርናዮ።
ብናእሽቱና ኣብ ትምህርቲ ክርስቶስ ተማሂርናዮ። ብዓቢኡ ከኣ መጽሓፍ ቅዱስ “ኣምላኽ የፍቅረኩም” ኢዩ ስለ
ዝብለና፣ ኢየሱስ ከም ዘፍቅረና ኣጸቢቅና ንፈልጥ ኢና። ነዚ ዘገርምን ዘደንቅን ፍቅሪ ክርስቶስ ግና
ዘይጠዓምናዮን ዘየስተማቀርናዮን ክንከውን ንኽእል ኢና። ንኢየሱስ ኣብ ሕይወትና ብኣካል ከይረኸብናዮ፣
ብዛዕባ ኢየሱስ ብዙሕ ነገር ክንፈልጥ ንኽእል ኢና። እቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ንፈልጦ፣ ሓደ መዓልቲ ኣብ
ሕይወትና ምስ ኢየሱስ ከራኽበና ክኽእል ኣለዎ። ብዛዕባ ኢየሱስ ምፍላጥ ናብ ኢየሱስ የብጽሓና። ሕይወት
ዝልውጥን ዝቅይርን ግና ንኢየሱስ ምርካብ ኢዩ።

ከመይ ገይርና ኢና ንኢየሱስ ንረኽቦ? ኣብ ዕለት ጴራቅሊጦስ፡ ጴጥሮስ ናይ መጀመርያ ሰብከቱ፡ ሰቢኹ ምስ
ወድአ፣ እቶም ዝሰምዕዎ “ልቦም ተወግአ እሞ፣ እንታይ ክንገብር ኢሎም ሓተትዎ’። “ጴጥሮስ ከኣ ተነስሑ፡
ሕድገት ሓጢኣት ምእንቲ ክትረኽቡ ከኣ ነፍሲ ወከፍኩም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠመቅ፣ እግ-ሔር ዚህቦ
መንፈስ ቅዱስ ከኣ ክትቅበሉ ኢኹም” በሎም (ግሓ 2፡38)። እቶም ንቃሉ ዝተቀበሉ ተጠምቁ፡ በታ መዓልቲ
እቲአ ከኣ ሰለስተ ሽሕ ዚኣኽሉ ድሓኑ።
ተነሲሕና፣ ኣሚና ብስም ኢየሱስ ምስ ተጠመቅና፡ ሓጢኣትና ይሕደገልና፡ መንፈስ ቅዱስ ድማ ንቅበል።
እዚኣ ኢያ፡ ንሕይወት ትልውጥን ጥቅይርን ምስ ኢየሱስ ምርኻብ። ካብ እዛ እውን እዚኣ፡ ኢየሱስ
መድሓኒኻን ጐይታ ሕይወትካን ኢዩ። ኣብዛ እዋን እዚኣ፡ ምስ ኢየሱስ ተራኺብካ፡ ኣብ ሕይወትካ ናይ ድሕነት
መስርሕ ጀሚሩ ኢዩ። ኣነን ንስኹምን ዕድለይናታት ስለ ዝኾና፡ ካብ ክርስትያን ወለዲ ስለ ዝተወለድና፣ ኣብ
ጊዜ ሕጻንነትና ብእምነት ቤተክርስትያንን እምነት ወለድናን፡ እምነት ኣቦ ጥምቀትና ወይ ኣደ ጥምቀትና
ተጠሚቅና። ሓጢኣትና ተሓዲጉልና መንፈስ ቅዱስ ተቀቢልና። ንኢየሱስ መድሓኒናን ጐይታ ሕይወትናን
ገይርናዮ ኢና።

ኢየሱስ ተቀበልካዶ? ንኢየሱስ ከም መድሓኒኻን ጐይታ ሕይወትካን ተቀቢልካዮዶ? ካልኣይ ተወሊድካዶ?
ዝብል ሕቶ ብርእሰ ተኣማንነት “እወ! እወ! እወ ! ክንብል ኣሎና። እኳ ድኣ፣ ካብ እቶም ከምኡ ኢሎም
ዝሓቱ ብዝበለጸ ኣገባብ፡ ልክዕ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ፣ “ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣሎኹ፣ ሰብ ካብ ማይን
ካብ መንፈስ ቅዱስን፡ ካልኣይ ጊዜ እንተ ዘይተወልደ፡ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ኣይክእልን ኢዩ” ዝብሎ
ብሓቂ ዝተጠመቅናን ካልኣይ ዝተወለድናን ንሕና ኢና (ዮሓ 3፡3-6 ርአ)። ልክዕ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ
ዝብሎ “ንኢየሱስ ከም ጐይታናን መድሓኒናን ብጥምቀት ተቀቢልናዮ፡ ካልኣይ ጊዜ ተወሊድና ኢና። ኣብ
እቶም ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝዓበና ድሮ ርዱእ ስለ ዝኾነ፡ ብዙሕ ጊዜ ኣይንዛረበሉን ኢና። ሕጂ ክልዓል
ከሎ ሓዲሽ ነገር ይመስለና። እዚ ግና ድሮ ዝሓለፍናዮን ዝገበርናዮን ኢዩ።

ናብቲ ቀንዲ ነጥቢ ክምለስ፡ ነዚ ኣብ ሕጻንነትና ብሓላፍነት ወለድና ዝተቀበልናዮ ጥምቀት፡ ሕጂ ምስ ዓበና፣
ነቲ ሓላፍነት ባዕልና ክንለብሶ ኣሎና። ንጥምቀትናን ነቲ ኣብ ጥምቀትና ዝተቀበልናዮ መንፈስ ቅዱስ፣ ናይ
እምነትና ሓላፍነት ወይ ተሓተቲ ባዕልና ኮይና፣ ክነሐድሶ ኣሎና። ነቲ ወለድናን ኣቦ ወይ ኣደ ጥምቀትናን
ዝመሓሉልና ማሕላ፡ ባዕልና ክንምሕሎን፣ ብሕይወት ከኣ ክንነብሮን ኣሎና። ብዙሕ ጊዜ ናይ ምስግጋር ጊዜ
ይጐድለና። ኣብ ሕይወትና ሓደ መዓልቲ፣ ብዝግባእ ተቀሪብናን ተሰናዲናን “ጥምቀትና ክነሐድስ” ኣሎና። ነቲ
ጥምቀትና ዝህበና ጸጋን መሰልን ግቡእን ብወግዒ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ፡ ብነጻ ድሌትና ክንቅበሎ ኣሎና። እታ
እዋን እቲኣ፡ ንኣኻ ሕጂ ክትከውን ትኽእል ኢያ።

እምበኣር ኣብታ ዘሎኻያ፡ ሕጂ፣ ከምዚ ዝስዕብ ኢልካ ጥምቀትካ ክተሐድስ ሓደራ ይብለካ። “ኦ ኢየሱስይ
ኣነ ……..ሰይጣን እኽሕድ፣ ኵሉ ስርሓት ሰይጣን እኽሕድ ኣሎኹ። ነቶም ኵሎም ከንቱ ተስፋታቱ እኽሕድ። ኣብ
ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግ-ሔር ኣቦ እኣምን። ኣብ ሓደ ወዱ ንእግ-ሔር ኣቦ፣ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ፣
ምእንቲ ድሕነተይ ዝተሰቅለ፣ ዝሞተ፣ ዝተቀብረ፡ ካብ ምዉታን ዝተንስአ፣ ሕጂ ኣብ የማን እግ-ሔር ኣቦ ብኽብሪ
ተቀሚጡ ዘሎ ጐይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ እኣምን።ብመንፈስ ቅዱስ፣ ብቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን፣ ብናይ
ቅዱሳን ሱታፌ፡ ብሕድገት ሓጢኣት፣ ብትንሳኤ ምዉታን፣ ብዘለዓለማዊ ሕይወት እኣምን። ኦ ኢየሱሰይ ኣነ….
ሕጂ ካልኣይ ጊዜ ጐይታይን መድሓኒየይን ክትከውን እቅበለካ ኣሎኹ። ሕጂ፣ ኣብ ሕይወተይ ብሓዲስ ሓይሊ
መንፈስ ቅዱስ ክትዕዪ እደሊ ኣሎኹ። ኦ ኢየሱስ፡ ሕይወተይ ንኣኻ ኣረክበካ ኣሎኹ። ኦ ኵሉ እትኽእል እግ-ሔር
ኣቦ፣ ብጐይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ብማይን ብመንፈስ ቅዱስን ብሓዲሽ ልደት ወሊድካኒ፣ ኵሉ ሓጢኣተይ ድማ
ደምሲስካለይ ኢኻ። ሕጂ ድማ ጥምቀተይ ሓድሰለይ። ኦ እግ-ሔር ኣቦይ ኣብ ኢየሱስ ወዲኻ ኵሉ ጊዜ እሙን ኮይነ ከም ዝነበር ግበረኒ። ነዚ ኵሉ ስለ ዝገበርካዮ፣ ብኵሉ ሓይለይን ልበይ ኣእምሮይን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ፡
ኣመስግነካ ኣሉኹ”። ኣሜን።

ካብታ ጥምቀትካ ዘሐደስካላ ጊዜ ክርስትያናዊ ሕይወተካ፡ ተገዲስካን ከምቲ ኣምላኽ ዝደልየካን
ቤተክርስትያን ትመርሓካን ክትነበር ጀምር። ብፍትውፊት ሓዋርያትን፡ ብመጽሓፍ ቅዱስን፡ ብትምህርቲ
መራሒት ቤተክርስትያን ብፍላይ ከኣ መዝገበ ሃይማኖት ተመሪሕካ ክትነበር ጀምር። በቲ ኣምላኽ
ንቤተክርስትያን ክትሓንጸሉን ንኻልኦት ክተገልግለሉን ዝሃበካ ህያባት መንፈስ ቅዱስ፡ ኣብ ኣገልግሎት
ቤተክርስትያንን ኣገልግሎት ኣሕዋትን ተጸመድ። ኣብ ሕይወትካ ዓቢይ ለውጢ ክትርኢ ኢኻ። ኣብ መንፈሳዊ
ሕይወትካ ከኣ ዕቤትን ዕግበትን ክትርኢ ኢካ።

ጸሎት

ኦ ሰማያዊ ኣቦይ፡ ብዓቢይ ትሕትናን ኣኽብሮትን ናባኻ እቀርብ ኣሎኹ። ካብ ሓጢኣትን ካብ ጸልማትን ፍርሕን
ከድሕነኒ ኢየሱስ ዝሰደድካለይ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ህያባትካ ኵሉ ተቀቢለዮ ኣሎኹ። ነታ ሕይወትካ
ዝኽፈልካላ፡ ሕይወተይ ሓይሊ ምእንቲ ክህበኒ መንፈስ ቅዱስ ተቀበል ኢልካ፡ መንፈስ ቅዱስ ዝሃብካኒ
ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኦ መንፈስ ቅዱስ ንቤተክርስትያነይ፡ ንኣና ከኣ ንነፍሲ ወከፍና ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ
ዘልበስካና ኣመስግነካ ኣሎኹ። ካብቲ ኵሉ ናብ ሕማቅ ተግባርን ሳዕቤናቱ ዝወስድ መገዲ ክምለስን፡ ኣብ
ሕይወተይ ድማ በቲ ዝበለጸ መገዲ ክምራሕ ዝመሃርካኒ ኣመስግነካ ኣሎኹ።

ኣብዚ እዋን እዚ ኣባይን ኣብ ብዙሓት ካልኦት ኣሕዋተይ ጽምኣት ቃል ኣምላኽን ጸሎትን፡ ጥምየት ትምህርቲ
ካቶሊካዊት ቤተክርስትያንን ዘሕደርካ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ድምጽኻ ክንሰምዕን ጽን ክንብልን፡ ሰሚዕና ድማ
ክንምልሰልካ ዝመሃርካና ኣመስግነካ ኣሎኹ። ቃልካ ዝርዳእ ኣእምሮ፣ ቃልካ ዘፍቅር ልቢ፡ ቃልካ ጽን ዝብል
ኣእዛን፡ ቃልካ ዝዛረብን ዝምስክርን ልሳን ዝሃብካና ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኦ እግ-ሔር ኣቦይ፡ ከምቲ መንፈስ
ቅዱስካ ኣብ ልዕሊ ሓዋርያት ዘውረድካ፡ ሎሚውን ኣብ ልዕሊና ተውርዶ ዘሎኻ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ክመሃር
ዝደሊ ኣእምሮ፡ ከፍቅር ዝብህግ ልቢ፣ ንድሌትካ ዝምእዘዝ ድላይ ዝሃብካና ኣመስግነካ ኣሎኹ።

ኦ መንፈስ ቅዱስ፡ ሕይወትና ብፍቅሪ መሊኡ ክሳብ ዝጅጅርብብ ዝመላእካና ነመስግነካ ኣሎና። ካብ
ሕይወትና ኵሉ ክፋእ ዘበለ፡ ሕማቅ ዘበለ፡ ንኣኻ ዘየኽብር ዘበለ፡ ብስም ኢየሱስ፡ ከም ነርሕቅ ዝገበርካና
ነመስግነካ ኣሎና። ኣብ ሓደጋ ክንርከበ ከሎና ተተንቅቀና ቅንዕቲ ሕልና ዝሃብካና ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኦ
መንፈስ ቅዱስ፡ መምህርና፣ መጸናኒዒና፡ ወሃቢ ሓይሊ ኮይንካ ዝመጸኻና ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኣባናን
ብኣናን፡ ህያባት ምሕዋይን፣ ጥበብ፡ ፍልጠት፡ ምልላይ መናፍስቲ፣ ካልኦት ኵሎም ህያባትን ዘፍሰስካ
ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኵሉ ክትህበና ዝደለኻ ህያባት ከም እንቅበል ዝገበርካና ኣመስግነካ ኣሎኹ። ብመንፈስ
ቅዱስ ናይ ዝሰርሕ ሕይወት ሓይልን ብርታዔን ዘፍለጥካና ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኦ መንፈስ ቅዱስ፡ ንዓ ንዓ
ናባና። ብብርቱዕ ሓይል ኣብ ሕይወትና ስራሕ፡ ብኣይ ገይርካውን ተገለጽ። ኦ ኢየሱስ ተመስገን፡ ስለ ኵሉ ነገር
ኣመስግነካ ኣሎኹ።

ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነበር…..ሰላም ንኣኺ…..ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን። ኣሜን።