ምስ ኣምላኽ ኣብ ጽምዉ ቦታ – ገዛእ ርእስኻ ንኣምላኽ ምርካብ

5. ገዛእ ርእስኻ ንኣምላኽ ምርካብ

“…ሎሚ ገዛእ ርእሱ ንኣምላኽ ክቅድስ ዚደሊ መን ኣሎ?” (1ዜና 29፡5)።

ኵልንትናና ንኢየሱስ ክነረክብ ከሎና፡ ክንሓውን ክንብርትዕን ንጅምር። ብዙሓት ሰባት፡ ገዛእ ርእሶም ንኢየሱስ ምስ ኣረከቡ፡ ኢየሱስ ኣብ ሕይወቶም ብብርቱዕ ሓይሊ ክዓዪ ይርእይዎ፤ ኣብ ቅድሚኡ ከኣ ንሳቶም ድኹማት ከም ዝኾኑ ይስምዖም። ኣብ መንፈሳዊ ሕይወትካ፡ ንኢየሱስ ብኵሉ ልብኻ፡ ብኵሉ ሓይልኻን፡ ብኵሉ ነፍስኻን “ሕራይ” ካብ ምባል ዝበልጽ ወይ ዝዓቢ ነገር የልቦን። ንመንፈስ ቅዱስ ድማ ነቲ ሕራይ ዝበልካዮ፡ ኣብ ሕይወትካ ክፍጽሞ ኣፍቅደሉ።

ኣምላኽ ከም ዝፈትወካን፡ ኵሉ ጊዜ ምሳኻ ከም ዝህሉን፡ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ርግጸይና ኩን። ኣብ ሕይወትካ ዘለዎ መደብ ወይ ዕላማ ኵሉ ሰናይን ጽቡቅን ኢዩ። መጠን ልብና ንኢየሱስ ዝኽፈትናሉ፡ መጠን ርእስና ዘረከብናሉ፡ መጠን ሕይወትና ናብ ኢየሱስ ክቀርብ ዘፍቀድናሉ፡ መጠኑ ሕይወትና ቅኑዕ መስመር ይሕዝ። ሕጂ ንኢየሱስ “ሕራይ” ክትብሎዶ ትደሊ? ኣብ ሕይወትካ ብዙሕ ጊዜ ሕራይ ኢልካዮ ትኸውን፡ ሎሚ ንሕራይካ ኣጸቢቃ ክተዕምቆ ይጽውዓካ ኣሎ። ሕጂ ብምሉእ ልብኻ፡ ነዚ ዝቅጽል ጸሎት ጸሊ።

ገዛእ ርእስኻ ንኣምላኽ ናይ ምርካብ ጸሎት፣

ኢየሱስይ “ፍቃድካ ይኹን” (ማቴ 26፡42)

ኦ እግ-ሔር ኣቦይ፡ ብምሉእ ልበይን ነፍሰይን፡ ሕጂ ሕይወተይ ንኣኻ ኣረክበካ ኣለኹ። በጃኻ ናብ መዓሙቅ ልበይ እቶ። ኣብ ሕይወተይ ክትኣቱ ሕጂ “ሕራይ” ይብለካ ኣሎኹ። ኵሉ ምስጢራት ልበይ እኸፍተልካ ኣሎኹ። ንዓ ሕጂ ኣብ ልበይ እቶ እብለካ ኣሎኹ። ኦ ኢየሱስ ንስኻ ጐይታ ናይ ምሉእ ሕይወተይ ኢኻ። ኣነ ይኣምነካ ኢየ። ከም ጐይታይን ድሓኒየይን
ድማ እቅበላካ ኣሎኹ። ካብኻ ዝሐብኦን ዘግድሎን ሓንቲኳ የቢለይን። ሕይወተይ ብምልኡ ኣረክበካ ኣሎኹ፡ በጃኻ ተቀበለኒ።

ኦ መንፈስ ቅዱስ፡ ብሓቂ ተለዊጠን ተቀይረን ናብ ኢየሱስ ከም ዝቀርብ ግበረኒ። ኣእምሮይን ድሌተይ ስሚዒተይ ብምልኡ ሓዲስካን ለዊጥካን ናብ ኢየሱስ ኣጸቢቀ ከም ዝቀርብ ግበረኒ። ሕይወተይ ኵሉ ንኣኻ ኣረክቦ ኣሎኹ፤ ጥዕናይ፡ ስድራይ፡ ገንዘበይ፡ ስርሐይ፡ ክእለተይ፡ ፍልጠተይ፡ ምሕዝነተይ፡ ኣጠቃቅማ ጊዜይ፡ ዓወተይን ውድቀተይን፡ ሕጂ ኣረክበካ ኣሎኹ። ካብ ቁጽጽረይ ኣውጺአ ናባኻ ኣሰጋግሮ ኣሎኹ። ባዕልኻ ተቆጻጸሮ። ሓሳበይ፡ ድሌተይ፡ ምርጫይ ኣረክበካ ኣሎኹ። ሓሳበይ ድሌተይ ምርጫይ ፍቃድካ ምፍጻም ግበረለይ። ዝኣተኽዎ ቃል፡ ዝፈጸምክዎን ዘይፈጸምክዎን ንኣኻ ኣረክበካ ኣለኹ። ድኻመይን ሓይለይን ተርከበቦ።

ስምዒተይ፡ ፍርሐተይ፡ ምጥርጣረይ፡ ኣረክበካ ኣሎኹ፡ ባዕልኻ ተቆጻጸሮ። ኦ ጐይታይ ምሉእ ሕይወተይ፡ ዝሓለፈ፡ ዘሎ፡ ዝመጽእ ተረከቦ። ኣብ ጥዕናን ሕማምን፡ ብሕይወትን ብሞትን፡ ንስኻ ምሳይ ኩን።

ኦ ጐይታይ፡ ነጻነተይ፡ ምርጫይ፡ ተዘክሮታተይ፡ ርድኢተይ፡ ኵሉ ድሌተይ ንስኻ ኢኻ ሂብካኒ። ኣነ ድማ ናባኻ ይመልሶ ኣሎኹ። ኵሉ ናትካ ኢዩ። ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ገይርካ ተጠቀመሉ። ፍቅርኻ ሃበኒ፡ ጸጋኻ ሃበኒ። ፍቅርኻን ዘጋኻን ይኣኽለኒ።

ኣድላይነት ርእስኻ ንኣምላኽ ምርካብ ዝገልጹ፡ ጥቅሲታት

“ኣሕዋተይ፡ ሰብነትኩም ሕያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዜብልን መስዋዕቲ ጌርኩም ክተቅርብዎ፡ ብምሕረት ኣምላኽ እልምነኩም ኣሎኹ። እዚ ማለት እቲ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም ኢዩ” (ሮማ 12፡1)።

“ሽዑ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ፡ ክስዕበኒ ዚደሊ ሕይወቱ ይመንን፡ መስቀሉ ኣልዒሉ ድማ ይስዓበኒ” (ማቴ 16፡24)።
“ወደየ፡ተጠንቂቅካ ስምዓኒ (ልብኻ ሃበኒ)፡ በቲ ዘርኣኩኻ መገዲ ከኣ ተመላለስ” (ምሳሌ 23፡26)።

“ምእንቲ እቲ መዘና ዘይቢሉ ፍልጠት ናይቲ ጐይታይ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ንኵሉ ነገር ከም ክሳራ እቆጽሮ ኣሎኹ። ምእንትኡ ኽብል ኵሉ እስእን ኣሎኹ። ንእኡ ኽረክብን ምስኡ ክኸውንን ከኣ ንኵሉ ከም ጐሓፍ እቈጽሮ ኣሎኹ” (ፊልጲ 3፡8)።

“ከምኡ ድማ ነፍሲ ወከፍ ካባኹም ዘለዎ ዘበለ ኵሉ ዘይኃደገ፡ ወዲ መዝሙረይ ኪኽውን ኣይክእልን ኢዩ” (ሉቃ 14፡33)።

“ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ እሞ፡ፍቃድካ ምግባር ምሃረኒ፡ ሰናይ መንፈስካ ብቅኑዕ መገዲ ይምርሓኒ” (መዝ 143፡ 10)።

“ኣምላኸይ፡ ፍቃድካ ንምግባር ባህጊ ኣሎኒ፡ ሕግኻውን ኣብ ውሽጢ ልበይ እዩ” (መዝ 40፡10)።

“ንስኻ ድማ ንእግ-ሔር ኣምላኻ ብኵሉ ልብኻን ብኵሉ ነፍስኻን ብኵሉ ሓይልኻን ኣፍቅሮ” (ዘዳ 6፡5)።

“ብምሉእ ልብኻ ብእግ-ሔር ተኣመን፡ ኣብ ልቦናኻ ኣይትጸጋዕ” (ምሳ 3፡5)።

“ክትጽውዑኒ፡ መጺእኩም ድማ ክትልምኑኒ ኢኹም እሞ ክሰምዓኩም እየ። ክትደልዩኒ ኢኹም፡ እወ፡ ብምሉእ ልብኹም ስለ እትደልዩኒ ኸኣ ክትረኽቡኒ ኢኹም” (ኤር 19፡ 12-13)።

“በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኵሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኪረክብ እምበር ከይጠፍእሲ፡ ኣምላኽ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዚህብ ክሳብ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ” (ዮሓ 3፡16)።

“ከመይ ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም ዝወረስኩምዎ ከንቱ ዝኾነ ሕይወት፡ ብደም እቲ ኣበርን ርኽሰትን ዘይቢሉ ገንሸል፡ ማለት ብኽቡር ደም ክርስቶስ ኢኹም ዝደሓንኩም እምበር ብጠፋኢ ነገር፡ ብብሩር ወይ ብወርቂ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም” (1ጴጥ 1፡ 18-19)።

“ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ዘይኮነስ ብምሕረቱ፡ ማለት በቲ ካልኣይ ልደት ዚህብ ምሕጻብን
ብመንፈስ ቅዱስን ብምሕዳስን ኣድሓነና” (ቲቶ 3፡5)።

“ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጐይታ እዩ ኢልካ እንተ መስከርካ፡ ብልብኻውን ኣምላኽ ካብ ምዉታት ከም ዘተንስኦ እንተ ኣመንካ ክትድሕን ኢኻ።….ከመይ ስም እግ-ሔር ዚጽውዕ ዘበለ ኵሉ ኪድሕን ኢዩ” (ሮማ 10፡9. 13)።

“ብሕይወት እንተ ነበርና፡ ንጐይታ ኢና እንነብር። እንተ ሞትናውን ንጐይታ ኢና እንመውት።

ስለዚ ብሕይወት እንተ ነበርና ወይ እንተ ሞትና ናይ ጐይታ ኢና” (ሮማ 14፡8)።

“ንስኻትኩምውን ከምኣቶም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትኮኑ ተጸዊዕኩም ኢኹም” (ሮማ 1፡6)።

“ናብ ግዳም ኣውጺኡ ድማ ጐይቶተይ፡ ምእንቲ ክድሕንሲ እንታይ ክገብር ይግብኣኒ በሎም።

ንሳቶም ከኣ ብጐይታና ኢየሱስ እመን፡ ንስኻን ስድራኻን ድማ ክትድሕኑ ኢኹም በልዎ” (ግሓ 16፡30-31)።

“ንዓለም ዚስዕራኸ መን እዩ? እቲ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዚኣምንዶ ኣይኮነን” (1ዮሓ 5፡5)።

ምስ ኣምላኽ ኣብ ጽምዉ ቦታ – መንፈስ ቅዱስ ምቅባል

4.መንፈስ ቅዱስ ምቅባል

ሓዋርያት ኣብ ጰራቅሊጦስ (ግሓ 2) መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ልሳናት ሓዊ፡ ኣብ ልዕሊኦም ወሪዱ፡ ኣብ ዓለም ክምስክሩ ትብዓትን ሓይልን ክሳብ ዝህቦም ኣብ ጸሎት ተጸሚዶም ነበሩ። ገለ-ሰባት ነዚ “ምውራድ መንፈስ ቅዱስ”፡ ገለ-ሰባት ድማ “ጥምቀት ብመንፈስ ቅዱስ ወይ ምስዓም መንፈስ ቅዱስ” ይብልዎ። ቀዳማይ ዕላማኡ፡ ክርስትያን ክስርስቶስ ናብ ዓለም ንኸምጽኡ፡ ሓይሊን ብርታዔን ምሃብ ኢዩ። ቀንዲ ውጽኢቱ ከኣ ብዝርአ መገዲ ፍቅሪ ኢየሱስን፡
ሓቈፉ ስዒሙ ዝቅበለካ ፍቅሪ እግ-ሔር ኣቦ ምስትምቃር ኢዩ።

መንፈስ ቅዱስ ዘውረደልና፡ ብመንፈስ ቅዱስ ዘጠመቀና፡ ብመንፈስ ቅዱስ ዝሰዓመና ቀጻሊ ክነመስግኖ፡ መዓልቲ መዓልቲ ድማ ኣብ ሕይወትና ኣብዚሑን፡ ኣዕሚቁን ብመንፈስ ቅዱሱ ክመልኣና ንለምኖ። ብመንፈስ ቅዱስ ሓይልን ብርታዐን ምስ ረኸብና ጥራይ ኢና፡ ገዛእ-ርእስና ክንልወጥን፡ ዓለም ንምልዋጥውን መሳርሒ ክንከውን እንክእልን። ሓዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቀበሉ ሕይወቶም ተለዊጡ፡ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም ምስ ሰበኹ ድማ ስብከቶም
ልቢ ሰማዕቶም ክትንክፍን ይልውጥን ነይሩ። ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም ምስ ጸለዩ፡ ጸሎቶም ይስማዕ ነይሩ። ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ፡ ሕሙማት የሕውዩ፡ ኣጋንንቲ ድማ የውጽኡ ነበሩ። ሕይወት ክርስትና፡ መንፈሳዊ ሕይወት ስለ ዝኾነ፡ ብመንፈስ ቅዱስ ኢዩ ዝንበር፡ ብመንፈስ ቅዱስ ድማ ይስራሕ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሕይወትና ክሰርሕን፡ ብኣና ገይሩ ድማ ክሰርሕን፡ በዚ ዝቅጽል ጸሎት ንለምኖ።

መንፈስ ቅዱስ ምቅባል ዝግበር ጸሎት

“መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዚወርድ ግና ኃይሊ ክትቅበሉ ኢኹም። ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኵላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳብ ወሰን ምድሪ ከኣ መሰኻኽረይ ክትኮኑ ኢኹም” (ግሓ 1፡8)።

ንዓ መንፈስ ቅዱስ፡ ብሓዊ ፍቅርኻ ኣጠምቀኒ። ዓቅመይ ብዝፈቅዶ፡ ገዛእ ርእሰይ የረክበካ ኣሎኹ፡ ሕጂ ብጸጋኻ ክትመልኣኒ ይደሊ ኣለኹ፤ ኣብ ሕይወተይ ሓይሊኻ ይደሊ ኣሎ። በጃኻ ንዓ ሕጂ ምልኣኒ። ኦ ጐይታ፡ ሕይወተይ ኣረክበካ ኣለኹ እሞ፡ ምሳኻ ከም ዝሓብር ግበረኒ።

ንስኻ ጉንዲ ወይኒ ኢኻ፡ ኣነ ድማ ጨንፈር ኢየ። ኵሉ ናተይ ዘበለ ንስኻ ዝሃብካኒ ኢዩ እሞ ኣመስግነካ ኣለኹ። ሕይወተይ ካባኻ ኢያ ትምንጩ። ክሓተካን ክልምነካን ከለኹ ከም ትምልሰለየን ከም ትህበንን ይኣምን ኢየ። ሕጂ ሓይልካን ጥበብካን ፈውስኻን የድልየኒ ኣሎ።

ከም ክርስትያን ክዓቢ፡ ናይ ቅድስና ህያባትካ፡ ጥበብን ኣእምሮን፡ ምኽሪን ሓይልን፡ ፍልጠትን ፍርሓት እግ-ሔርን ክትህበኒ እልምነካ ኣሎኹ። ኣብዛ ቆሲላ ዘለ ዓለም ድሕነትን ምሕረትን ከበስር፡ ናይ ኣገልግሎት ህያባትካ፤ ጥበብን ፍልጠትን፡ እምነትን ተስፋን፡ ምፍዋስን ተኣምራት ምግባርን፡ ትንቢት ምንባይን ቃልካ ምዝራብን፡ መናፍስቲ ምልላይ፡ ብቋንቋታት ምዝራብ፡ ቋንቋታት ምቱርጓም ክትህበኒ እልምነካ ኣለኹ።

ሕይወተይ፡ ብሓይልኻን ብመሪሕነት መንፈስካን ጥራይ ኢያ ፍረ ትህብን፡ ዓወት ክረክብ ብመንፈስ ቅዱስካ ምልኣኒ። መንፈስ ቅዱስ ንዓ፡ መንፈስ ሓቂ ንዓ፡ መንፈስ ምጽንናዕ ንዓ፡ ኣብ ልዕለይ ፍሰስ። ንኵልንትናይ ከኣ ምልኣዮ። ኵሎም ህያባትካ፡ ኣብ እታ ዝዓበየት ህያብ “ፍቅሪ” ጠቅሊልካ ክትህበኒ ይደሊ ኣሎኹ። ብፍቅርኻ ኣምክኸኒ፡ ከም ብሓድሽ ንኣኻ
ዘክብር መሳርሒ ገይርካ ስርሓኒ። ብጸጋኻ መሊእኻ ንኽብርኻ ኣቁመኒ። ህያባትካ ፍቅርኻን ምሕረትካን ዘበስረሉ ኣገልግሎት ኵሉ ጊዜ ሃበኒ። ጐይታይ፡ ህያባትካ ኣብ ኵሎም ሰባትን ቦታን ኣብጽሐ ዝኽእለሉ ፍሉይ ናይ ምምስካር ጸጋ ሃበኒ።

መንፈስ ቅዱስ ክእለተይ ኣብዝሓዮ። ኣባይ ብብርቱዕ ሓይሊ ዕየ። ኦ ኣምላኽይ ኣብ ሕይወተይ ዘሎካ መደብን ዕላምን ኵሉ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ምልኣትን ፍጻሜን ኣብጽሓዮ። ሓያል መንፈስ ኣምላኽ፡ ኣብ ሕይወተይ ብሓይሊ ክትዓዪ እደሊ ኣለኹ። መንፈስ ቅዱስ ንዓ፡ ንዓ መንፈስ ሓቂ፡ ንዓ መንፈስ ጽድቂ፡ ልበይ ምልኣዮ።

ኦ መንፈስ ኣቦን መንፈስ ኢየሱስ፡ ኣገልጊለ ምእንቲ ክኽእል፡ ብህያባት ኣገልግሎት ምልኣኒ። ኣባይ ንበር ብኣይ ሕለፍ፡ ሕይወተይ ሓድሶን ለውጦን። ንመዓሙቅ ልበይን ሕይወተይን ብፈዋሲ ፍቅርኻ ምልኣዮ። ሓሳባተይን ስምዒተይን ዝገዝእ ዘሎ፡ ብነፍስን ብስጋን ኣሲሩኒ ዘሎ፡ ቁስለይን መጉዳእተይን ክተሕውየለን ክተንጽሓለይን እምልነካ ኣለኹ። ኦ መንፈስ ቅዱስ ኣቦይ፡ ኣብ ጸልማት ነፍሰይ ብርሃን፡ ኣብ ዛሕሊ ልበይ ሙቀት ፍጠር።

ኦ ርሕሩሕ መንፈስ ቅዱስ፡ ኣዚዩ መሪር ስለ ዝኾነ፡ ዘይበኸኹሉ፡ ሓዚነ ዘይወዳእክዎ፡ ኣብ ውሽጠይ ተቀቢሩ ዘሎ፡ ናይ ዝገጠመኒ ግፍዕን መከራን፡ ዓመጽን በደልን ቁስሊ ብፈዋሲ ቅብኣትካ ፈውሰለይ።

ኦ መንፈስ ጥበብ፡ ካብቲ መሰረት ናይ ኵሉ ውድቅውትን ሓጢኣትን ትዕቢት ነጻ ግበረኒ። ኦ ሕያዋይ መንፈስ ቅዱስ፡ ካብ ንእስነተይ ምሳይ ዝተጓዓዝካን፡ ኣብ ዝሓለፈ ሕይወተይ ምሳይ ዝነበርካን፡ ሕጂ’ውን ምሳይ ዘሎኻ፡ ክሳብ መወዳእታ ዘመነይ ምሳይ ኩን።

ኦ መንፈስ ቅዱስ፡ ካብ ወለደይ ኣሕዋተይ ኣዕሩኽተይ ዝጐድለኒ ሃጓፍ ፍቅሪ፡ ብፍቅሪ ኢየሱስ ትምልኣለይ ነበርካ፡ ሕጂ’ውን ትምልኣለይ ዘሎኻ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኦ መንፈስ ቅዱስ፡ ምሳይን ኣብ ልበይን ዘሎኻ፡ ብኣይ ገርካ ናብ ካልኦት ሕለፍን ፍሰሰን። ኦ መንፈስ ሓቂ፡ ዓርካይ፡ መምህረይ፡ መጸናኒዕየይ፡ ኣማኻርየይ፡ መማለድየይን፡ ወሃቢ ዘገርሙ
ህያባትን ተመስገን።

ኦ መንፈስ እግ-ሔር ኣቦይ፡ ውዳሴን ግርማን፡ ጥበብን ምስጋናን፡ ክብርን ሥልጣንን ኃይልን ሕጅን ንዘለዓለምን ንኣኻ ይኹን ። ኣሜን።

ኣድላይነት መንፈስ ቅዱስ ምቅባል ዝገልጹ፡ ጥቅስታት

“በቲ ዝተዋህበና መንፈስ ቅዱስ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለ ዝመልአ፡ እታ ተስፋ ኣይተሕፍረናን ኢያ” (ሮማ 5፡5)።

“ብድሕሪዚ መንፈሰይ ናብ ልዕሊ ኵሉ ሰብ ክኽዑ እየ፣ ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ኪንበዩ፡ ኣረገውትኹም ሕልሚ ኪሓልሙ፡ ኣጕባዝኩም ከኣ ራእይ ኪርእዩ እዮም” (ኢዮኤል 2፡28)።

“ኣነስ ንንስሓ ብማይ ኣጥምቀኩም ኣሎኹ፣ እቲ ድሕረይ ዚመጽእ ግና …ብመንፈስ ቅዱስን ብሓዊን ከጥምቀኩም እዩ” (ማቴ 3፡ 11)

“እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ግዳ ንዚልምንዎ ክንደይ ኣብዚሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይህቦም?” (ሉቃ 13፡11)።

“እቲ ኣቦይ ብስመይ ዚሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ፡ ንሱ ኵሉ ኪምህረኩም ነቲ ኣነ ዝነገርክኹም ዘበለውን ከዘክረኩም እዩ” (ዮሓ 14፡ 26)።

“ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ከኣ ነቲ “ኣባ፡ ኣቦ” ኢሉ ዚጽውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብኹም ለኣኾ” (ገላ 4፡6)።

“ንሕና ከኣ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳውያን ሰባት እናሰማማዕና፡ ጥበብ ሰብ ብዚምህረሉ ቃል ዘይኮነስ፡ መንፈስ ቅዱስ ብዚምህረሉ ቃል ንዛረብ ኣሎና” (1ቆሮ 2፡13)።

“እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ናብ ኵሉ ሓቂ ዘበለ ኪመርሓኩም እዩ” (ዮሓ 16፡13)።

“መንፈስ ናይቲ ንኢየሱስ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ ኣባኻትኩም ሓዲሩ እንተ ኣልዩ ግና እቲ ንክርስቶስ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ፡ ንሱ ነቲ መዋቲ ስጋኹምውን በቲ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ዘሎ መንፈሱ ገይሩ ሕያው ኪገብሮ እዩ” (ሮማ 8፡11)።

“ንስኻትኩም ግና መንፈስ ኣምላኽ ሓዲሩኩም እንተ ኣልዩስ ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣይኮንኩም ዘሎኹም። እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘይቢሉ ሰብ ግና ናይ ክርስቶስ ኣይኮነን” (ሮማ 8፡9)።

“ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም፡ መንፈስ ኣምላኽ ኣባኹም ሓዲሩ ምህላዉንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም” (1ቆር 3፡16)።

“ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ብምዃን፡ ነፍሲ ወከፍኩም ከምቲ ዝተቀበልኩምዎ ውህበት ጸጋ ጌርኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ” (1ጴጥ 4፡10)።

“…እግ-ሔር ንዘሩባቤል ዓወት እትረክብ ብመንፈሰይ እምበር፡ ብኽእለትካን ሓይልኻን ኣይኮነን…” (ዘካ 4፡6)

“ብሃንደበት ከኣ ከም ሓደ ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ፡ ካብ ሰማይ ድምጺ መጸ። ነታ ተቀሚጦምላ ዝነበሩ ቤትውን መልአ። ልሳናት ሓዊ ዚመስል ድማ ተራእዮም፡ ተመቃቂሉ ከኣ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም። ንኵሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም” (ግሓ 2፡ 2-4)።

ምስ ኣምላኽ ኣብ ጽምዉ ቦታ – መንፈሳዊ ቃልሲ ኣብ ሕይወት ኣመንቲ

3. መንፈሳዊ ቃልሲ ኣብ ሕይወት ኣመንቲ

“ብጐይታን ብጽንዓት ኃይሉን በርትዑ። ንፍሕሶ ሰይጣን ተቃዊምኩም ምእንቲ ክትክእሉ ኣጽዋር
ኣምላኽ ብምልኡ ልበሱ…” (ኤፈ 6፡120።

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ከምቲ ኣምላኽ ክንኮኖ ዝደልየና ክፉታትን ኣፍቀርትን ሰባት ከይንኸውን፡ ኣብ ሕይወትና ብኣሉታዊ ዝጸልዉናን፡ ነጻ ናይ ምዃን ክእለትና ዘጐድሉልና መንፈሳውያን ሓይልታት ከም ዘለዉ ይነግረና። መጽሓፍ ቅዱስ፡ ንሓይሊ ጸላኢ ክንስዕረሉ ዘኽእለና ስልጣን ከም ዝተወሃብና’ውን የዘክረና። “ነቶም ዚኣምኑ እዚ ምልክት እዚ ኪስዕቦም ኢዩ። ብስመይ ኣጋንንቲ ኼውጽኡ፡ ብሓድሽ ቋንቋ ከኣ ኪዛረቡ፡ ኣትማን ኪኅዙ፡ ዚቀትል እንተ ሰተዩ ከኣ ኣይኪጐድኦምን እዩ፡ ኣእዳዎም ኣብ ሕሙማት ኬንብሩ ንሳቶምውን ኪሓውዩ እዮም” (ማር 16፡17)። ነዚ ንጸላኢ ክንስዕረሉ ዝተዋህበና ስልጣን ብግቡእ ክንጥቀመሉን ክንሰርሓሉን፡ ጥበበናታትን ተብዓትን ክገበረና ንመንፈስ ቅዱስ ንለምኖ።

ኣብ ጉዕዞ ሕይወትካ ብዘይ ምፍላጥ፡ ናብ ጽልዋታት ናይ እዞም መንፈሳውያን ሓይልታት፡ መንፈስካ ከፊትካ ክትከውን ትኽእል። ሕጂ ነዞም ማዕጾታት ትዓጽወሉ ጊዜ ኢዩ። ክንጽሊ ከሎና፡ ገዛእ ርእስና ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ኢየሱስ ክንገብርን፡ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ክፋእ ሓይሊ ስልጣን ክህልውና ኣዚዩ ኣገዳሲ ኢዩ። ውዳሴ ሓደ ካብ እቶም ዝበርትዑ ኣጽዋር ኣንጻር ጸላኢ ስለ ዝኾነ፡ እዚ ድሮ ጀሚሩ ኣሎ።

ጸሎት መንፈሳዊ ቃልሲ

ኦ ሰማያዊ ኣቦይ፡ ክውድሰካን ክሰግደልካን ከምልኸካን፡ ኣብ ቅድሜኻ መጺአ ኣሎኹ። ሕይወት ክህበኒ፡ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ፡ ኣባል ስድራ-ቤትካን ክገብረኒ፡ ንኢየሱስ ወድኻ ዝሰደድካለይ ኣመስግነካ ኣለኹ። ኣብ መዓልታዊ ሕይወተይ ክመርሓኒ ከጸናንዓኒ ከበርትዓኒ መንፈስ ቅዱስ ዝሰደድካለይ ኣመስግነካ ኣለኹ። ኦ ሰማያዊ ኣቦይ፡ ዕቤትካ ክፈልጥ፡ ግርማኻ ከድንቅ፡ ዓወትካ ክርኢ ኣዒንተይ ክፈተለይ።

ሕይወተይ ኣብ ትሕቲ መስቀል ኢየሱስ ኣንብር ኣለኹ፡ በቲ ምእንቲ ድሕነተይ ዝፈሰሰ ኽቡር ደም ኢየሱስ ሓልወኒ። ሕይወተይ ብብርሃን ክርስቶስ እኸድን ኣሎኹ። ኣብቲ ኣምላኽ ኣብ ሕይወተይ ዝገበሮ ዘሎ ናይ ድሕነትን ቅድስናን ዕቤትን መስርሕ፡ ሓደኳ ጣልቃ ከይኣቱ ብስም ኢየሱስ እኽልክል ኣለኹ።

ተንኮል ሰይጣን ተቃዊመ ምእንቲ ክኽእል፡ ኵሉ ስዒረ ድማ ብዓወት ደው ክብል፡ ኣጽዋር ኣምላኽ ብምልኡ እለብስ ኣሎኹ። ኣብ ሕቋይ ሓቂ ተዓጢቀ፡ ድርዒ፡ ጽድቂ ተኸዲነ ቆይመ ኣሎኹ። ኣብ እግረይ ሳእኒ-ወንጌል ወድየ ይጐዓዝ ኣሎኹ። ነቲ ሃልሃል ዚብል ኩናት ጸላኢ ክዓግት ዋልታ እምነት ሒዘ ኣሎኹ። ኣብ ርእሰይ ቆቡዕ ኣኽሊል ድሕነት ተኸዲነ ኣሎኹ። ኣብ ኢደይ ሰይፊ መንፈስ ቅዱስ፡ ቃል ኣምላኽ ዓቲረ ኣሎኹ (ኤፈ 6፡10-17)።

ኦ ሰማያዊ ኣቦይ፡ ኣብ ሕይወተይ ብዝኾነ መገዲ ሰይጣን ዝቆጻጸሮ ክፍሊ ከይህልወኒ፡ በጃኻ ሓልወኒ። ሰይጣን ዝቆጻጽሮ እንተ ኣልዩ፡ ሕጂ ካብ ስልጣን ሰይጣን ኣሕዲገ፡ ንኣኻ ኣረክቦ ኣለኹ። ኣብ ሕይወተይ ንስኻ ክበር፡ ንስኻ ንገስ። ሕይወተይ ናትካ ኢዩ፡ ካባኻ ኢየ ተቀቢለዮ፡ ሕጂ ድማ ንኣኻ ኣረክቦ ኣሎኹ። ኦ ኢየሱስ፡ ንስኻ ምእንቲ ክትቆጻጸሮ ኣብ ትሕቲ ጐይትነትካ ኣረክቦ ኣሎኹ።

ኦ እግ-ሔር ኣቦይ፡ ዙርያይ ኵሉ ንስኻ ተቆጻጸሮ። ኣብ ኣየር፡ ኣብ ሓዊ፡ ኣብ ማይ፡ ኣብ ምድሪ ዘለዉ መናፍቲ ኵሎም ካባይ ኣርሕቆም። ዙርያይ ብምልኡ ብክቡር ደም ኢየሱስ ሕጸረለይ። ኵሉ ሓይሊ ሰይጣን፡ ኵሉ ተንኮላቱን ብስም ኢየሱስ ካባይን ካብ ኵሉ ከባቢየይ ቀንጥጦ። ኦ መንፈስ ቅዱስ፡ መንፈስ ኣቦን መንፈስ ወልድን፡ ከባቢየይ ኵሉ፡ ኣብ ኣየር፡ ኣብ ሃዋሁ፡ ኣብ ማይ፡ ኣብ ምድሪ ንስኻ ምልኣዮ። ብስም ኢየሱስ ነዛ ዘሎኹዋ ቦታን፡ ኣብ’ዛ ቦታ እዚኣ ዘሎናን፡ ንስድራ-ቤተይን፡ ኣዝማደይን ኣዕሩኽተይን፡ ንኵሉ ዘሎኒን ዝውንኖን ንስኻ ተቆጻጸሮን። ኦ እግ-ሔር ኣቦይ፡ ካብ ዝኾኑ ረቀቅቲ ምድራውያንን ሰማያውያን መናፍቲ፡
ብስም ኢየሱስ ሓልወኒ።

ብስም ኢየሱስ ንኵሉ ተንኮላትን ምስሕሓት ሰይጣን እኽሕድ ኣሎኹ። ሰይጣን ኣብ ልዕሌይ ዝኾነ ሓይልን ሰልጣን ከም ዘይቢሉ እእውጅ ኣሎኹ። ንሰይጣንን ንኵሉ ስርሓቱን ንኵሉ ኮንቱ ተስፋታቱን እነጽግ ኣሎኹ።

ሰማያዊ ኣቦይ፡ ምስ ኢየሱስ ዝጻረር ሓይልን መንፈስን ዝጸዋዕናሉ፡ ምእንቲ ገዛእ ርእሰይን፡ ኣዕሩኽተይን፡ ቤተ-ሰበይን ምሕረት እልምን ኣለኹ። ኵሉ ዓይነት ጥንቆላን፡ ሕቡእ ስርሓት መናፍስትን፡ ኵሉ ዓይነት ኣምልኾ ጣዖትን እኽሕድ ኣለኹ። ኦ ኣምላኸይ ካባኻ ወጻኢ፡ ንኣኻ ክብሪ ዘይህብ ኵሉ ዓይነት ስግደትን ኣምልኾን እኽሕድ። ኣብ ልዕለይን፡ ኣብ ስድራይን ኣዕሩኽተይን ዝተባህል ኵሉ ዓይነት መርገም ሕጂ ብስም ኢየሱስ ይሰብሮ ኣሎኹ።

ኦ እግ-ሔር ኣቦይ፡ ብስም ኢየሱስ ወድኻ፡ መንፈስ ቁጥዓን ባእስን፡ መንፈስ ቂምታን ጽልእን፡ መንፈስ ፍርሕን ምጥርጣን፡ መንፈስ ስቃይን ሕማምን ካባይን፡ ካብ ፈተውተይን ኣዝማደይን ኣርሕቀለይ። ጐይታይ ኢየሱስ፡ ንፍርሒ ብፍቅሪ ክትክኦ፡ ፍቅርኻ ምልኣኒ። ንድኻምነተይ ብሓይሊ ክትክኦ፡ ሓይሊ ሃበኒ። ንድንቁርና ብፍልጠትን ጥበብን ክትክኦ፡ ፍልጠትን ጥበብን ለግሰለይ። ንሕማምን ስቃይን ብጥዕናን ደስታን ክትክኦ፡ ጥዕናን ደስታን ሃበኒ።

እግ-ሔር ኣቦይ፡ በቲ ዘፍቅረኒ ክርስቶስ ኢየሱስ፡ ኣብ ልዕሊ ሞት ኮነ ሕይወት፣ ኣብ ልዕሊ መለእኽቲ ኮኑ ገዛእቲ፤ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ይኹን ዚመጽእ፡ ኣብ ላዕለዎይ ኮነ ታሕተዋይ፡ ኣብ ልዕሊ መከራን ጸበባን፡ ኣብ ልዕሊ ስደትን ጥሜትን፡ ኣብ ልዕሊ ዕርቃንን ድንገትን ሞትን፡ ዓወት ሂብካኒ፡ ካብ እቶም ዝሰዓሩ ዝበለጸ ስለ ዝገብርካኒ ብኵሉ ሓይለን ልበይን ነፍሰይን ኣመስግነካ ኣሎኹ (ሮማ፡ 8፡35-39)።

ኦ እግ-ሔር ኣቦና፡ ውዳሴን ግርማን፡ ጥበብን ምስጋናን፡ ክብርን ሥልጣንን ኃይልን ሕጅን ንዘለዓለምን ንኣኻ ይኹን ። ኣሜን።

መንፈሳዊ ቃልሲ ዝገልጹ፡ ጥቅስታት

“ለይቲ ኃሊፋ መዓልቲ ቀሪባ እያ። ስለዚ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢና ኣጽዋር ብርሃን ንልበስ። ብጓይላን ስኽራንን፡ ብምንዝርናን ዕብዳንን፡ ብባእስን ቅንኣትን ዘይኮነ፡ ከም ብመዓልቲ ብቅንዕና ንንበር። ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ልበስዎ እምበር፡ ንዊንታ ሥጋኹም ከተርውዩ ኢልኩም ኣይትሕሰቡ” (ሮማ 13፡12)

“ሓቂ ብምዝራብ፡ ብሓይሊ ኣምላኽ፡ ኣጽዋር ጽድቂ ብየማንን ብጸጋምን ብሓዝ” (2ቆር 6፡7)። -“ንሕና ግና ደቂ መዓልቲ ስለ ዝኾና፡ እምነትን ፍቅርን ከም ድርዒ ለቢስና፡ ናይ ድሕነት ተስፋ ከኣ ከም ቁራዕ ርእሲ ደፊእና፡ ገዛእ ርእስና ብምግታእ ንንበር” (1ተሰ 5፡8)

“ኣቱም ደቀይ፡ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም። ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ መንፈስ፡ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ መንፈስ ዚዓቢ ስለ ዝኾነ፡ ንስኻትኩም ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ስዒርኩምዎም ኢኹም” (1ዮሓ 4፡ 4)

“ንኵሉ መርምርዎ፡ ነቲ ሠናይ ኃዝዎ። ካብ ክፋእ ዘበለ ኵሉ ርሓቁ” (1ተሰ 5፡ 21-22)።
“እቲ ገዛኢ እዛ ዓለም እዚኣ ዝኾነ ሰይጣን፡ ብርሃን ወንጌል ምእንቲ ከይርእዩ ንልቢ እቶም ዘይኣምኑ ደፈኖ። እዚ ብርሃንዚ ከኣ ኽብሪ ናይቲ ኣርኣያ ኣምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ ኢዩ” (2ቆሮ 4፡4)።

“ብናይ ዓለም ክፋእ መገዲ ትነብሩ ነበርኩም፡ ነቲ ሕጂ ነቶም ንእግ-ሔር ዘይእዘዙ ሰባት ዚመልኽ ርኹስ መንፈስ ሓለቃ ገዛእቲ ኣየር ትእዘዙ ነበርኩም” (ኤፈ 2፡2)።

“ንኣይ ብምእማን ከኣ ኅድገት ሓጢኣት ኪርኽቡ፡ ምስቶም ብእምነት ዝተቀደሱ ከኣ ርስቲ ኪቅበሉ፡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን፡ ካብ ስልጣን ሰይጣንውን ናብ ኣምላኽ ኪምለሱ ኣዕይንቶም ክትከፍተሎም እልእከካ ኣሎኹ” (ግሓ 26፡18)።

“ናይቲ ሕጊ ዘይቢሉ ምምጻእ በቲ ሰይጣን ዚዓዮ ኵሉ ናይ ሓይልን ሓሳዊ ትእምርትን ተኣምራትን ዝተሰነየ ኪኸውን ኢዩ” (2ተሰ 2፡9)።

“እቲ ወዲ ኪቀርብ ከሎ፡ እቲ ጋኔን ኣብ ምድሪ ጻሕ ኣቢሉ ኣንገርገሮ፡ ኢየሱስ ግና ነቲ ርኹስ መንፈስ ገሠጾ። ነቲ ቆልዓ ኣሕውዩ ከኣ ነቦኡ ሃቦ” (ሉቃ 9፡42)።

“ዲያብሎስ፡ እቲ መጻርርትኹም ዚውሕጦ ደልዩ ከም ዚጓዝም ኣንበሳ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቁ፡ ንቅሑ። ኣብ እምነት ጸኒዕኩም ተቃወምዎ፡ ምኽንያቱ ነቶም ኣብ ምሉእ ዓለም ዘለዉ ኣኅዋትኩምውን እዚ መከራ እዚ ይበጽሖም ከም ዘሎ ትፈልጡ ኢኹም” (1ጴጥ 5፡8-9)።

“ንድያብሎስ ከኣ መገዲ ኣይትሃብዎ” (ኤፈ 4፡27)።

“ንተጻረርትና ብኣኻ ኢና እነውድቆም፡ንተቃወምትናውን ብስምካ ኢና እንረግጾም” (መዝ 44፡5)።

“እንሆ ተመንን ዕንቂርቢትን ኵሉ ኃይሊ ጸላኢ ክትረግጹ ሥልጣን ሂበኩም ኣሎኹ፡ ዚጐድኣኩም ከኣ ከቶ የልቦን” (ሉቃ 10፡19)።

“እምበኣር ኣብ ልዕሊ እዚ ኵሉ በቲ ዘፍቅረና ክርስቶስ ዓወት ብምርካብ ካብቶም ዝሰዓሩ ኣዚና ንበልጽ ኢና” (ሮማ 8፡37)።

“ንዓለም ዝስዕራ መን ኢዩ? እቲ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዚኣምንዶ ኣይኮነን?” (1ዮሓ 5፡5)።

ምስ ኣምላኽ ኣብ ጽምዉ ቦታ – ንእግ-ሔር ኣምላኽና መዝሙር ንዘምርሉ፡

2. ንእግ-ሔር ኣምላኽና መዝሙር ንዘምርሉ፡

ቅዱስ ኣጎስጢኖስ “ዝዝምር ክልተ ጊዜ ይጽሊ” ይብል። መንፈሳዊ ሙዚቃ፡ ንመንፈስና ክንቀሳቅስን ከለዓዕልን ዝኽእል ብርቱዕ ሓይሊ ኣለዎ። ዓይንኻ ዓሚትካ፡ ጸጥ ኢልካ፡ ሙዚቃ መንፈስካ ከንቀሳቅስ ኣፍቅድ። ቀስ ኢልካ ዘምር፡ ፍቅሪ ኢየሱስ ዝገልጽ መዝሙር ዘምር። ኵልንትናኻ ናብ ኢየሱስ ኣቅልብ፡ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝመርሓካ ድማ ብውሽጥካ ጸልን ዘምርን።

ኣድላይነት መዝሙር ምዝማር ዝገልጹ፡ ጥቅስታት

“ንዑ፡ ንእግ-ሔር ብሓጐስ ንዘምር፣ ንከውሒ ምድኃና እልል ንበለሉ፣ ብምስጋና ኣብ ቅድሚኡ ንብጻሕ፡ ብመዝሙር እልል ንበለሉ። …ንዑ፡ ፍግም ኢልና ንስገደሉ፡ ኣብ ቅድሚ እግ-ሔር ኣምላኽና ንምበርከኽ” (መዝ 92፡ 1-2፤ 6)።

“ንእግ-ሔር ሓድሽ መዝሙር ዘምሩ፡ ኣብ ምድሪ እትነብሩ ኵልኹም ንእግ-ሔር ዘምርሉ። ንእግ-ሔር ዘምሩ፡ ኣመስግንዎ፡ መዓልቲ መዓልቲ ንሱ ከም ዘድኃነና ኣበስሩ።….ሰማያት ይተሓጐሱ፡ ምድሪውን ባህ ይበላ፣ ባሕርን ኣብኡ ዘሎን እልል ይበል። መሮርን ኣብኡ ዘሎ ኵሉን ባህ ይበሎም፡ ኵላቶም ኣእዋም ዱር ኣብ ቅድሚ እግ-ሔር እልል ኪብሉ እዮም” (መዝ 96፡ 1- 2፤ 11-12)።

“ኦ እግ-ሔር፡ ብዛዕባ ምሕረትካ ንዘለዓለም ክዝምር እየ፡ እሙን ምዃንካ ድማ ንውሉድ ወለዶ ክነግር ኢየ” (መዝ 89፡ 1)።

“ንእግ-ሔር ኣመስግንዎ፡ ንእግ-ሔር ሓዲሽ መዝሙር ዘምሩ፡ ሕዝቢ እግ-ሔር ኣብ ዝተኣከበሉ ኣመስግንዎ። …ንስሙ ብሳዕሳዒት ኣመስግንዎ፡ ብኸበሮን በገናን ዘምሩሉ” (መዝ 149፡ 1፤3)።

“ብሕይወተይ ክሳዕ ዘለኹ ከመስግነካ እየ፤ ኣእዳወይ ናባኻ ኣልዒለ ክጽሊ ኢየ። ነፍሰይ ከም ብስብሕን ኣንጉዕን ትጸግብ፡ ኣነ ከኣ ብመዝሙር እልልታ ከመስግነካ እየ።….ረዲአተይ ንስኻ ኢኻ፡ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣኽናፍካ ኮይነ ድማ ብሓጐስ እዝምረልካ። ኣነ ናባኻ እሕቆፍ፡ ንስኻ ከኣ ብየማነይቲ ኢድካ ትድግፈኒ” (መዝ 63፡ 4-7)።

“ኣብ ምድሪ ትነብሩ ኵልኹም፡ ንእግ-ሔር እልል በልሉ። ንእግ-ሔር ብሓጐስ ተገዝእዎ፡ እልል እናበልኩም ናብኡ ምጹ” (መዝ 100፡ 1-2)።

“ብመንፈስ ክጽሊ በእምሮይውን ክጽሊ እየ፣ ብመንፈስ ክዝምር በእምሮይውን ክዝምር ኢየ” (1ቆር 14፡15)።

“ብመዝሙርን ብቅኔን ብመንፈሳዊ ዜማን ንሓድሕድኩም ተዘራረቡ፡ ንጐይታ ብልብኹም እናዜምኩምን እናዘመርኩምን ከኣ ንእግ-ሔር ኣቦና ስለ ኵሉ ነገር ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኵሉ ሳዕ ኣመስግንዎ” (ኤፈ 5፡19)።

“መዝሙርን ቅኔን መንፈሳዊ ዜማን ብምስግና ንኣምላኽ ብልብኹም እናዘመርኩም፡ ንሓድሕድኩም ክትምህሩን ክትምዕዱን ከሎኹም፡ ቃል ክርስቶስ ብኵሉ ጥበብ መሊኡ ይኅደርኩም” (ቈላ 3፡16)።

እግ-ሔር፡ “ካብ ጕድጓድ ጥፍኣት፡ ካብቲ ረግረግ ጸብሪ ኣውጺኡኒ፤ ነኣእጋረይ ኣብ ከውሒ ኣቍሙ ንስጉምተይ ኣጽንዖ። ሓዲሽ መዝሙር ምስጋና ከም ዝዝምር ገበረኒ፡ ብዙሓት እዚ ርእዮም ክልብሙ እዮም፣ ናብ እግ-ሔርውን ክውከሉ ኢዮም” (መዝ 40፡2-3)።

“ንሳቶም፡ ሰሎሞን ኣብ ኢየሩሳሌም ቤት እግ-ሔር ክሳብ ዚሠርሕ፡ ኣብቲ እግ-ሔር ዝርከበሉ ድንኳን ብመዝሙር የገልግሉ ነበረ” (1ዜና 6፡32)።

ምስ ኣምላኽ ኣብ ጽምዉ ቦታ – ንእግ-ሔር ኣምላኽ ምውዳስ

1. ንእግ-ሔር ኣምላኽ ምውዳስ

“ኦ እግ-ሔር ይውድሰካ ኣለኹ፡ ኵልንትናይ ንቅዱስ ስምካ ይውድስ ኣሎ። ኦ እግ-ሔር፡
እውድሰካ ኣሎኹ፣ ዝተገብረለይ ሰናይ ኵሉ ኣይረሳዕክዎን። ንስኻ ንኵሉ ኣበሳይ ትሓድገለይ፡
ንኵሉ ሕማመይ ትፍውሰለይ። ንሕይወተይ ካብ ጥፍኣት ትብጀዋ። ብዘለዓለማዊ ምሕረትን
ርኅራኅን ትኽልለኒ። ንስኻ ንሕይወተይ ብጽቡቅ ነገር ተጽግባ፣ ኣነ ኸኣ ከም ንስሪ ተሓዲሰ፡
ድልዱል ኮይነ ይነብር” (መዝ 103፡ 1-5)።

ንኣምላኽ ክንውድሶ ከሎና፡ ልዕልናን ስልጣንን ኣምላኽ ኣብ ሕይወትና ንእመን። ብውድሴ
ንሕና ድኹማት፡ ንስኻ ግና ብርቱዕ ኢኻ ንብል። ውዳሴ ድላይ ኣምላኽ ኣብ ሕይወትና
ክፍጸም ከም እንደሊ ይገብረና። ንሱ መወዳድርቲ ዘይቢሉ ልዕሊ ኵሉ ኢዩ። እዚ ዘገርም
ፈጣሪ፡ ኣዚዩ ዘፍቅረና፡ ኣባላት ስድራ-ቤቱ ምእንቲ ክገብረና፡ ኢየሱስ ምእንታና ምእንቲ
ክመውት ዝለኣኸልና ኣምላኽ፡ ኣምልኾን ውድሴን ይግብኦ። ንኣና ዘለዎ ፍቅሪ፡ ወሰን
ዘይቢሉን ክንርድኦውን ኣይንኽእልን ኢና።

ንኣምላኽ ናይ ዝውድሱ ሰባት ፍሉይ ነገር ኣሎ። ኣብ ኣዕንቶም፡ ገለ ዘንጸባርቅ፡ ድሙቅ
ብርሃን ኣሎ። ዝውድሱ ሰባት ናይ እምነት ሰባት ኢዮም። ሕይወቶም ባዕሉ ንዓለም፡ ኣብ
ሰማያዊ ኣቦኦም እምነት ከም ዘለዎም፡ ኣቦኦም ንደቁ ሰናይ ከም ዝሓስበሎም ከም
ዝፈልጡ፡ መልሲ ጸሎቶም ብዙሕ በረኸት ኣምላኽ ከም ዝጽበዩ ይነግራ።

ክንውድስ ዘሎና፡ ጸሎት ውዳሴ፡ ናብ ህልውና ኣምላኽ ይስሕበና። ክንውድስ ከሎና፡ እዚ ናይ
ልቢ ሓሳብን ድልየትን ስራሕ፡ ጥዕና ስጋን፡ ቅሳነት ኣእምሮን፡ ርግኣት መንፈስን ይህበና።ውዳሴ
ናብ ጽብቅ ናይ ኣእምሮ ሰላምን ቅሳነትን ይስሕበና። ውዳሴ ብፍቅሪን ብቅድስናን ናይ ምንባርን
ምዕባይን ክእለት የብዝሓልና። ውዳሴ ናብቲ ኣምላኽ ክንነብሮ ዝፈጠረና ምልኣት ሕይወት
ይስሕበና። ኣምላኽ ብኵሉ ነገር ብጽባቔኡ፡ ግርማኡ፡ ዕቤቱ፡ ክብሩ ክንውድሶ ይግብኣና።
ነዚ ዝስዕብ ናይ ውዳሴ ልጣንያ ዓው ኢልካ ጸልዮ፡ ኣምላኽ ልብኻን መንፈስካን
ክኸፍተልካን፡ ኣብ ሕይወትካ ሓይሉ ክገልጽን ተኣምራት ክገብርን ኣፍቅደሉ። ንዝተወሰነ
ደቃይቅ፡ ገዛእ ርእስኻ ረሲዕካ፡ ኣብቲ ቅዱስን ጻድቅን ኣምላኽ ኣቅልብ። ንሱ ዘገርምን
ዘደንቅን ዘስደምምን ኣምላኽ ኢዩ።

ጸሎት ውዳሴ

ኢየሱስ፡ ሕይወተይን ፍቅረይን፡ ይውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ልዕሊ ኵሎም ኣስማት ስም ዘሎካ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ኣማኑኤል፡ ኣምላኽ ምሳና፡ እውድሰካ ኣሎኻ።
ኢየሱስ ንጉስ ነገስታት፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ንጉስ ኵሉ ፍጥረት፡ እውድሰካ ኣሎኹ።

ኢየሱስ፡ ጐይታ ጐይቶት፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ኵሉ ትኽእል፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ብመንፈስ ቅዱስ ቅቡእ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ክርስቶስ ንጉስ፡ እውድሰካ ኣለኹ።
ኢየሱስ፡ ገንሸል ኣምላኽ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ናይ ይሁዳ ኣንበሳ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።

ኢየሱስ፡ ብሩህ ኮኸብ ጽባሕ፡ እውድሰካ ኣሎኹ
ኢየሱስ፡ ጅግናን መዕቆብን፡ እውሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ሓይልን መዝሙርን፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ መገድን ሓቅን ሕይወት፡እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ዘደንቅ መኻሪ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ዘገርም መጸናንዒ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ንጉስ ሰላም፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ብርሃን ዓለም፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ሕያው ቃል ኣምላኽ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ መድሓኒ ዓለም፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ መሲሕን ቅቡእን፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ናይ እስራኤል ቅዱስ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ሕያዋይ ጓሳ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ኣፍደገ ኣባጊዕ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ጐይታ ሰራዊት፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ጽኑዕ ዕርዲ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ጽኑዕ መዕቆቢ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ እንጌራ ሕይወት፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ምንጪ ቅድስና፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ማይ ሕይወት፡ እውድሰካ ኣሎኻ።
ኢየሱስ፡ ጉንዲ ወይኒ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ዕርድናን መዕቆቢናን፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ነጻ ተውጽኣና፡ እውድሰካ ኣሎና።
ኢየሱስ፡ ዓወት ትህበና፡ እውድሰካ ኣሎና።
ኢየሱስ፡ ድሕነትና፡ እውድሰካ ኣሎና።
ኢየሱስ፡ ጽድቅና፡ እውድሰካ ኣሎና።
ኢየሱስ፡ ጥበብና፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ቅድስናና፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ናብ ኣቦ ዘእቱ መዓጾ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ሊቀ ካህን፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ታሕጓስና፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ፈዋሲና፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ናይ ኣቦ ተስፋ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።

ኢየሱስ፡ ዘለዓለማዊን ልዑልን ኣምላኽ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ዝተሰውዐ ገንሽል ኣምላኽ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ቅኑዕ ፈራዲ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ብርቱዕ ተዋጋኢ፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ተንሳኤን ሕይወትን፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ኣልፋን ኦመጋን፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ መጀመርታን መወዳእታን፡ እውድሰካ ኣሎኹ።
ኢየሱስ፡ ኵሉ ዘድልየና ትህበና፡ እውድሰካ ኣሎኹ።

ኣድላይነት ውዳሴን ክብርን ምስጋናን ዝገልጹ፡ ጥቅስታት

“ንኣምላኽ ኵሉ ጊዜ ኣመስግኖ፣ ውዳሴኡ ንሓዋሩ ኣብ ኣፈይ እዩ፣ ንኣምላኽ በቲ ዝገበሮ
ከመስግኖ ኢየ፣ ጥቁዓት እዚ ሰሚዖም ኪሕጐሱ እዮም። ንኣምላኽ ምሳይ ኳንኩም ኣዕብይዎ፡
ንስሙ ኃቢርና ልዕል ነብሎ….እግ-ሔር ሰናይ ምዃኑ ጥዓሙን ርኣዩን። ኣብኡ ዝውከል ሰብ ዕዉት
ኢዩ። ነቶም ዚእዘዝዎ ገለ ኣይጐድሎምን ኢዩ እሞ ኣቱም ቅዱሳኑ ንእግ-ሔር ኣምላኽዎ። ኣናብስ
ይስእኑን ይጠምዩን፡ ንእግ-ሔር ዚእዘዝዎ ግና ሰናይ ዘበለ ከቶ ኣይጐድሎምን ኢዩ” (መዝ 34፡
1-3፤ 8-10)።

ኢየሱስ፡ “ካብ ኣፍ ቈልዑን ሕፃናትን ምስግና ኣዳሎኻ ዝብልዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም በሎም”
(ማቴ 21፡16)።

“ኣብ ማእከልኩም ዝጸበቦ እንተሎ ይጸሊ። ሕጐስ እንተሎ ይዘምር። ኣብ ማእከልኩም ዝሓመመ
እንተሎ ንመራሕቲ ቤተክርስትያን ይጸውዕ፡ ንሳቶም ከኣ ብስም ጐይታ ብዘይቲ እናቐብኡ
ይጸልዩሉ። እታ ብእምነት ዝተገብረት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ክተሕውዮ ኢያ። ጐይታውን
ከተንስኦ ኢዩ። ሓጢኣት ገይሩ እንተ ኮይኑውን ኪኅደገሉ ኢዩ” (ያዕ 5፡16-15)።

“ንኣምላኽ ኣመስግንዎ፡ ንኣምላኽ ኣብ መቅደሱ ኣመስግንዎ፣ ኣብ ሰማይ ንዘሎ ኃይሉ
ኣመስግንዎ። ስለ ግብርታቱ ኃይሉ ኣመስግንዎ፣ ከም ልዕልና ዕቤቱ ኣመስግንዎ። ብጽምጺ መለኸት
ኣመስግንዎ፣ ብበገናን መሰንቆን ኣመስግንዎ። ብኸበሮን ብሳዕሳዒትን ኣመስግንዎ፡ ብቃና ኣውታርን
እምብልታን ኣመስግንዎ። ብጸናጽል ኣመስግንዎ፡ ብብርቱዕ ዝደሃዩ ጸናጽል ኣመስግንዎ። ሕያው
ዘበለ ፍጥረት ኵሉ፡ ንእግ-ሔር የመስግኖ፣ ንእግ-ሔር ኣመስግንዎ” (መዝ 150፡ 1-6)።

“ንእግ-ሔር ምምስጋን ሠናይ እዩ፣ ኦ ልዑል እግ-ሔር ንኽብርካ ምዝማር ሠናይ ኢዩ። ንግሆ
ንግሆ ምሕረትካ፡ ለይቲ ለይቲውን እሙን ምዃንካ ምዝንታው ሠናይ እዩ። ዓሰርተ ኣውታር
ብዘለዎ በገናን ብጭራን ብምውቃዕ መሰንቆን ንኣኻ ምምስጋን ሠናይ ኢዩ” (መዝ 92፡ 1-3)።
-“ጐይታይ፡ ምስጋናኻ ክነግርሲ ክእለት ዘረባ ሃበኒ” (መዝ 51፡15)።

“ንእግ-ሔር ስለቲ ምሕረቱን፡ ስለቲ ንድቂ ሰብ ዝገብሮ ተኣምራቱን ከመስግንዎ ይግባእ።
መስዋዕቲ ምስጋና ኪሥውዑሉን፡ ንግብርታቱ ብዕልልታ ኺነግሩን ይግባእ” (መዝ 107፡ 22)።
-“መስዋዕቲ ምስጋና ክስውዓልካ እየ፡ ስምካ እናጸዋዕኩ ድማ ናባኻ ክጽሊ እየ” (መዝ
116፡17)።

“ንስኻትኩም ግና ዕቤት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዜገርም ብርሃኑ ዝጸውዓኩም ምእንቲ
ኽትነግሩ ኅሩይ ወለዶ፡ ናይ ንጉስ ካህናት፡ ቅዱስ ሕዝቢ፡ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ሕዝቢ ኢኹም”
(1ጴጥ 2፡9)።

“እምበኣርከስ ኵሉ ጊዜ ንኣምላኽ ብኢየሱስ መስዋዕቲ ምስጋና ነቅርብ። እዚ ከኣ ንስሙ
ዚእመን ናይ ከናፍርና ምስጋና ኢዩ” (ዕብ 13፡15)።

“ሽዑ ድማ ረኣኹ፡ ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም ኣርባዕተ እንስሳን እቶም ኣሕሉቅን ከኣ ድምጺ
ብዙኃት መላእኽቲ ሰማዕኩ፣ ቍጽሮም ድማ ኣእላፍ ጊዜ ኣእላፍ፡ እሽሓት ጊዜውን ኣሽሓት እዩ።
ዓው ብዝበለ ድምጺ ከኣ፤ -እቲ ዝተሓርደ ገንሸል፡ ሥልጣን፡ ሃይሊ፡ ጥበብ፡ ኃይሊ፡ ክብሪ፡ ግርማ፡
ውዳሴ ኪቅበል ብቁዕ እዩ በሉ። እቶም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ኣብኣቶም ዘለዉ ኵሎም ፍጡራት ድማ፤-ውዳሴን ክብርን ግርማን ሥልጣንን ነቲ ኣብ ዝፋን
ተቀሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ኪብሉ ኸለዉ ሰማዕኩ። እቶም ኣርባዕተ እንስሳን ኸኣ
“ኣሜን” በሉ። እቶም ኣሕሉቅውን ፍግም ኢሎም ሰገዱ” (ራእይ 5፡ 11-14)።

“እቶም መላእኽቲ ኵላቶም ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም ኣሕሉቅን እቶም ኣርባዕተ እንስሳን
ቆሙ።ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ብግንባሮም ተደፊኦም ከኣ ንኣምላኽ ሰገዱሉ። ከምዚ ዝስዕብ ከኣ
ይብሉ ነበሩ፤-ኣሜን፡ ውዳሴን ግርማን ጥበብን ምስጋናን፡ ክብርን ሥልጣንን ኃይልን ንዘለዓለም
ዓለም ንኣምላኽና ይኹን። ኣሜን።” (ራእይ 7፡11-12)።

“ብድሕሪ’ዚ ኣቱም እትፈርህዎን ኵልኵም ናእሽቱን ዓበይትን ኣገልገልቱ፡ ንኣምላኽና ወድስዎ
ዚብል ድምጺ ካብቲ ዝፋን ወጸ” (ራእይ 19፡5)።

ብርቱዕ ናይ ተስፋን ለውጥን ጽሎት – ልብኻ ዚደልዮ ዝህብ ኣምላኽ

4. ልብኻ ዚደልዮ ዝህብ ኣምላኽ

ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነበር…..ሰላም ንኣኺ…..ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን። ኣሜን።

ፍቁር ሓወይ ንስኻ ስራሕ ኢድ ኣምላኽ ኢኻ። ኣምላኽ ክሰርሓካ ከሎ፡ ኣእምሮ ዘሎካ፡ ድሌት ዘሎካ፡
ስሚዒት ዘሎካ ገይሩ ሰሪሑካ። ኣምላኽ ኣእምሮኻ ቅኑዕ ክሓስብ፡ ድሌትካ ጽቡቅ ክትደሊ፡ ስሚዒትካ ድማ
ታሕጐስ ክኸውን ይደሊ። ቅኑዕ ክትሓስብ፡ ሰናይ ክትደሊ፡ ሕጐስ ክትከውን ኣብ ኣምላኽ ክትህሉ የድልየካ።

ንስኻ “ብእግ-ሔር ተሓጐስ፡ ንሱ ድማ ልብኻ ዝደልዩ ክህበካ ኢዩ። ኣብ እግ-ሔር ተማዕቆብ፡ ንኣምላኽ እመኖ፣ንሱ ከኣ ሓሳብ ልብኻ ከስልጠልካ ኢዩ” (መዝ 37፡4-5)። እግ-ሔር ኢዩ፡ ልብኻ ዝምነዮ ዝህበካ፡ ኣእምሮኻ ዝህቅኖ ድማ ዝፍጽመልካ (መዝ 20፣4)።

ኣምላኽ ልብኻ ዝደልዮ ክህበካ፡ ኣእምሮኻ ዝሓስቦ ክፍጽመልካ፡ ሕጐስ ከኣ ክትከውን፡ ከምቲ ኣምላኽ
ዝመርሓን ዝምህረካን ዓይነት ሕይወት ክትነብር ኣሎካ። “ንሱ ባዕሉ ክምህረካ ኢዩ፡ መምህርካ ካባኻ
ኣይርሕቅን ኢዩ። ካብታ መገዲ ንየማን ወይ ንጸጋም እንተ ኣልጊስካ፡ ብድሕሬኻ ኮይኑ እታ መገዲ እዚኣ እያ ብእኣ ተመላለስ ክብለካ ኢዩ (ኢሳ 30፡20-21)።ትምህርቲ ኣምላኽ እንተ ተኸቲልካ፡ ኣምላኽ ብዝመርሓካ
መገዲ እንተ ተመላሊስካ። ሓሳብ ልብኻ ክፍጽመልካ፡ ድሌት ልብኻውን ክህበካ ኢዩ።

“ንስኻ ነቲ ኣምላኽ ኣቀዲሙ ዘዳለወልካ ሰናይ ተግባር እናፈጸምካ ምእንቲ ክትነበር ብክርስቶስ ኢየሱስ
ዝተፈጠርካ ሓዲስ ፍጥረት ኢኻ (ኤፈ 2፡10)።

ብጥምቀት ኣብ ክርስቶስ ምስ ተወሃሃድካ፡ ሓዲሽ ፍጥረት ኮይንካ ኢኻ፡ ብጥምቀት ምስ ደሓንካ፡ ብእምነት ዝነበር ሓዲሽ ሕይወት ኢኻ ትነበር። ኣብ ጥምቀት ዝተቀበልካዮ ጸጋን ሓዲሽ ሕይወትን ከኣ ነቲ ኣምላኽ ክትገብሮን ክትነብሮ ዝደልየካ ሕይወት ክትነብር የኽእለካ። ኣምላኽ ብእምነት ክትነብርን፡ ነቲ ትኣምኖ እናነበርካ ፍረ እምነት ክትፈርን ይደልየካ። ንስኻ ሓዲሽ ፍጥረት ኮይንካ ሓዲሽ ሕይወት ብክርስቶስ ክትነበር ከሎኻ፡ ንኣምላኽ ዘሐጐስ ሕይወት ትነበር።

ኣምላኽ ከኣ ወትሩ ብጸጋኡ ይባርኸካ። ኣምላኽ ሓይሊ ይህበካ፡ ብሓይሊ ኣምላኽ ዕዉትን ሕጐስን ሕይወት
ትነብር። ብሕይወትካ ንኣምላኽ ስለ ተሓጐሶን፡ ኣብ ሕይወትካ ስለ ተንግሶን ተኽብሮን፣ ኣምላኽ ከኣ
ዝለመንካዮን ይህበካ።ትሓስቦን ትደልዮን ድማ የቅንዓልካ።

“እግ-ሔር ምስ ባረኸካ ትህብትም” (ምሳ 10፡12)። “ንጻድቃን ግና ዝተመነይዎ ይወሃቦም” (ምሳ
10፡24)።

ጻድቅ ብፍቃድን ትእዛዝን ኣምላኽ ተመሪሑ ዝነበር ሰብ ኢዩ። ንስኻ ብጽድቂ ክትነበር፡ ክርስቶስ
ሕይወቱ ከፊሉ ዘጽደቀካ ወይ ዘድሓነካ ሰብ ኢኻ። ንኣምላኽ ተኣዚዝካን ብፍቃድ ኣምላኽ ክትነበር ምእንቲ
ክትነብር ድማ መንፈስ ቅዱስ ተቀቢልካ ኢኻ። ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ፡ ሓዲሽ ብመንፈስ ቅዱስ ዝንበር
ሕይወት ተነብር እንተ ኮይንካ፡ ኣምላኽ ይባርኸካ። ኣምላኽ ብመንፈሳዊ ሃብቲ ጥራይ ዘይኮነ፡ ብምድራዊ
ሃብቲውን ይባርኸካ።

“ዘይተፈጸመ ትጽቢት ንልቢ የማህምኖ፡ ዝተፈጸመ ትምኒት ግና ንልቢ የሓጕሶ” (ምሳ 13፡12)። “ሕጉስ
ምዃን ጥዑይ ይገበረካ፡ ሓዘን ግና ቀሰይ ኢሉ ይቀትለካ” (ምሳ 17፡22)።

ኣምላኽ ድሌት፡ ትምጽቢት፡ ትምኒት፡ ሃረርታ ዘለካ ገይሩ ፈጢሩካ። እዚ ውሽጣዊ ድሌትን ሃረርታን እንተ ዘይተፈጺሙ ንልብኻ የማህምኖ፡ ልብኻ እንተ ማህሚኑ ኣብ ሓዘንን ተስፋ ቁርጸትን ትነብር። ኣብ ሓዘንን ተስፋ ቁርጸትን ትነበር እንተ ኮይንካ ድማ ትሓምም። ቀስ ኢልካ ድማ ናብ ሞት ግጽካ ትጓዓዝ። ኣምላኽ ግና ድሌታን፡ ትምኒትን፡ ሃረርታን ዘሎካ ገይሩ ክፈጥረካ ከሎ፡ ንድሌትን ሃረርታኻን፡ ክህበካን ክፍጽመልካን ኢዩ ፈጢሩካ። በዚ ከኣ ልብኻ ክሕጐስን ክድሰትን እሞ ሰውነትካ ጥዑይን ድልዱልን ቅሱንን ክኸውን ኢዩ።

ኣብ እግ-ሔር ተማዕቆብ፡ ንኣምላኽካ እመኖ፣ ንሱ ከኣ ሓሳብ ልብኻ ከስልጠልካ ኢዩ” (መዝ 37፡4-5)።
እግ-ሔር ኢዩ፡ ልብኻ ዝምነዮ ዝህበካ፡ ኣእምሮኻ ዝህቅኖ ድማ ዝፍጽመልካ (መዝ 20፣4)። ንሱ ኢዩ
“ኣበሳኻ ዝሓድገልካ፡ ንኵሉ ሕማማትካ ዝፍውሰልካ። ንሱ ኢዩ፡ ንሕይወትካ ካብ ጥፍኣት ዝብጀዋ፡
ብዘለዓለማዊ ምሕረትን ርሕራሔን ዝኽልለካ። ንሱ ኢዩ፡ ንሕይወትካ ብጽቡቅ ነገር ዘጽግባ፡ ንሱ ኢዩ፡
ንሕይወትካ ሓዳስን ድልድልትን ዝገብረ” (መዝ 103፡3-5)።

ጸሎት

ኦ እግ-ሔር ኣቦይ፡ ብዓቢይ ትሕትናን ብብርቱዕ እምነትን፡ ኣብ ቅድሜኻ ተንበርኪኸ ኣሎኹ። ሎሚ መዓልቲ
ብኣኻ ተሓጐሰ ክውዕክ ወሲነ ኣሎኹ። ንስኻ ዘገርምን ዘደንቅን ኣቦ ኢኻ እሞ፣ ብኵሉ ሓይለይን ልበይን
እፈትወካ ኣለኹ። ከምዚ ዘለኽዎ ዝገበርካኒ፣ ናይ ልበይ ድሌት ክትህበኒ ተስፋ ዝሃብካኒ ኣመስግነካ
ኣሎኹ። ኣብቲ ንስኻ ዝወሰንካዮ ጊዜ ክትህበኒ፡ ኵሉ ሕልምታተይን ሃረርታይ መደባተይን ኣብ ርሕሩሕ
ሓለዮትካ ኣረክቦ ኣለኹ።

ኦ ሰማያዊ ኣቦይ፡ ኣብ ውልቃዊ ሕይወተይ ይኹን፡ ኣብ ማሕበራዊ ሕይወተ ዘለካ ኵሉ ጽቡቅን ሰናይን መደብ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ካብቲ መዲብካለይ ዘሎኻ ጽቡቅ መደብ፡ ካብቲ ክጐዓዘሎ ሓንጺጽካለይ ዘለኻ ቅኑዕ መገዲ ከውጽኣኒ ዝፍትን፡ ብስም ኢየሱስ ካባይ ይሰጐን የርሕቆን ኣሎኹ። ኦ ኢየሱስ፡ ድሌተይን ሃረርታ ልበይን ምስቲ ናትካ ድሌትን ሃረርታ ልብን ከም ዝሰማማዕ ግበረለይ።

ኦ ሰማያዊ ኣቦይ፡ ንስኻ ኢኻ ንልበይ ፈጢርካዮ፣ ኣብ መዓሙቅ ልበይ ድሌትን ሃረርታን ዘስፈርካውን ንስኻ
ኢኻ። ናይ ልበይ ድሌትን ምንዮትን ካባኻ ኣብሊጹ ዝፈልጦ የልቦን። ካባይ ንላዕሊ ንስኻ ትፈልጦ ኢኻ። ኦ
እግ-ሔር ኣቦይ፡ ንስኻ ትሓስበለይ ዝጸበቀን ዝበለጸን ሃበኒ። ንኣይ ንወድኻ፡ ሓሳብ ኣእምሮይን ክሰምረላይ፡
ድሌት ልበይን ክቅበል ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ዘሐጐስካ የልቦን እሞ፡ ሓሳበይን ኣስሚርካን ድሌተይን ሂብካን
ብሓጐስ ምልኣኒ።

ኦ እግ-ሔር፡ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ፡ ኣነጊሀ እደልየካ ኣሎኹ። ከምቲ ደረቅን ንቁጽን ምድሪ ማይ ዝጸምእ፡ ኣነ
ከኣ ንኣኻ ይጸምእን ሃረር እብልን ኣሎኹ። ኦ እግ-ሔር፡ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ፣ ከምቲ እራብ ናብ ዓይኒ
ማያት እትናፍቅ፡ ኣነ ከኣ ኦ ኣምላኽ ንኣኻ ይናፍቅ ኣሎኹ። ኣብ ሰማይ ብዘይካኻ ካልእ የቢለይን፡ ንኣኻ
ምስ ረኸብኩ፡ ካልእ ኣብ ምድሪ ዝደልዮ የብለይን። ኣምላኽ ንዘለዓለም ሓይለይ ንስኻ ኢኻ፡ ዘድልየኒ ንስኻ
ጥራይ ኢኻ። ንኣይ ናባኻ ናብ ኣምላኸይ ምቅራብ ይሕሸኒ።

ኦ እግ-ሔር ኣቦይ፡ ሓሳብ ልበይ ከም ተስልጠለይ፡ ልበይ ዝምነዮን ሃረር ዝብሎን፡ ንስኻ ከም ትህበኒ ኣሚነ፡
ብዘይጓሂ፡ ብዘይታህዋኽ፡ ከይተጨነቁ፡ ተፋይ ኣባኻ ኣብ ኣምላኽይ ጌረ እጽበ ኣሎኹ። ኦ ሰማያዊ ኣቦይ፡ ንኣኻ ይጸምእ ኣሎኹ፡ ንኣኻ እናፍቅ ኣሎኹ። ናይ ውሽጢ ልበይ ድሌትን ሃረርታን ንስኻ ኢኻ፡ ኦ ጐይታይ ንዓ፡ ንዓ ንስኻ ንልበይ ምልኣዮ።

ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር….ሰላም ንኣኺ…..ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን። ኣሜን።

ኣባ ተ/ልደት

ብርቱዕ ናይ ተስፋን ለውጥን ጽሎት – ብድሕሪት ዘሎ ረሲዕካ፡ ናብ ቅድሜካ ዘሎ ዕላማ ጉየ

3. ብድሕሪት ዘሎ ረሲዕካ፡ ናብ ቅድሜካ ዘሎ ዕላማ ጉየ

ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነበር…..ሰላም ንኣኺ…..ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን። ኣሜን።

“ክርስቶስ ኢየሱስ ናቱ ስለ ዝገበረኒ፡ ኣነ ድማ ናተይ ክገብሮ እጽዕር ኣሎኹ። ግና ናተይ ከም ዝገበርክዎ ገይረ
ኣይግምትን ኢየ። ግና ነቲ ብድሕሪት ዘሎ እናረሳዕኩ፡ ናብቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ኣቢለ እናተመጣጠርኩ፡ ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ ኣቢለ….እጐዪ ኣሎኹ” (ፈሊጲ 3፡14)።

 

ኢየሱስ ናቱ ገይሩካ ኢዩ። ንስኻ ናይ ኢየሱስ ኢኻ። ሕጂ ንስኻ ንኢየሱስ ናትካ ክትገብሮ ክትጽዕር ኣሎካ።
ካብታ ንኢየሱስ ዝፈለጥካላ ጊዜ፡ ንኢየሱስ ናትካ ክትገብሮት ትጽዕር ኣሎኻ። ኣብዚ ንኢየሱስ ናትካ ክትገብሮ ትገብሮ ዘሎኻ ጻዕሪ፡ ክንደይ ጊዜ ተጋጊኻ ትኸውን፡ ክንደይ ጊዜ ወዲቃ ትኸውን፣ ክንደይ ጊዜ ንኢየሱስ ብቃልን ብግብርን ክሒድካዮ ትኸውን። ሕጂ ዝሓለፈ ጌጋኻ ትእርመሉ፡ ካብ ዝሓለፈ ውድቀትካ ትትንስኣሉ፣ ካብ ዝሓለፈ ጥልመትካን ክሕደትክን እትምለሰሉ ጊዜ ኢዩ።

“ካብ መገዲ ሓጢኣት ውጻእ፡ ናይ ክፍኣትን ዓመጽን ሓሳባት ኣቋርጽ፡ ናብ እግ-ሔር ኣምላካ ተመለስ፣ እግ-ሔር ከኣ ክምሕረካን ኣዚዩ እቅረ ክብለልካን ኢዩ (ኢሳ 55፡7)።

ነዚ ዝሓለፈ ኵሉ፡ ሓጢኣትካን ክሕደትካን ጥልመትካን ንኣምላኽ ኣረክቦ።

“ኦ ሰማያዊ ኣቦይ፡ ኣበሳይ ይፈልጦ ኢየ፡ ሓጢኣተውን ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ኣሎ፣ ንኣኻ በዲለካ ኢየ፡ ኣብ ቅድሜኻ ድማ እከይ ገይራ ኢየ፡ ኦ እግ-ሔር ኣምላኻ ሕጂ ምእንቲ ዘለዓለማዊ ምሕረትካ ኢልካ ይቅረ በለለይ፡ ምእንቲ ዓቢይ ርሕራሔካ ኢልካ ከኣ ኣበሳይ ደምስሰለይ፡ ካብ ኣበሳይ ኣጸቢቃ ሕጸበኒ፡ካብ ሓጢኣተይውን ኣጽርየኒ”(መዝ 51፡ 1-5)። እናበልካ ንኣምላኽ ኣረክቦ።

ጊዜ ኣብ ዝረኸብካሉ ድማ ብዝቀልጠፈ ብምስጢራ ንስሓ፡ ንኢየሱስ ብምስጢራዊ መገዲ ብኣካል ረኺብካ
ኵሉ ሓጢኣትካ ተናዘዝ። እግ-ሔር ኣምላኽ ብካህን ገይሩ፡ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ኢዩ ብሰላም ኪድ ምስ
በለካ፣ ኵሉ ነገር ተወዲኡ ኢዩ። ዝሓለፈ ኵሉ ሓሊፉ ኢዩ፡ ሓዲሽ ሕይወት ጀምር። ዝሓለፈ ኵሉ ረሲዕካ፣
ናብቲ ኣብ ቅድሜካ ተሓንጺጹ ዕላማ ጉየ።

“ሕጂ ኣብ ኢየሱስ ስለ ዘሎኻ ኵኔነ የቢልካን። ሕይወት ዝህብ ሕጊ መንፈስ ቅዱስ፡ ካብ ሕጊ ሓጢኣትን ሞትን ሓራ ኣጺኡካ ኢዩ (ሮማ 8፡1-2)። ሕጂ ንስኻ ሓራ ውጺእካ ኢኻ። ነጻ ወጺእካ ኢኻ። ናይ መንፈስ ምእንቲ ክትሓስብን ክትገበርን መንፈሳዊ ኮይንካ ኢኻ። “ሕጂ ሰብነትካ ሕያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕትን ጌርካ ኣቅርቦ። ሰናይን ንኣምላኽ ባህ ዘብል ፍቃድ ኣምላኽ ፈሊጥካ፡ ብፍቃድ ኣምላኽ ተመላለስ” (ሮማ 12፡1-2)።

ኢየሱስ ሕያዋይ ጓሳ፡ ንስኻ ሕይወት ምእንቲ ክትረክብ፡ ብምልኣትውን ምእንቲ ክትረኽባ፡ በጃኻ ሕይወቱ
ኣሕልፉ (ዮሓ 10፡10-11)። ንስኻ ምእንቲ ክትድሕንን መሊኡ ዝተርፍ ሕይወት ክትነበርን ኢየሱስ
ምእንታኻ ሞይቱ። ነታ ሞይቱ ዘድሓና ሕይወትካ፡ ከይትጠምን ከይትጸምን፡ ብቅዱስ ቁርባን ስጋኡ መግቢ
ሕይወት፡ ደሙ ድማ መስተ ሕይወት ሂቡካ። ከይጠምየካ ከይጸምኣካ ኢየሱስ መግብን መስተን ሕይወት
ኣሎካ። ሕጂ ስጋኡን ደሙን እናተመገብካ፡ ብቃሉን ብትምህርቲ ቤተክርስትያን ተመሪሕካን፡ ሰናይ ገድሊ
ተጋደል፣ ኣብቲ ተሓንጺጹልካ ዘሎ መገዲ ቅድስና ጉየ፣ ንእምነትካ ሓልዋ፣ ቅኑስ ፈራዲ ኢየሱስ፡ ኣንቢሩልካ
ዘሎ ኣኽሊል ጽድቂ ክትቅበል ተሰናዶ (2ጢሞ. 3፡7-8)።

ጸሎት

ኦ ኢየሱስ ጐይታይ፡ ብትሑት ልብን ብዓቢይ ኣኽብሮትን ኣብ ቅድሜኻ ቆይመ፡ ኢደይ ኣልዒለ እጽሊ ኣሎኹ። ኦ ኢየሱስ መድሓኒየ፡ “ምሕረት ምእንቲ ክትቅበል፡ ብጊዜ ጸበባውን ረድኤተይ ዝኽወን ጸጋ ክትረክብ፡ ብትብዓት ናብቲ ጸጋ ዝረኽበሉ ዝፋን ኣምላኽ ቅረብ ዝበልካኒ (ዕብ 4፡15) ኣመስግነካ ኣሎኹ። እንሆ ድማ ምሕረት ክቅበል፡ ዝሕግዘኒ ጸጋኻ ደልየ፡ ብቃልካ ትብዓት ረኺበ ኣብ ቅድሚ ዙፋንካ ተንበርክኸ ኣሎኹ።

ኦ እግ-ሔር ኣቦ፡ ብትብዓት ናባኻ ክመጽእን፡ ኣባኻ ከም ዝጽጋዕን ዝገበረካኒ ኣመስግነካ ኣሉኹ። ኣብ ክንዲ
ብሓጢኣተይን ብበደለይን ትርሕቀንን ትቀጽዓንን፡ ብዓቢይ ርሕራሔን ብብርቱዕ ምሕረትን ዝተቀበልካኒ፡
ኣጸቢቀ ኣባኻ ከም ዝጽጋዕን ዝቀርብን ዝገበርካኒ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኦ እግ-ሔር ኣምላኸይ፡ ንድሕሪት
ተመሊሰ ሕይወተይ ክርኢ እሞ፡ ነቲ ኵሉ ዝገበርካለን ርእየ ከመስግን፡ ብትሕትናን ብትብዓትና ድማ
ንቅድሚት ክጥምት ተተባብዓኒ ዘሎኻ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ሓጢኣተይን ውድቀተይን ድኻምነተይ ክሕደተይን ከይጠመትካ ብምሕረትን ብፍቅርን ዝተቀበልካኒ ኣመስግነካ ኣሎኹ።

ኦ መንፈስ ቅዱስ፡ መንፈስ እግ-ሔር ኣቦን፡ መንፈስ እግ-ሔር ወልድን፣ ብሓጢኣተን በደለይን ተነሲሐ፡
ሕድገት ሓጢኣት ክልምን ናብ ቅድሚ ዙፋን እግ-ሔር ኣቦይ ክቅርብ ዘኽእልካኒ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኦ መንፈስ ቅዱስ መምህረይ፡ ቅድሚ ሕጂ ዝፈጸምክዎን ጌጋን በደልን እንተ ገና ከይደግሞ፡ ክፈልጦን ክመሃሮን ዘሎኒ ትምህረኒ፡ ብፈዋሲ ፍቅርካ ኵሉ ክፍልታት ሕይወተይ ዝተንከፍካ ኣመስግነካ ኣሎኽ። ኣብ ውሽጠይ ብዝነብር መንፈስ ቅዱስን ብስም ኢየሱስ፡ ኣብ ልዕሊ ኵሉ ኣብ ሕይወትይ ክገጥመኒ ዝኽእል፡ ክፉኣትን ሕማቃትን ሓይልታትን፡ ጽልዋታቶም ስልጣን ዝሃብካኒ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ብስም ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ መንፈስ ስዕረት፡ መንፈስ ተስፋ ቁርጸት፡ መንፈስ ፍርሓት፡ መንፈስ ክሕደትን ጥልመትን፡ ኣብ ልዕሊ ኣይኮነለይን ኣይሰልጠንን ዝብል መንፈስ ስልጣን ዝሃብካኒ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ነዞም ኵሎም ብስም ኢየሱስ ካብ ሕይወተይ ሕጂ ይሰጐምን የርሕቆምን ኣሎኹ።

ኦ እግ-ሔር መንፈስ ቅዱስ፡ ሕይወተይ ብህያባትካ ብህያባት ኣገልግሎትን ብህያባት ቅድስናን፡ ብፍረታትካ
ብታሕጐስ ብሰላም ብትዕግስቲ ገዛእ ርእሰይ ብምቁጽጻር ምልኣኒ። ኦ መንፈስ ቅዱስ፡ ኣብ ቅድሚ ጌጋን
ድኻምነትን ውድቀትን ካልኦት ርሕሩሕን ደንጋጺ ዝርዳእ ሰብ ግበረኒ። ኦ ኢየሱሰይ፡ መንፈስ ሓይልን ፍቅርን
ሰላምን እምበር መንፈስ ፍርሒን ምጥርጣን ዘይሃብካኒ ተመስገን እብለካ ኣሎኹ። ኦ ኢየሱሰይ ብመገዲ
ሓቅን ጽድቅን ቅንዕናን ትመርሓኒ ዘሎኻ ኣመስግነካ ኣሎኹ።

ኦ ኢየሱስይ፡ ብምሉእ ልበይ፡ ብኵሉ ሓይለይ፡ ብኵልንትናይ፡ እፈትወካን ኣፍቅረካን ኢየ።
ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነበር…..ሰላም ንኣኺ…..ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ….ኣሜን።

ኣባ ተ/ልደት

ብርቱዕ ናይ ተስፋን ለውጥን ጽሎት – ኣጽኒዑ ዝሕዝ ሓይሊ ኣምላኽ

2. ኣጽኒዑ ዝሕዝ ሓይሊ ኣምላኽ

ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነበር…..ሰላም ንኣኺ…..ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን። ኣሜን።

ጽኑዕ መሰረት ኣምላኽ ግና ዘይንቅነቅ ኢዩ። እግ-ሔር ነቶም ናቱ ዘበሉ ይፈልጦም ኢዩ። ስም እግ-ሔር ዝሰሚ
ዘበለ ከኣ ካብ ክፍኣት ይርሓቅ ዚብል ማሕተም ኣለዎ” (2ጢሞ 2፡19)። ሓንሳእ ኣብ ኣምላኽ ምስ
ተሰረትካ፣ ኣይትንቅነቅን ኢኻ። ናቱ ስለ ዝኾንካ ኣምላኽ ይፈልጠካን፣ ካብ ጥፍኣት ድማ ይሕልወካ።
ሓንሳእ ኣብ ጽኑዕ መሰረት ኣምላኽ ምስ ተሰረትካ፣ ቅዱስ ሕይወት ክትነበር፡ ካብ ክፍኣት ክትርሕቅ፣
ኣምላኽ ማሕተም ሓቲሙ ክሕልወካ ኢዩ። ካብ ጥፍኣት ዝሕልወካ፣ ብቅድስና ከም እትነበርን ካብ
ሓጢኣት ከም እትርሕቅን ዝገበረካ “ስም እግ-ሔር ኣምላኽካ ኢዩ።

እንተ ጠፋእካን፡ ኣብ ሓጢኣት እንተ ወደቃንውን ኣምላኽ፡ ክሳብ ናብኡ ትምለስን፡ ካብ ሓጢኣትካ ክሳብ
ትትንስእን ኣምላኽ ኣይገድፈካን ኢዩ። ኣምላኽ ናቱ ከም ዝኾንካ መፍለጢ ብማሕተም መንፈስ ቅዱስ
ሓቲሙካ ኢዩ። ኣምላኽ ናቱ፡ ወዱ ስለ ዝኾንካ፡ ብሓያል ቅልጽሙ ኣጽኒዑ ሓዙካ ኣሎ። ኣምላኽ፡ ከምቲ
ጥፋእ ወዲ ዝጠፍኡ ደቂ ስኢኑ ኣይፈልጥን ኢዩ። ግና ከኣ ክመልሰናን ክጽበየናን ፍቅርን ትዕግስትን ጐዲልዎ
ኣይፈልጥን ኢዩ። ኣብቲ ኣጽኒዑ ዝሕዘካን ዝሕልወካን ዘገርም ሓይሊ ኣምላኽ ኣጸቢቃ ሕሰብ። በቲ ኵሉ
ኣብ ሕይወትካ ዝገብሮ ድማ ኣመስግኖ። “ካብ ፍቅሪ ኣምላኽ ክፈልየካ ዝኽእል ሓደኳ የልቦን” (ሮማ
8፡35)።

ኣቦ ንሕጻን ወዱ ከም ዝሓቈፎን ዝሕንግሮን፡ ኣምላኽ ሓቈፉካን ሓንጊሩካን ይኸይድ ከም ዘሎ ፍለጥ። ስለዚ
‘ሞት ኮነ ሕይወት፡ መላእኽቲ ኾኑ ግዛእቲ፣ ዘሎ ኾነ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት፡ ላዕለዋይ ኮነ ታሕተዋይ፡ ካልእ
ፍጥረትውን እንተ ኾነ፣ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘላትካ ፍቅሪ ኣምላኽ ክፈልየካ ዝኽእል ከም ዘየለ
ኣረጋግጺካ ፍለጥ’ (ሮማ 8፡38-39)። ከም ‘ኣብርሃም ብእምነትካ እናበርታዕካ ደኣ ንኣምላኽ ክብሪ ሃብ
እምበር፣ በቲ ኣምላኽ ዝህበካ ተስፋ ኣይትጠራጠር’ (ሮማ 4፡20)። ‘እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ፍጹም ዝኾነ
ፍቃድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ መርሚርካ ክትፈልጥ፣ ኣእምሮኻ ብምሕዳስ ተለወጥ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትፍተዋ’ (ሮማ 12፡2)።

ኢየሱስ ‘ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክህበካ ኢዩ፣ ንዘለዓለምውን ኣይክትጠፍእን ኢኻ። ካብ ኢድ ኢየሱስ ክምንዝዓካ ዝኽእል ሓደኳ የልቦን’ (ዮሓ 10፡28-29)። ‘እግ-ሔር፣ ጐደናታቱ ከፍልጠካ ኢዩ፣ መገዲታቱ ክምህረካ ኢዩ። ንሱ ኣምላኽ ምድሓንካ ኢዩ እሞ፡ ከም ትእዛዛቱ ክትነብር ክምህረካ ኢዩ፣ ኵሉ መዓልቲ ትጽቢትካ ኣብ ኣምላኽ ግበር’ (መዝ 25፡4-5)።

ጸሎት

ኦ ኢየሱስ ጐይታይ፡ ብዓቢይ ትሕትናን ኣኽብሮትን፡ ኣብ ቅድሜካ ቀሪበ፡ ተንበርኪኸ፡ ኣእዳወይ ኣልዒለ እጽሊ ኣሎኹ። ዘፍቀርካኒ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ካብ ኢድካ ሓደኳ ክምንዚዓኒ ከም ዘይክእል ዘረጋገጽካለይ
ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኣብቲ ኣነ ኣባኻ ዘይጸንዓሉ፡ ኣጽኒዕካ ትሕዘኒ፣ ኣብቲ ካባኻ ዝጠፍኣሉ ደሊኻ ትረኽበኒ፡
ኣብ ሓጢኣት ኣብ ዝወድቀሉ ብምሕረት ተተንስኣኒ፡ ኦ ኢየሱሰይ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኣብቲ ዝጠልመሉን
እሙን ኮይነ ዘይርከበሉ ጊዜ፡ ንስኻ ግና እሙን ኮይንካ፡ ከም ቢለን ዓይኒኻ ገይርካ ትሕልወኒ ኣመስግነካ
ኣሎኹ። ሃዲመ ዝዕቀበሉ ጸግዔን ዝሕልወኒ ዋልታን ስለ ዝኾንካ ኣመስግነካ ኣለኹ።

ኦ እግ-ሔር መንፈስ ቅዱስ፡ ሕይወት ብመንፈስ ቅዱስ ክንነብር ሓይለይ ዝኾንካ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ንኣይ
ዝበለጸ ንሱ ስለ ዝኾነ፡ ድላይካን መገድኻን ይመርጽ ኣሎኹ። ከይጠፍእ ዝሕልወኒ፡ ብቅድስና ዘመላልሰኒ፡
ብርቱዕ ሓይልኻ ዝገለጽካለይ ኦ ኤልሻዳይ ኣምላኽ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኣብ ሓቀይና ሕይወት፡ ኣብ ኢየሱስ
ጸኒዐ ከም ዝነበር ትገብር፡ ካብ ኢየሱስ ክርሕቅን ክሃድምን ኣብ ዝደልየሉ ባዕልኻ ትሕልወኒ፣ ጸገመይ
ባዕልኻ ትፈትሓለይ ኣመስግነካ ኣሎኹ።

ኣብ ልዕሊ ከሰሓሕተኒ ዝደሊ ዝኾነ ክፋእ መንፈስ ብስም ኢየሱስ ክስዕር ሓይሊ ሃበኒ። ሰይጣንን ኵሎም
ተንኮላቱን ብስም ኢየሱስ ካባይን ካብ ከባቢየይን ኣርሕቀለይ።

ኦ ኢየሱስይ፡ ጐይታ ትማልን ሎምን ጽባሕን ንስኻ ጥራይ ኢኻ። ናባኻ ኣቅሪብካ፡ ከም ዝሰምዓካን
ዝእዘዘካን ትገብረኒ ኣመስግነካ። ንስኻ ኪድ ናብ ዝበልካኒ ጥራይ ከም ዝኸይድን፡ ንስኻ ግበሮ ዝበልካኒ
ጥራይ ከም ዝገበርን ግበረኒ። ኦ መንፈስ ቅዱስ፡ ኣብ ሕይወተይ ዝኣቶኻ፡ ኣብ ኢየሱስ ከም ዝስረትን ተሃኒጸ
ከም ዝዓብን ዝገበረካ ኣመስግነካ። ሕይወት ብመንፈስ ቅዱስ ክነብርን ክቅጽልን ትድግፈኒ ኣመስግነካ። ኦ
ኢየሱስ ወትሩ ብቅዱስ ቅብኣት ትቀብኣኒ፡ ካብ ኵሉ መንፈሳዊን ስጋዊ ሕማማት ፈውሰኒ፣ ብርእሰይ ፈሲሱ
ብእግረይ ከም ዝወርድ ግበረለይ። ኦ ኢየሱስ በቲ ትቀብኣኒ ቅዱስ ቅብእኻ ንኻልኦት ክቀብእ ደግፈኒ። በቲ
ትቀብኣኒ ቅዱስ ቅብኣትካ፡ መንፈሳዊን ስጋውን ሕማማት ክፍውስ ደግፈኒ፣ መንፈስ ቅዱስካ ኣዕዚዝካ
ኣፍስስ፡ ኣብ ሕይወትናን ከባቢናን ከም ዝውሕዝ ድማ ግበር። ኦ ኢየሱሰይ ስለ ኵሉ ሰናይ ትገበረልና፡ ክብርን ስብሓትን ውዳሴ ነቅርበልካ ኣሎና።

ኦ ሰማያዊ እግ-ሔር ኣቦይ፣ ኣሕዋተይ ኵሎም፡ ኢየሱስ ወድኻ ብእምነት ኣብ ልቦም ክሓድር፡ ኣብ ፍቅሪ
ክርስቶስ ሱር ክሰዱን ክስረቱን፡ ምስ ኵሎም ቅዱሳን ኮይኖም ከኣ ናይ ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ፡ ግፍሕን
ምንዋሕን፡ ዕምቆትን ቁሞትን ክፈልጡ፡ ብስም ኢየሱስ እልምነካ ኣሎኹ (ኤፈ 3፡17-18)። ነዚ ኵሉ
ከም ትገብሮ ፈሊጠ ድማ ተመስገን እብለካ ኣሎኹ።

ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር….. ሰላም ንኣኺ…. ስብሓት ንኣብን ንወልደን ንመንፈስ ቅዱስን። ኣሜን።

ብርቱዕ ናይ ተስፋን ለውጥን ጽሎት – ኢየሱስ ምፍላጥን ምቅባልን

1. ኢየሱስ ምፍላጥን ምቅባልን

ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነበር…..ሰላም ንኣኺ…..ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን። ኣሜን።

ኢየሱስ ከም ዝፈትወና ካብ ንእስነትና ንፈልጦ ኢና። ካብ ንእስነትና ኣብ ገዛና ካብ ወለድና ተማሂርናዮ።
ብናእሽቱና ኣብ ትምህርቲ ክርስቶስ ተማሂርናዮ። ብዓቢኡ ከኣ መጽሓፍ ቅዱስ “ኣምላኽ የፍቅረኩም” ኢዩ ስለ
ዝብለና፣ ኢየሱስ ከም ዘፍቅረና ኣጸቢቅና ንፈልጥ ኢና። ነዚ ዘገርምን ዘደንቅን ፍቅሪ ክርስቶስ ግና
ዘይጠዓምናዮን ዘየስተማቀርናዮን ክንከውን ንኽእል ኢና። ንኢየሱስ ኣብ ሕይወትና ብኣካል ከይረኸብናዮ፣
ብዛዕባ ኢየሱስ ብዙሕ ነገር ክንፈልጥ ንኽእል ኢና። እቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ንፈልጦ፣ ሓደ መዓልቲ ኣብ
ሕይወትና ምስ ኢየሱስ ከራኽበና ክኽእል ኣለዎ። ብዛዕባ ኢየሱስ ምፍላጥ ናብ ኢየሱስ የብጽሓና። ሕይወት
ዝልውጥን ዝቅይርን ግና ንኢየሱስ ምርካብ ኢዩ።

ከመይ ገይርና ኢና ንኢየሱስ ንረኽቦ? ኣብ ዕለት ጴራቅሊጦስ፡ ጴጥሮስ ናይ መጀመርያ ሰብከቱ፡ ሰቢኹ ምስ
ወድአ፣ እቶም ዝሰምዕዎ “ልቦም ተወግአ እሞ፣ እንታይ ክንገብር ኢሎም ሓተትዎ’። “ጴጥሮስ ከኣ ተነስሑ፡
ሕድገት ሓጢኣት ምእንቲ ክትረኽቡ ከኣ ነፍሲ ወከፍኩም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠመቅ፣ እግ-ሔር ዚህቦ
መንፈስ ቅዱስ ከኣ ክትቅበሉ ኢኹም” በሎም (ግሓ 2፡38)። እቶም ንቃሉ ዝተቀበሉ ተጠምቁ፡ በታ መዓልቲ
እቲአ ከኣ ሰለስተ ሽሕ ዚኣኽሉ ድሓኑ።
ተነሲሕና፣ ኣሚና ብስም ኢየሱስ ምስ ተጠመቅና፡ ሓጢኣትና ይሕደገልና፡ መንፈስ ቅዱስ ድማ ንቅበል።
እዚኣ ኢያ፡ ንሕይወት ትልውጥን ጥቅይርን ምስ ኢየሱስ ምርኻብ። ካብ እዛ እውን እዚኣ፡ ኢየሱስ
መድሓኒኻን ጐይታ ሕይወትካን ኢዩ። ኣብዛ እዋን እዚኣ፡ ምስ ኢየሱስ ተራኺብካ፡ ኣብ ሕይወትካ ናይ ድሕነት
መስርሕ ጀሚሩ ኢዩ። ኣነን ንስኹምን ዕድለይናታት ስለ ዝኾና፡ ካብ ክርስትያን ወለዲ ስለ ዝተወለድና፣ ኣብ
ጊዜ ሕጻንነትና ብእምነት ቤተክርስትያንን እምነት ወለድናን፡ እምነት ኣቦ ጥምቀትና ወይ ኣደ ጥምቀትና
ተጠሚቅና። ሓጢኣትና ተሓዲጉልና መንፈስ ቅዱስ ተቀቢልና። ንኢየሱስ መድሓኒናን ጐይታ ሕይወትናን
ገይርናዮ ኢና።

ኢየሱስ ተቀበልካዶ? ንኢየሱስ ከም መድሓኒኻን ጐይታ ሕይወትካን ተቀቢልካዮዶ? ካልኣይ ተወሊድካዶ?
ዝብል ሕቶ ብርእሰ ተኣማንነት “እወ! እወ! እወ ! ክንብል ኣሎና። እኳ ድኣ፣ ካብ እቶም ከምኡ ኢሎም
ዝሓቱ ብዝበለጸ ኣገባብ፡ ልክዕ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ፣ “ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣሎኹ፣ ሰብ ካብ ማይን
ካብ መንፈስ ቅዱስን፡ ካልኣይ ጊዜ እንተ ዘይተወልደ፡ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ኣይክእልን ኢዩ” ዝብሎ
ብሓቂ ዝተጠመቅናን ካልኣይ ዝተወለድናን ንሕና ኢና (ዮሓ 3፡3-6 ርአ)። ልክዕ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ
ዝብሎ “ንኢየሱስ ከም ጐይታናን መድሓኒናን ብጥምቀት ተቀቢልናዮ፡ ካልኣይ ጊዜ ተወሊድና ኢና። ኣብ
እቶም ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝዓበና ድሮ ርዱእ ስለ ዝኾነ፡ ብዙሕ ጊዜ ኣይንዛረበሉን ኢና። ሕጂ ክልዓል
ከሎ ሓዲሽ ነገር ይመስለና። እዚ ግና ድሮ ዝሓለፍናዮን ዝገበርናዮን ኢዩ።

ናብቲ ቀንዲ ነጥቢ ክምለስ፡ ነዚ ኣብ ሕጻንነትና ብሓላፍነት ወለድና ዝተቀበልናዮ ጥምቀት፡ ሕጂ ምስ ዓበና፣
ነቲ ሓላፍነት ባዕልና ክንለብሶ ኣሎና። ንጥምቀትናን ነቲ ኣብ ጥምቀትና ዝተቀበልናዮ መንፈስ ቅዱስ፣ ናይ
እምነትና ሓላፍነት ወይ ተሓተቲ ባዕልና ኮይና፣ ክነሐድሶ ኣሎና። ነቲ ወለድናን ኣቦ ወይ ኣደ ጥምቀትናን
ዝመሓሉልና ማሕላ፡ ባዕልና ክንምሕሎን፣ ብሕይወት ከኣ ክንነብሮን ኣሎና። ብዙሕ ጊዜ ናይ ምስግጋር ጊዜ
ይጐድለና። ኣብ ሕይወትና ሓደ መዓልቲ፣ ብዝግባእ ተቀሪብናን ተሰናዲናን “ጥምቀትና ክነሐድስ” ኣሎና። ነቲ
ጥምቀትና ዝህበና ጸጋን መሰልን ግቡእን ብወግዒ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ፡ ብነጻ ድሌትና ክንቅበሎ ኣሎና። እታ
እዋን እቲኣ፡ ንኣኻ ሕጂ ክትከውን ትኽእል ኢያ።

እምበኣር ኣብታ ዘሎኻያ፡ ሕጂ፣ ከምዚ ዝስዕብ ኢልካ ጥምቀትካ ክተሐድስ ሓደራ ይብለካ። “ኦ ኢየሱስይ
ኣነ ……..ሰይጣን እኽሕድ፣ ኵሉ ስርሓት ሰይጣን እኽሕድ ኣሎኹ። ነቶም ኵሎም ከንቱ ተስፋታቱ እኽሕድ። ኣብ
ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግ-ሔር ኣቦ እኣምን። ኣብ ሓደ ወዱ ንእግ-ሔር ኣቦ፣ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ፣
ምእንቲ ድሕነተይ ዝተሰቅለ፣ ዝሞተ፣ ዝተቀብረ፡ ካብ ምዉታን ዝተንስአ፣ ሕጂ ኣብ የማን እግ-ሔር ኣቦ ብኽብሪ
ተቀሚጡ ዘሎ ጐይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ እኣምን።ብመንፈስ ቅዱስ፣ ብቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን፣ ብናይ
ቅዱሳን ሱታፌ፡ ብሕድገት ሓጢኣት፣ ብትንሳኤ ምዉታን፣ ብዘለዓለማዊ ሕይወት እኣምን። ኦ ኢየሱሰይ ኣነ….
ሕጂ ካልኣይ ጊዜ ጐይታይን መድሓኒየይን ክትከውን እቅበለካ ኣሎኹ። ሕጂ፣ ኣብ ሕይወተይ ብሓዲስ ሓይሊ
መንፈስ ቅዱስ ክትዕዪ እደሊ ኣሎኹ። ኦ ኢየሱስ፡ ሕይወተይ ንኣኻ ኣረክበካ ኣሎኹ። ኦ ኵሉ እትኽእል እግ-ሔር
ኣቦ፣ ብጐይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ብማይን ብመንፈስ ቅዱስን ብሓዲሽ ልደት ወሊድካኒ፣ ኵሉ ሓጢኣተይ ድማ
ደምሲስካለይ ኢኻ። ሕጂ ድማ ጥምቀተይ ሓድሰለይ። ኦ እግ-ሔር ኣቦይ ኣብ ኢየሱስ ወዲኻ ኵሉ ጊዜ እሙን ኮይነ ከም ዝነበር ግበረኒ። ነዚ ኵሉ ስለ ዝገበርካዮ፣ ብኵሉ ሓይለይን ልበይ ኣእምሮይን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ፡
ኣመስግነካ ኣሉኹ”። ኣሜን።

ካብታ ጥምቀትካ ዘሐደስካላ ጊዜ ክርስትያናዊ ሕይወተካ፡ ተገዲስካን ከምቲ ኣምላኽ ዝደልየካን
ቤተክርስትያን ትመርሓካን ክትነበር ጀምር። ብፍትውፊት ሓዋርያትን፡ ብመጽሓፍ ቅዱስን፡ ብትምህርቲ
መራሒት ቤተክርስትያን ብፍላይ ከኣ መዝገበ ሃይማኖት ተመሪሕካ ክትነበር ጀምር። በቲ ኣምላኽ
ንቤተክርስትያን ክትሓንጸሉን ንኻልኦት ክተገልግለሉን ዝሃበካ ህያባት መንፈስ ቅዱስ፡ ኣብ ኣገልግሎት
ቤተክርስትያንን ኣገልግሎት ኣሕዋትን ተጸመድ። ኣብ ሕይወትካ ዓቢይ ለውጢ ክትርኢ ኢኻ። ኣብ መንፈሳዊ
ሕይወትካ ከኣ ዕቤትን ዕግበትን ክትርኢ ኢካ።

ጸሎት

ኦ ሰማያዊ ኣቦይ፡ ብዓቢይ ትሕትናን ኣኽብሮትን ናባኻ እቀርብ ኣሎኹ። ካብ ሓጢኣትን ካብ ጸልማትን ፍርሕን
ከድሕነኒ ኢየሱስ ዝሰደድካለይ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ህያባትካ ኵሉ ተቀቢለዮ ኣሎኹ። ነታ ሕይወትካ
ዝኽፈልካላ፡ ሕይወተይ ሓይሊ ምእንቲ ክህበኒ መንፈስ ቅዱስ ተቀበል ኢልካ፡ መንፈስ ቅዱስ ዝሃብካኒ
ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኦ መንፈስ ቅዱስ ንቤተክርስትያነይ፡ ንኣና ከኣ ንነፍሲ ወከፍና ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ
ዘልበስካና ኣመስግነካ ኣሎኹ። ካብቲ ኵሉ ናብ ሕማቅ ተግባርን ሳዕቤናቱ ዝወስድ መገዲ ክምለስን፡ ኣብ
ሕይወተይ ድማ በቲ ዝበለጸ መገዲ ክምራሕ ዝመሃርካኒ ኣመስግነካ ኣሎኹ።

ኣብዚ እዋን እዚ ኣባይን ኣብ ብዙሓት ካልኦት ኣሕዋተይ ጽምኣት ቃል ኣምላኽን ጸሎትን፡ ጥምየት ትምህርቲ
ካቶሊካዊት ቤተክርስትያንን ዘሕደርካ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ድምጽኻ ክንሰምዕን ጽን ክንብልን፡ ሰሚዕና ድማ
ክንምልሰልካ ዝመሃርካና ኣመስግነካ ኣሎኹ። ቃልካ ዝርዳእ ኣእምሮ፣ ቃልካ ዘፍቅር ልቢ፡ ቃልካ ጽን ዝብል
ኣእዛን፡ ቃልካ ዝዛረብን ዝምስክርን ልሳን ዝሃብካና ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኦ እግ-ሔር ኣቦይ፡ ከምቲ መንፈስ
ቅዱስካ ኣብ ልዕሊ ሓዋርያት ዘውረድካ፡ ሎሚውን ኣብ ልዕሊና ተውርዶ ዘሎኻ ኣመስግነካ ኣሎኹ። ክመሃር
ዝደሊ ኣእምሮ፡ ከፍቅር ዝብህግ ልቢ፣ ንድሌትካ ዝምእዘዝ ድላይ ዝሃብካና ኣመስግነካ ኣሎኹ።

ኦ መንፈስ ቅዱስ፡ ሕይወትና ብፍቅሪ መሊኡ ክሳብ ዝጅጅርብብ ዝመላእካና ነመስግነካ ኣሎና። ካብ
ሕይወትና ኵሉ ክፋእ ዘበለ፡ ሕማቅ ዘበለ፡ ንኣኻ ዘየኽብር ዘበለ፡ ብስም ኢየሱስ፡ ከም ነርሕቅ ዝገበርካና
ነመስግነካ ኣሎና። ኣብ ሓደጋ ክንርከበ ከሎና ተተንቅቀና ቅንዕቲ ሕልና ዝሃብካና ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኦ
መንፈስ ቅዱስ፡ መምህርና፣ መጸናኒዒና፡ ወሃቢ ሓይሊ ኮይንካ ዝመጸኻና ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኣባናን
ብኣናን፡ ህያባት ምሕዋይን፣ ጥበብ፡ ፍልጠት፡ ምልላይ መናፍስቲ፣ ካልኦት ኵሎም ህያባትን ዘፍሰስካ
ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኵሉ ክትህበና ዝደለኻ ህያባት ከም እንቅበል ዝገበርካና ኣመስግነካ ኣሎኹ። ብመንፈስ
ቅዱስ ናይ ዝሰርሕ ሕይወት ሓይልን ብርታዔን ዘፍለጥካና ኣመስግነካ ኣሎኹ። ኦ መንፈስ ቅዱስ፡ ንዓ ንዓ
ናባና። ብብርቱዕ ሓይል ኣብ ሕይወትና ስራሕ፡ ብኣይ ገይርካውን ተገለጽ። ኦ ኢየሱስ ተመስገን፡ ስለ ኵሉ ነገር
ኣመስግነካ ኣሎኹ።

ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነበር…..ሰላም ንኣኺ…..ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን። ኣሜን።